Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 707243

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 24 maja 2010 r.
VI SA/Wa 2206/09

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia Joanna Kruszewska-Grońska (sprawozdawca).

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie: po rozpoznaniu w dniu 24 maja 2010 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku A. M. o przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowym obejmującym ustanowienie pełnomocnika w sprawie ze skargi A. M. na decyzję Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia (...) czerwca 2009 r. Nr (...) w przedmiocie ustalenia podlegania obowiązkowemu ubezpieczeniu zdrowotnemu z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej postanawia: ustanowić dla skarżącej A. M. radcę prawnego.

Uzasadnienie faktyczne

Postanowieniem z dnia 9 lutego 2010 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie odrzucił skargę A. M. na decyzję Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia (...) czerwca 2009 r. Nr (...) w przedmiocie ustalenia podlegania obowiązkowemu ubezpieczeniu zdrowotnemu z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej. Odpis powyższego orzeczenia z uzasadnieniem i pouczeniem o środku odwoławczym doręczono skarżącej 3 marca 2010 r., a w dniu 31 marca 2010 r. (a więc w terminie otwartym do wniesienia skargi kasacyjnej) skarżąca nadała w urzędzie pocztowym wniosek o przyznanie prawa pomocy (złożony na urzędowym formularzu PPF), w którym zażądała ustanowienia radcy prawnego.

We wniosku o przyznanie prawa pomocy skarżąca wskazała, że samodzielnie prowadzi gospodarstwo domowe, nie posiada żadnego majątku, a jej jedynym dochodem jest świadczenie emerytalne w kwocie 970,37 zł brutto. Natomiast z dołączonych do niniejszej sprawy akt administracyjnych wynika, iż skarżąca z dniem (...) marca 2002 r. rozpoczęła prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej pod nazwą (...), lecz działalność tę zlikwidowała w dniu (...) marca 2006 r.

W wykonaniu wezwania Sądu do uzupełnienia wniosku o przyznanie prawa pomocy skarżąca nadesłała pismo (...), w którym m.in. podała, że nie posiada kont bankowych. Do ww. pisma załączyła:

-

kserokopię rocznego obliczenia podatku przez organ rentowy za rok podatkowy 2009 (...), z którego wynika, iż w zeszłym roku dochód skarżącej zamknął się w kwocie 11.023,58 zł (...) oraz

-

kserokopię decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w S. z dnia (...) marca 2010 r. o waloryzacji emerytury wskazującej wysokość świadczenia emerytalnego skarżącej po waloryzacji od dnia (...) marca 2010 r. - 970,37 zł (...).

Zgodnie z art. 246 § 1 pkt 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.), przyznanie prawa pomocy osobie fizycznej w zakresie częściowym następuje, gdy osoba ta wykaże, że nie jest w stanie ponieść pełnych kosztów postępowania, bez uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie i rodziny. Podkreślić należy, iż to na osobie ubiegającego się o prawo pomocy ciąży obowiązek wykazania, że spełnione zostały przesłanki do przyznania tego prawa we wnioskowanym zakresie.

Wniosek skarżącej o ustanowienie pełnomocnika z urzędu (radcy prawnego), zasługuje na uwzględnienie. Mając na uwadze okoliczność, iż jedynym źródłem dochodu skarżącej jest emerytura w wysokości 970,37 zł brutto, stwierdzić należy, że skarżąca nie ma możliwości poczynienia oszczędności w bieżących wydatkach celem pokrycia kosztów zastępstwa procesowego.

Uwzględniając powyższe, na podstawie art. 246 § 1 pkt 2 w zw. z art. 258 § 2 pkt 7 wyżej cytowanej ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, orzeczono jak w sentencji postanowienia.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.