Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2894602

Wyrok
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 2 marca 2011 r.
VI SA/Wa 2193/10

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Izabela Głowacka-Klimas (spr.).

Sędziowie WSA: Magdalena Maliszewska, Urszula Wilk.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 2 marca 2011 r. sprawy ze skargi D. K. na decyzję Głównego Inspektora Transportu Drogowego z dnia (...) sierpnia 2010 r. nr (...) w przedmiocie kary pieniężnej oddala skargę

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.