Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 707242

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 20 maja 2010 r.
VI SA/Wa 2189/09

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Andrzej Wieczorek.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 20 maja 2010 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi J. M. na decyzję Głównego Inspektora Transportu Drogowego z dnia (...) października 2009 r., nr (...) w przedmiocie nałożenia kary pieniężnej za nieokazanie podczas kontroli w przedsiębiorstwie wykresówki lub dokumentu potwierdzających fakt nieprowadzenia pojazdu postanawia odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

Skarżący J. M. w dniu (...) listopada 2009 r. wniósł do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skargę na decyzję Głównego Inspektora Transportu Drogowego z dnia (...) października 2009 r., nr (...)

w przedmiocie nałożenia kary pieniężnej za nieokazanie podczas kontroli w przedsiębiorstwie wykresówki lub dokumentu potwierdzających fakt nieprowadzenia pojazdu.

Zarządzeniem z dnia (...) grudnia 2009 r. wezwano skarżącego do uiszczenia wpisu od przedmiotowej skargi w kwocie 900 złotych. Skarżący odebrał powyższe wezwanie w dniu 11 stycznia 2010 r., zaś 18 stycznia złożył do Sądu wniosek o przyznanie prawa pomocy, któremu został nadany bieg.

Zarządzeniem z dnia (...) lutego 2010 r. pozostawiano wniosek skarżącego bez rozpoznania z uwagi na złożenie go na urzędowym formularzu z przekroczeniem zakreślonego terminu siedmiu dni.

W konsekwencji, zarządzeniem z dnia (...) kwietnia 2010 r., doręczonym skarżącemu przy piśmie Sądu z dnia (...) kwietnia 2009 r., skarżący został wezwany do uiszczenia wpisu sądowego od skargi w wysokości 900 złotych, w terminie 7 dni od daty otrzymania wezwania, pod rygorem odrzucenia skargi.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co na następuje:

Przepis art. 230 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2002 r. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) - dalej p.p.s.a. stanowi, iż od pism wszczynających postępowanie przed sądem administracyjnym w danej instancji, w tym m.in. od skargi na decyzję, pobiera się wpis stosunkowy lub stały.

Zgodnie z art. 220 § 3 p.p.s.a. skarga, skarga kasacyjna, zażalenie oraz skarga o wznowienie postępowania, od których pomimo wezwania nie został uiszczony należny wpis, podlegają odrzuceniu przez Sąd.

Z akt sprawy wynika, iż wezwanie do uiszczenia wpisu zostało prawidłowo doręczone stronie skarżącej w dniu 16 kwietnia 2010 r. (por. zwrotne potwierdzenie odbioru, karta nr 34 akt), a więc termin do wykonania tej czynności upłynął w dniu 23 kwietnia 2010 r. Zważywszy, że w terminie tym wpis nie został uiszczony (vide: znajdująca się w aktach sądowoadministracyjnych notatka służbowa sekretarza sądowego z dnia (...) maja 2010 r.), Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie na podstawie art. 220 § 3 p.p.s.a. orzekł, jak w sentencji.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.