Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2598511

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 23 listopada 2017 r.
VI SA/Wa 2184/16

UZASADNIENIE

Sentencja

Starszy referendarz sądowy Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie Andrzej Siwek po rozpoznaniu w dniu 23 listopada 2017 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku K. S. o przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowym obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych w sprawie ze skargi K. S. na decyzję Ministra Rozwoju z dnia (...) sierpnia 2016 r. nr (...) w przedmiocie uchylenia decyzji wykreślającej przedsiębiorcę z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i umorzenia postępowania postanawia: zwolnić skarżącego K. S. od kosztów sądowych.

Uzasadnienie faktyczne

Postanowieniem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia (...) listopada 2016 r. sygn. akt VI SA/Wa 2184/16 odrzucono skargę K. S. na decyzję Ministra Rozwoju z dnia (...) sierpnia 2016 r. nr (...) w przedmiocie uchylenia decyzji wykreślającej przedsiębiorcę z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i umorzenia postępowania.

K. S. (dalej też jako skarżący) złożył na urzędowym formularzu wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowym obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych w sprawie z przedmiotowej skargi.

Z informacji podanych przez skarżącego w formularzu oraz z nadesłanych dokumentów wynika, iż skarżący prowadzi gospodarstwo domowe razem z żoną, dorosłą córką oraz małoletnią córką i małoletnim synem. Skarżący pod rygorem odpowiedzialności karnej wskazał, że jest osobą bezrobotną. Żona skarżącego uzyskuje wynagrodzenie za pracę w wysokości 1360 zł netto miesięcznie (załączono zaświadczenie potwierdzające powyższe). Córka skarżącego uzyskuje wynagrodzenie w wysokości 225 zł netto miesięcznie (załączono zaświadczenie potwierdzające powyższe).

Zgodnie z art. 246 § 1 pkt 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1369, dalej też jako p.p.s.a.) przyznanie prawa pomocy osobie fizycznej w zakresie częściowym następuje, gdy osoba ta wykaże, że nie jest w stanie ponieść pełnych kosztów postępowania bez uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie i rodziny.

Jak podkreślił Naczelny Sąd Administracyjny w postanowieniu z dnia 2 października 2009 r. (sygn. akt II OZ 822/09) udzielenie prawa pomocy jest formą dofinansowania strony postępowania z budżetu państwa i powinno mieć miejsce tylko w sytuacjach, w których zdobycie przez stronę środków na sfinansowanie udziału w postępowaniu jest obiektywnie niemożliwe. Instytucja ta przeznaczona jest przede wszystkim dla osób o bardzo niskich dochodach lub całkowicie tych dochodów pozbawionych, które z uwagi na swą sytuację materialną nie są w stanie pokryć kosztów związanych z postępowaniem sądowym.

Uwzględniając powyższe stwierdzić należy, iż zasadnym jest przyznanie skarżącemu prawa pomocy w żądanym zakresie. Skarżący pozostaje bez pracy, natomiast żona i córka skarżącego z tytułu wynagrodzenia za pracę uzyskują dochody w łącznej wysokości ok. 1585 złnetto miesięcznie, jednakże w kontekście konieczności utrzymania 5-sosobowej rodziny, w tym konieczności pokrycia niezbędnych, miesięcznych wydatków, w tym wydatków związanych chociażby z zakupem żywności, odzieży, lekarstw i lekarzy, pokrycia kosztów utrzymania uczących się dzieci skarżącego czy też zapłaty czynszu za mieszkanie, w ocenie rozpoznającego wniosek nie jest możliwe poniesienie prze skarżącego pełnych kosztów postępowania bez uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie i rodziny. Nie sposób oczekiwać bowiem czynienia oszczędności od osób, których dochody wystarczają jedynie na pokrycie podstawowych potrzeb życiowych (tak też w postanowieniu Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 22 grudnia 2004 r. sygn. akt OZ 890/04).

W związku z powyższym, w myśl art. 246 § 1 pkt 2 w związku z art. 258 § 2 pkt 7 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, orzeczono jak w sentencji.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.