Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1967719

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 16 października 2015 r.
VI SA/Wa 2175/14

UZASADNIENIE

Uzasadnienie faktyczne

Skarżony organ Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia Treść wyniku Odmówiono sporządzenia uzasadnienia Powołane przepisy Dz. U. z 2012 r. poz. 270 art. 141 § 2

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - tekst jednolity.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie: Przewodniczący: Sędzia WSA Magdalena Maliszewska po rozpoznaniu w dniu 16 października 2015 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy z wniosku "E." Sp. z o.o. z siedzibą w K. o sporządzenie uzasadnienia wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 20 marca 2015 r. oddalającego skargę "E." Sp. z o.o. z siedzibą w K. na decyzję Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia (...) maja 2014 r. nr (...) w przedmiocie rozstrzygnięcia konkursu ofert na zawieranie umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej postanawia: odmówić sporządzenia uzasadnienia wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 20 marca 2015 r.

Uzasadnienie Wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 20 marca 2015 r. oddalono skargę "E." Sp. z o.o. z siedzibą w K. na decyzję Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia (...) maja 2014 r. nr (...) w przedmiocie rozstrzygnięcia konkursu ofert na zawieranie umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.

W dniu 9 kwietnia 2015 r. wpłynęła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie przesyłka listowna zawierająca wniosek E. Sp. z o.o. z siedzibą w K. o sporządzenie pisemnego uzasadnienia wyroku z dnia 20 marca 2015 r. sygn. akt VI SA/Wa 2175/14. Koperta, w której wpłynął ww. wniosek, nie została opatrzona pieczątką operatora pocztowego potwierdzającą datę złożenia ww. wniosku.

W związku z powyższym zwrócono się do strony skarżącej o nadesłanie wyjaśnień, za pośrednictwem jakiego operatora pocztowego i w jakiej dacie została przesłana do Sądu przesyłka pocztowa zawierająca ww. wniosek o sporządzenie uzasadnienia wyroku, oraz nadesłanie dokumentu potwierdzającego datę złożenia ww. wniosku.

E. Sp. z o.o. w piśmie z dnia (...) kwietnia 2015 r. wyjaśnił, że ww. przesyłka listowna została wysłana w dniu 26 marca 2015 r. za pośrednictwem Poczty Polskiej. List został wrzucony do skrzynki pocztowej i fakt jego wysłania został zarejestrowany w księdze korespondencyjnej.

W związku z powyższym Sąd pismem z dnia 8 maja 2015 r. zwrócił się do Naczelnika Urzędu Pocztowego K. (...) o nadesłanie w terminie 7 dni wyjaśnień w przedmiocie nieopatrzenia koperty, w której została nadana ww. przesyłka pocztowa, pieczątką operatora pocztowego potwierdzającą datę jej nadania, oraz wskazania daty nadania ww. przesyłki listownej.

W odpowiedzi na powyższe Poczta Polska S.A. Dział Operacyjny w P. w piśmie z dnia 25 maja 2015 r. podniosła, że ze względu na charakter przesyłki, która została nadana jako nierejestrowana, na żadnym etapie przebiegu nie jest ona ewidencjonowana. Tym samym Poczta Polska S.A. nie dysponuje żadnymi danymi wskazującymi zarówno na ślad nadania przedmiotowej przesyłki, jej przewozu jak i doręczenia.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 141 § 2 ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2002 r. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.) w sprawach, w których skargę oddalono, uzasadnienie wyroku sporządza się na wniosek strony zgłoszony w terminie siedmiu dni od dnia ogłoszenia wyroku albo doręczenia odpisu sentencji wyroku.

W niniejszej sprawie termin do złożenia wniosku o uzasadnienie wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 20 marca 2015 r. upłynął w dniu 27 marca 2015 r. W związku z brakiem dokumentu potwierdzającego datę nadania przesyłki listownej w której zawarto przedmiotowy wniosek o sporządzenie uzasadnienia wyroku, za datę nadania należy uznać datę wpływu wniosku do Sądu, tj. 9 kwietnia 2015 r. W ocenie Sądu to na stronie skarżącej ciąży obowiązek nadania wniosku o sporządzenie uzasadnienia wyroku w sposób umożliwiający ustalenie przez Sąd terminu złożenia ww. wniosku do sądu.

Podkreślić należy, że datę nadania pisma w urzędzie pocztowym potwierdzają dwa dowody: stempel pocztowy na kopercie przesyłki (w przypadku przesyłek nierejestrowanych) oraz dowód nadania (w przypadku przesyłek rejestrowanych). Nadanie pisma przesyłką zwykłą jest równie skuteczne, jak nadanie go przesyłką poleconą (rejestrowaną), jednakże tylko nadanie przesyłką rejestrowaną daje nadawcy gwarancję, że data oddania pisma w placówce pocztowej będzie datą nadania. Nadanie pisma jako przesyłki zwykłej obarczone jest zatem pewnym ryzykiem, związanym z pozbawieniem się przez jego nadawcę urzędowego dowodu w postaci potwierdzenia nadania, stwierdzającego w sposób pewny datę nadania pisma (por. post. NSA z 7 stycznia 2010 r., II FSK 1123/09 oraz z 9 marca 2011 r., II GSK 281/11). W orzecznictwie utrwalony jest pogląd (vide: postanowienie NSA z dnia 21 sierpnia 2015 r. sygn. akt II GSK 1940/15), że, co prawda, nadający przesyłkę nie ponosi odpowiedzialności za funkcjonowanie poczty i nie ma możliwości nadzorowania jej pracowników, celem dopilnowania prawidłowego nadania przesyłki do adresata. Jednakże korzystając z prostszej formy wysyłki (listem zwykłym) podejmuje ryzyko wynikające z pozbawienia się możliwości dowodzenia daty nadania w sposób pewny. Jeżeli jednak skarżąca takie ryzyko podejmuje i wskutek tego nie jest w stanie przedstawić jednoznacznego dowodu dopełnienia określonej czynności prawnej w terminie, nie może domagać się uznania czynności za dokonaną w zakreślonym terminie.

Z uwagi na fakt, iż strona skarżąca wniosek o sporządzenie uzasadnienia wyroku wniosła w dniu 9 kwietnia 2015 r., a więc po upływie terminu wskazanego w art. 141 § 2 ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, Sąd postanowił jak w sentencji.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.