Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 707241

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2010 r.
VI SA/Wa 2146/09

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Zbigniew Rudnicki.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, po rozpoznaniu w dniu 28 czerwca 2010 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi M. O. na decyzję Głównego Inspektora Transportu Drogowego z dnia (...) października 2009 r., (...) w przedmiocie nałożenia kary pieniężnej za wykonywanie transportu drogowego bez wymaganej licencji postanawia:

1.

umorzyć postępowanie sądowe

2.

zasądzić od Głównego Inspektora Transportu Drogowego na rzecz skarżącej M. O. kwotę 320 złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania

Uzasadnienie faktyczne

Pismem z dnia (...) listopada 2009 r. skarżąca M. O. złożyła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, za pośrednictwem Głównego Inspektora Transportu Drogowego skargę na decyzję tego organu (...) października 2009 r., (...) w przedmiocie nałożenia kary pieniężnej za wykonywanie transportu drogowego bez wymaganej licencji

Zarządzeniem z dnia 22 grudnia 2009 r. skarżąca została wezwana do uiszczenia wpisu sądowego w kwocie 320 złotych, w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania pod rygorem odrzucenia skargi.

Dnia (...) kwietnia 2010 r. organ przesłał do Sądu pismo, w którym zawiadomił, iż decyzją z dnia (...) kwietnia 2010 r. nr (...), na podstawie art. 54 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) - dalej p.p.s.a. uchylił zaskarżoną decyzję oraz utrzymaną nią w mocy decyzję (...) Wojewódzkiego Inspektora Transportu Drogowego z dnia (...) sierpnia 2009 r. nr (...) i umorzył postępowanie organu I instancji.

.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuję:

W myśl art. 54 § 3 p.p.s.a. organ, którego działanie lub bezczynność zaskarżono, może w zakresie swojej właściwości uwzględnić skargę w całości do dnia rozpoczęcia rozprawy. Natomiast zgodnie z treścią art. 161 § 1 pkt 3 p.p.s.a. sąd wydaje postanowienie o umorzeniu postępowania sądowego gdy stało się ono bezprzedmiotowe z przyczyn innych niż wskazane w art. 161 § 1 pkt 1 i 2 p.p.s.a.

Jedną z okoliczności uzasadniających umorzenie postępowania sądowego na podstawie powołanego przepisu jest uwzględnienie skargi przez organ w trybie tzw. autokontroli, na skutek której dochodzi do wyeliminowania z obrotu prawnego zaskarżonego aktu.

W przedmiotowej sprawie decyzją z dnia (...) kwietnia 2010 r. organ uwzględnił w całości skargę i zgodnie z żądaniem uchylił zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą ją decyzję I instancji. W konsekwencji wszczęte przez skarżącą postępowanie sądowe stało się bezprzedmiotowe. Z obrotu prawnego został bowiem wyeliminowany akt administracyjny (decyzja), który miał podlegać kontroli Sądu.

Tym samym Sąd uznał, iż prowadzenie postępowania w sprawie kontroli legalności zaskarżonych decyzji stało się bezprzedmiotowe i na podstawie art. 161 § 1 pkt 3 p.p.s.a. orzekł jak w pkt 1 sentencji postanowienia

Orzeczenie o zwrocie kosztów postępowania Sąd oparł na przepisach art. 201 § 1 w zw. z art. 54 § 3 p.p.s.a. zgodnie z którym zwrot kosztów przysługuje skarżącemu od organu w razie umorzenia postępowania, z uwagi na uwzględnienie przez organ skargi w całości do dnia rozpoczęcia rozprawy.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.