Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 707240

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 23 kwietnia 2010 r.
VI SA/Wa 2142/08

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Andrzej Czarnecki.

Sędziowie WSA: Zbigniew Rudnicki (spr.), Halina Emilia Święcicka.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 23 kwietnia 2010 r. wniosku S. P. o uzupełnienie wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 12 listopada 2009 r. w sprawie ze skargi S. P. na postanowienie Ministra Sprawiedliwości - Prokuratora Generalnego z dnia (...) sierpnia 2008 r. nr (...) w przedmiocie odmowy wydania zaświadczenia postanawia:

1.

uchylić postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 3 grudnia 2009 r. oraz postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 22 stycznia 2010 r.;

2.

odmówić uzupełnienia wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 12 listopada 2009 r.

Uzasadnienie faktyczne

W dniu (...) listopada 2009 r. wpłynął do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie wniosek skarżącego o uzupełnienie wyroku Sądu z dnia 12 listopada 2009 r. oddalającego skargę na postanowienie Ministra Sprawiedliwości - Prokuratora Generalnego z dnia (...) sierpnia 2008 r. nr (...) w przedmiocie odmowy wydania zaświadczenia.

Postanowieniem z dnia 3 grudnia 2009 r. na posiedzeniu niejawnym Sąd oddalił powyższy wniosek a następnie postanowieniem z dnia 22 stycznia 2010 r. Sąd na posiedzeniu niejawnym odmówił sporządzenia uzasadnienia powyższego postanowienia.

Jednakże w myśl art. 157 § 2 ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) jedynie wniosek o uzupełnienie wyroku co do zwrotu kosztów sąd może rozpoznać na posiedzeniu niejawnym, natomiast uzupełnienie bądź odmowa uzupełnienia wyroku niedotyczące zwrotu kosztów następuje na rozprawie, Sąd postanowił uchylić powyższe postanowienia i przedmiotową sprawę skierować na rozprawę.

Jednocześnie należy wskazać, iż formę wyroku ma jedynie orzeczenie uzupełniające wyrok, chyba że dotyczy ono wyłącznie kosztów. Natomiast orzeczenie odmawiające uzupełnienia wyroku zapada w formie postanowienia, na które nie przysługuje zażalenie, dlatego też nie podlega ono uzasadnieniu.

Mając powyższe na uwadze na podstawie art. 165 ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi należało uchylić postanowienia z dnia 3 grudnia 2009 r. i z dnia 22 stycznia 2010 r.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.