Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2632048

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 4 lutego 2019 r.
VI SA/Wa 2130/18

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Grażyna Śliwińska.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 4 lutego 2019 r. na posiedzeniu niejawnym zażalenia E. sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w L. na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 19 grudnia 2018 r. sygn. akt VI SA/Wa 2130/18 w sprawie ze skargi E. sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w L. na decyzję Głównego Inspektora Farmaceutycznego z dnia (...) sierpnia 2018 r. nr (...) w przedmiocie cofnięcia zezwolenia na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej postanawia:

1. umorzyć postępowanie zażaleniowe;

2. zwrócić skarżącej kwotę 100 (słownie: sto) złotych uiszczoną tytułem wpisu sądowego od zażalenia

Uzasadnienie faktyczne

Skarżąca E. sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w L. wniosła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skargę na decyzję Głównego Inspektora Farmaceutycznego z dnia (...) sierpnia 2018 r. w przedmiocie cofnięcia zezwolenia na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej. W skardze zawarła wniosek o wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji.

Postanowieniem z 19 grudnia 2018 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie oddalił wniosek o wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji.

Na powyższe postanowienie skarżąca wniosła pismem z 11 stycznia 2019 r. zażalenie, następnie pismem z 21 stycznia 2019 r. cofnęła zażalenie i wniosła o umorzenie postępowania zażaleniowego.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 197 § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2018 r. poz. 1302 z późn. zm., zwanej dalej "p.p.s.a."), do postępowania toczącego się na skutek zażalenia stosuje się odpowiednio przepisy o skardze kasacyjnej, z wyłączeniem art. 185 § 2 p.p.s.a. Natomiast art. 60 p.p.s.a. ma zastosowanie również do skargi kasacyjnej, przy czym odpowiednie jego stosowanie na podstawie art. 193 p.p.s.a. odnosi się do zd. 1 i 2 art. 60 p.p.s.a. Nie będzie miało natomiast zastosowania zd. 3 tego przepisu. Naczelny Sąd Administracyjny jest bowiem związany treścią skargi kasacyjnej, a więc również wnioskiem o jej cofnięcie. Podobnie do cofnięcia zażalenia, jak w przypadku skargi kasacyjnej, art. 60 p.p.s.a. ma tylko zastosowanie w zakresie zd. 1 i 2 (z wyłączeniem zd. 3 - por. Komentarz LEX do art. 60 p.p.s.a.). Tak więc Sąd jest związany wnioskiem o cofnięcie zażalenia.

W myśl art. 195 § 3 jeżeli postępowanie zażaleniowe stało się bezprzedmiotowe przed przedstawieniem zażalenia wraz z aktami sprawy Naczelnemu Sądowi Administracyjnemu, wojewódzki sąd administracyjny na posiedzeniu niejawnym umarza to postępowanie.

Właśnie z taką sytuacją, bezprzedmiotowością postępowania, mamy do czynienia w rozpoznawanej sprawie. Skarżąca po wniesieniu zażalenia na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 19 grudnia 2018 r., pismem z 21 stycznia 2019 r. cofnęła zażalenie na powyższe postanowienie. Wobec powyższego postępowanie zażaleniowe należało umorzyć.

Mając na uwadze powyższe, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, działając na podstawie art. 195 § 3 p.p.s.a. orzekł, jak w sentencji. W zakresie zwrotu wpisu od zażalenia, Sąd działał na podstawie art. 232 § 1 pkt 1 p.p.s.a.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.