Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1919783

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 9 maja 2012 r.
VI SA/Wa 2106/11

UZASADNIENIE

Sentencja

Referendarz sądowy Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie: Joanna Kruszewska-Grońska po rozpoznaniu w dniu 9 maja 2012 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku Zespołu Adwokackiego nr (...) w K. o przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowym obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych w sprawie ze skargi Zespołu Adwokackiego nr (...) w K. na uchwałę Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej z dnia (...) września 2010 r. w przedmiocie rozwiązania zespołu adwokackiego postanawia: odmówić Zespołowi Adwokackiemu nr (...) w K. przyznania prawa pomocy w zakresie częściowym obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych.

Uzasadnienie faktyczne

Postanowieniem z dnia 13 stycznia 2012 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie odrzucił skargę Zespołu Adwokackiego nr (...) w K. (reprezentowanego przez Kierownika Zespołu Adwokackiego adwokata (...)) na uchwałę Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej z dnia (...) września 2010 r. w przedmiocie rozwiązania zespołu adwokackiego. Od powyższego orzeczenia skarżący wniósł skargę kasacyjną, do której załączył złożony na urzędowym formularzu PPPr wniosek o przyznanie prawa pomocy.

W uzasadnieniu wniosku o przyznanie prawa pomocy skarżący zespół adwokacki podniósł, że w związku z uchwałami: Okręgowej Rady Adwokackiej w P. o jego rozwiązaniu oraz Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej o umorzeniu postępowania odwoławczego, jego dochody obniżyły się tak znacznie, że nie jest w stanie bez uszczerbku dla swojej prawidłowej działalności ponieść kosztów związanych z wniesioną skargą kasacyjną.

W oświadczeniu o majątku i dochodach skarżący podał, iż według bilansu na dzień 31 grudnia 2011 r. poniósł stratę. Nadto skarżący wskazał, że na rachunku bankowym prowadzonym w Banku (...) S.A. posiada debet w wysokości 70 zł (według stanu na dzień 31 grudnia 2011 r.).

Pismem Sądu z dnia (...) marca 2012 r. skarżący został wezwany do uzupełnienia wniosku o przyznanie prawa pomocy poprzez przedstawienie w terminie 14 dni następujących dokumentów:

1)

wyciągów i wykazów z posiadanych przez zespół adwokacki rachunków bankowych z okresu ostatnich sześciu miesięcy,

2)

uchwał dotyczących preliminarzy dochodów i wydatków zespołu adwokackiego za ostatnie dwa lata,

3)

deklaracji o wysokości dochodu (straty) osiągniętego przez zespół adwokacki w roku 2010 oraz w roku 2011,

4)

ostatniej deklaracji o wysokości dochodu (straty) osiągniętego od początku bieżącego roku podatkowego,

5)

dokumentów potwierdzających wysokość zysku (straty) i środków trwałych, które zostały wskazane w rubryce 7 i 8 formularza wniosku o przyznanie prawa pomocy (PPPr), tj.: bilans, rachunek zysków i strat, sprawozdanie finansowe - za okres ostatnich dwóch lat, ewentualnie innych dokumentów wskazujących środki finansowe będące w posiadaniu zespołu adwokackiego za ostatnie dwa lata.

Powyższe wezwanie doręczono skarżącemu w dniu (...) marca 2012 r. i dotychczas nie zostało ono wykonane.

Zgodnie z treścią art. 246 § 2 pkt 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 270 (dalej p.p.s.a.), prawo pomocy w zakresie częściowym może być przyznane osobie prawnej, gdy osoba ta wykaże, że nie ma dostatecznych środków na poniesienie pełnych kosztów postępowania. Z treści powyższego przepisu wynika, iż ciężar udowodnienia braku możliwości pokrycia kosztów postępowania spoczywa na wnioskującym o przyznanie prawa pomocy. W związku z tym musi on przedstawić Sądowi argumentację, która potwierdzałaby jego niezdolność do wygospodarowania środków na pokrycie tych kosztów. Jeżeli zatem strona nie dopełniła w całości lub w części obowiązku złożenia dodatkowego oświadczenia lub przedłożenia dokumentów źródłowych dotyczących jej stanu majątkowego i dochodów, to fakt ten uzasadnia odmowę przyznania prawa pomocy (patrz: J. P. Tarno - "Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Komentarz" Wydawnictwo LexisNexis, Wyd. II, Warszawa 2006 s. 527).

W niniejszej sprawie skarżący - pomimo wezwania Sądu - nie przedłożył żadnych dokumentów źródłowych dotyczących jego stanu majątkowego oraz dochodów. Tym samym skarżący nie wykazał, iż znajduje się w sytuacji uzasadniającej zwolnienie go od kosztów sądowych.

W tym miejscu zaznaczyć należy, że jedyną kwestią braną pod uwagę przy rozpoznawaniu wniosku o przyznanie prawa pomocy osobie prawnej jest jej stan majątkowy. Wydanie postanowienia o przyznaniu prawa pomocy umotywowane innymi przyczynami niż sytuacja materialna wnioskodawcy jest niedopuszczalne, ponieważ nie znajduje uzasadnienia w art. 246 § 2 pkt 2 p.p.s.a. (por. postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 31 marca 2005 r., sygn. akt II OZ 118/05 - niepubl.).

Mając na uwadze powyższe, na podstawie art. 246 § 2 pkt 2 p.p.s.a. w związku z art. 258 § 2 pkt 7 p.p.s.a. orzeczono jak w sentencji postanowienia.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.