Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 707237

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 27 maja 2010 r.
VI SA/Wa 2106/09

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Grażyna Śliwińska.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, po rozpoznaniu w dniu 27 maja 2010 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi Rady Izby Notarialnej (...) na decyzję Ministra Sprawiedliwości z dnia (...) października 2009 r. nr (...) w przedmiocie powołania na stanowisko notariusza i wyznaczenia siedziby kancelarii notarialnej postanawia: zawiesić postępowanie przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie

Uzasadnienie faktyczne

Rada Izby Notarialnej (...) (dalej tez jako skarżąca) wniosła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skargę na decyzję Ministra Sprawiedliwości z dnia (...) października 2009 r. nr (...) utrzymującą w mocy decyzję z dnia (...) sierpnia 2009 r. w przedmiocie powołania K. W. na stanowisko notariusza i wyznaczeniu siedziby kancelarii notarialnej.

Skarżąca podniosła, iż zarówno decyzja z dnia (...) sierpnia 2009 r., jak i decyzja z (...) października 2009 r. wydana wskutek wniesienia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy, zostały sporządzone i podpisane przez tego samego pracownika organu administracji, działającego z upoważnienia Ministra Sprawiedliwości. Obie decyzje podpisał bowiem Podsekretarz Stanu (...) Zgodnie natomiast z brzmieniem z art. 24 § 1 pkt 5 Kodeksu postępowania administracyjnego, pracownik organu administracji publicznej podlega wyłączeniu od udziału w postępowaniu w sprawie, w której brał udział w niższej instancji w wydaniu zaskarżonej decyzji. Zastosowanie powyższego przepisu do sytuacji normowanej w art. 127 § 3 k.p.a., a zatem do wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy, wzbudza wprawdzie pewne kontrowersje na gruncie orzecznictwa NSA. Jednak, jak podkreśla skarżąca, w ostatnim okresie, a zwłaszcza po uchwale 7 sędziów NSA z dnia 22 lutego 2007 r., II GPS 2/06, dominuje pogląd, zgodnie z którym pracownik organu, który brał udział w wydawaniu przez ten organ decyzji, co do której złożono następnie wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy, podlega wyłączeniu z mocy prawa właśnie na podstawie analizowanego art. 24 § 1 pkt 5 k.p.a.

Z kolei w odpowiedzi na skargę organ podniósł, iż Rada Izby Notarialnej (...) dokonała sprzecznej z obowiązującym orzecznictwem interpretacji art. 24 § 1 pkt 5 Kodeksu postępowania administracyjnego. W przypadku bowiem organu monokratycznego, a takim właśnie jest minister, właściwego do załatwienia danego rodzaju sprawy, art. 24 § 1 pkt 5 Kodeksu postępowania administracyjnego nie ma zastosowania przy rozpoznaniu wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy. Wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy różni się od odwołania tym, że nie wywołuje skutku dewolutywnego, tj. nie przesuwa sprawy do rozstrzygnięcia przez organ wyższego stopnia. Ustawodawca zdecydował zatem, że ponownie rozpoznaje sprawę ten sam organ.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje:

W dniu 24 czerwca 2009 r. Naczelny Sąd Administracyjny w sprawie o sygnaturze akt I OSK 933/08 postanowił - na podstawie art. 187 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) - przedstawić do rozstrzygnięcia składowi siedmiu sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego budzące poważne wątpliwości zagadnienie prawne: "Czy art. 24 § 1 pkt 5 Kodeksu postępowania administracyjnego ma zastosowanie do osoby piastującej funkcję ministra w postępowaniu, o jakim mowa w art. 127 § 3 tego Kodeksu".

Zagadnienie prawne występujące w niniejszej sprawie jest tożsame z tym, jakie zostało zawarte w powyższym pytaniu, albowiem Rada Izby Notarialnej (...) zarzuca w skardze do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie m.in. naruszenie art. 24 § 1 pkt 5 k.p.a. poprzez wydanie zarówno decyzji w pierwszej, jak i drugiej instancji, przez tę samą osobę, działającą z upoważnienia Ministra Sprawiedliwości. Zatem wydanie orzeczenia w niniejszej sprawie uzależnione jest od stanowiska składu siedmiu sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego.

Zgodnie natomiast z art. 125 § 1 pkt 1 ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi sąd może zawiesić postępowanie z urzędu jeżeli rozstrzygnięcie sprawy zależy od wyniku innego toczącego się postępowania administracyjnego, sądowoadministracyjnego, sądowego lub przed Trybunałem Konstytucyjnym.

Z tych względów, na podstawie art. 125 § 1 pkt 1 ww. ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie orzekł, jak w sentencji postanowienia.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.