Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2618283

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 28 stycznia 2019 r.
VI SA/Wa 2102/18

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Magdalena Maliszewska.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 28 stycznia 2019 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi A. W. i W. W. na niewykonanie wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 28 maja 2018 r., sygn. akt II GSK 4596/16 postanawia stwierdzić swoją niewłaściwość i przekazać sprawę sądowi właściwemu - Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w Gliwicach

Uzasadnienie faktyczne

Skarga wniesiona w niniejszej sprawie przez A. W. i W. W. dotyczy niewykonania wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 28 maja 2018 r., II GSK 4596/16, którym to oddalono skargę kasacyjną Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia wniesioną od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 25 kwietnia 2016 r., sygn. akt VI SA/Wa 2568/15 uchylającego decyzję Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z (...) lipca 2015 r. i utrzymaną nią w mocy decyzję Dyrektora (...) Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia z (...) sierpnia 2014 r. w przedmiocie odmowy przyznania prawa do zwrotu kosztów leczenia poza granicami kraju.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 13 § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2018 r. poz. 1302; dalej p.p.s.a.), do rozpoznania sprawy właściwy jest wojewódzki sąd administracyjny, na którego obszarze właściwości ma siedzibę organ administracji publicznej, którego działalność lub bezczynność została zaskarżona.

W niniejszej sprawie zaskarżono niewykonanie wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 28 maja 2018 r., II GSK 4596/16, którym oddalono skargę kasacyjną organu wniesioną od wyroku uchylającego zaskarżoną decyzję Prezesa NFZ oraz poprzedzającą ją decyzję organu I instancji. Organem I instancji był Dyrektor (...) Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia, zatem uznać należy, że po uprawomocnieniu się wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 25 kwietnia 2016 r., sygn. akt VI SA/Wa 2568/15, sprawa wróciła do tego organu celem jej ponownego rozpatrzenia.

Dyrektor (...) Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia ma siedzibę w K. tj. na obszarze właściwości miejscowej Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach - § 1 pkt 4 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 kwietnia 2003 r. w sprawie utworzenia wojewódzkich sądów administracyjnych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości (Dz. U. Nr 72, poz. 652 z późn. zm.).

Stosownie zaś do art. 59 § 1 p.p.s.a. jeżeli do rozpoznania sprawy właściwy jest inny sąd administracyjny, sąd, który stwierdzi swą niewłaściwość, przekaże sprawę właściwemu sądowi administracyjnemu.

Z tych względów, na podstawie art. 59 § 1 p.p.s.a. należało orzec, jak w sentencji postanowienia.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.