Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 707233

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 6 maja 2010 r.
VI SA/Wa 2089/09

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia Andrzej Siwek (sprawozdawca).

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 6 maja 2010 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku M. G. o przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowym obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych w sprawie ze skargi M. G. na decyzję Ministra Infrastruktury z dnia (...) września 2009 r. nr (...) w przedmiocie nałożenia kary pieniężnej za prowadzenie działalności handlowej bez zezwolenia postanawia: - zwolnić skarżącego M. G. od kosztów sądowych.

Uzasadnienie faktyczne

Skarżący M. G. złożył w dniu (...) marca 2010 r. na urzędowym formularzu wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowym obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury z dnia (...) września 2009 r. nr (...) w przedmiocie nałożenia kary pieniężnej za prowadzenie działalności handlowej bez zezwolenia.

Z informacji podanych przez skarżącego w formularzu oraz z nadesłanych dokumentów wynika, iż skarżący prowadzi gospodarstwo domowe razem z matką oraz nieletnią siostrą. Skarżący z dniem 30 grudnia 2009 r. zakończył prowadzenie działalności gospodarczej (załączono kopię decyzji Prezydenta Miasta (...) o wykreśleniu z ewidencji działalności gospodarczej), obecnie jest osobą bezrobotną, bez prawa do zasiłku (załączono kopię zaświadczenia Powiatowego Urzędu Pracy potwierdzającego powyższe). Matka skarżącego także posiada status osoby bezrobotnej bez prawa do zasiłku. (załączono kopię zaświadczenia Powiatowego Urzędu Pracy potwierdzającego powyższe).

Małoletnia siostra skarżącego jest uczennicą szkoły podstawowej. Pobiera zasiłek rodzinny w kwocie 91 zł miesięcznie (załączono kopię decyzji Prezydenta Miasta (...) przyznającą omawiane świadczenie) oraz świadczenie alimentacyjne w kwocie 300 zł miesięcznie (powyższe potwierdza załączona kopia wyciągu z rachunku bankowego matki skarżącego).

Zgodnie z art. 246 § 1 pkt 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.) przyznanie prawa pomocy osobie fizycznej w zakresie częściowym następuje, gdy osoba ta wykaże, że nie jest w stanie ponieść pełnych kosztów postępowania bez uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie i rodziny.

W sytuacji, w której skarżący prowadzi gospodarstwo domowe razem z matką i małoletnią siostrą, obydwoje z matką są osobami bezrobotnymi bez prawa do zasiłku, a jedynym źródłem ich dochodów jest pobierany przez siostrę skarżącego zasiłek rodzinny oraz świadczenie alimentacyjne w łącznej kwocie 391 zł netto miesięcznie, nie jest możliwe poniesienie przez niego pełnych kosztów postępowania bez uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie i rodziny.

W związku z powyższym, uznając za zasadne przyznanie skarżącemu prawa pomocy w zakresie częściowym poprzez zwolnienie go od obowiązku ponoszenia kosztów sądowych, w myśl art. 246 § 1 pkt 2 w związku z art. 258 § 2 pkt 7 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.) orzeczono jak w sentencji.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.