Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 707231

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 6 maja 2010 r.
VI SA/Wa 2087/09

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia Tomasz Sałek (sprawozdawca).

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 6 maja 2010 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku M. G. o przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowym obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych w sprawie ze skargi M. G. na decyzję Ministra Infrastruktury z dnia (...) września 2009 r. nr (...) w przedmiocie nałożenia kary pieniężnej za prowadzenie działalności handlowej bez zezwolenia postanawia: zwolnić skarżącego M. G. od kosztów sądowych.

Uzasadnienie faktyczne

M. G. (dalej jako skarżący) złożył na urzędowym formularzu wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowym obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury z dnia (...) września 2009 r. nr (...) w przedmiocie nałożenia kary pieniężnej za prowadzenie działalności handlowej bez zezwolenia.

Z informacji podanych przez skarżącego w formularzu oraz z nadesłanych dokumentów wynika, iż skarżący prowadzi gospodarstwo domowe razem z matką oraz małoletnią siostrą. Skarżący z dniem (...) grudnia 2009 r. zakończył prowadzenie działalności gospodarczej (załączono kopię decyzji Prezydenta Miasta K. o wykreśleniu z ewidencji działalności gospodarczej), obecnie jest osobą bezrobotną, bez prawa do zasiłku (załączono kopię zaświadczenia Powiatowego Urzędu Pracy potwierdzającego powyższe). Matka skarżącego także posiada status osoby bezrobotnej bez prawa do zasiłku (załączono kopię zaświadczenia Powiatowego Urzędu Pracy potwierdzającego powyższe). Małoletnia siostra skarżącego jest uczennicą szkoły podstawowej. Pobiera zasiłek rodzinny w kwocie 91 zł miesięcznie (załączono kopię decyzji Prezydenta Miasta K. przyznającą omawiane świadczenie) oraz świadczenie alimentacyjne w kwocie 300 zł miesięcznie (powyższe potwierdza załączona kopia wyciągu z rachunku bankowego matki skarżącego). Zgodnie z oświadczeniem złożonym w formularzu skarżący nie posiada także majątku ani oszczędności.

Zgodnie z art. 246 § 1 pkt 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm., dalej też jako p.p.s.a.) przyznanie prawa pomocy osobie fizycznej w zakresie częściowym następuje, gdy osoba ta wykaże, że nie jest w stanie ponieść pełnych kosztów postępowania bez uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie i rodziny.

Jak podkreślił Naczelny Sąd Administracyjny w postanowieniu z dnia 2 października 2009 r. (sygn. akt II OZ 822/09) udzielenie prawa pomocy jest formą dofinansowania strony postępowania z budżetu państwa i powinno mieć miejsce tylko w sytuacjach, w których zdobycie przez stronę środków na sfinansowanie udziału w postępowaniu jest obiektywnie niemożliwe. Instytucja ta przeznaczona jest przede wszystkim dla osób o bardzo niskich dochodach lub całkowicie tych dochodów pozbawionych, które z uwagi na swą sytuację materialną nie są w stanie pokryć kosztów związanych z postępowaniem sądowym.

Przenosząc powyższe na grunt niniejszej sprawy stwierdzić należy, iż zasadnym jest przyznanie skarżącemu prawa pomocy w żądanym zakresie. W sytuacji bowiem, w której prowadzi on gospodarstwo domowe razem z matką i małoletnią siostrą, przy czym obydwoje z matką są osobami bezrobotnymi bez prawa do zasiłku, a jedynym źródłem ich dochodów jest pobierany przez siostrę skarżącego zasiłek rodzinny oraz świadczenie alimentacyjne w łącznej kwocie 391 zł netto miesięcznie, nie jest możliwe poniesienie przez niego pełnych kosztów postępowania bez uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie i rodziny. Skarżący nie dysponuje przy tym oszczędnościami, które mógłby przeznaczyć na pokrycie kosztów postępowania sądowego.

W związku z powyższym, uznając za zasadne przyznanie skarżącemu prawa pomocy w zakresie częściowym poprzez zwolnienie go od obowiązku ponoszenia kosztów sądowych, w myśl art. 246 § 1 pkt 2 w związku z art. 258 § 2 pkt 7 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.) orzeczono jak w sentencji.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.