Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1967701

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 28 października 2015 r.
VI SA/Wa 2066/15

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Zbigniew Rudnicki.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 28 października 2015 r. na posiedzeniu niejawnym w sprawie ze skargi P. z siedzibą w B., S. na postanowienie Głównego Inspektora Transportu Drogowego z dnia (...) czerwca 2015 r., znak. (...) w przedmiocie uchybienia terminu do wniesienia odwołania postanawia:

1.

odrzucić skargę,

2.

zwrócić skarżącej spółce: P. z siedzibą w B., S. kwotę 100 (sto) złotych tytułem uiszczonego wpisu sądowego.

Uzasadnienie faktyczne

Pismem z dnia 15 lipca 2015 r. P. z siedzibą w B., S. (również jako "skarżąca", "spółka") wniosła skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie na postanowienie Głównego Inspektora Transportu Drogowego z dnia (...) czerwca 2015 r., znak. (...) w przedmiocie uchybienia terminu do wniesienia odwołania.

W wykonaniu zarządzeń przewodniczącego z dnia (...) sierpnia 2015 r. skarżąca została wezwana do uzupełnienia braków formalnych skargi poprzez złożenie dokumentu określającego umocowanie do działania w imieniu strony skarżącej tj. oryginału lub poświadczonego za zgodność z oryginałem kopii wypisu z urzędowego rejestru, z którego wynikałby sposób i osoby upoważnione do reprezentacji strony, obejmujący dzień wniesienia skargi wraz z tłumaczeniem przysięgłym na język polski (k. 1) oraz do uiszczenia wpisu sądowego od skargi (k. 9), w terminie 7 dni od daty doręczenia odpisu zarządzeń, pod rygorem odrzucenia skargi.

. Jak wynika ze zwrotnego potwierdzenia odbioru, przesyłka zawierająca ww. zarządzenia została prawidłowo doręczona pełnomocnikowi do doręczeń skarżącej w dniu 14 września 2015 r. (k. 13).

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Stosownie do treści art. 58 § 1 pkt 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.), zwanej dalej p.p.s.a., sąd odrzuca skargę, gdy nie uzupełniono w wyznaczonym terminie braków formalnych skargi.

Zgodnie zaś z dyspozycją art. 220 § 1 p.p.s.a., sąd nie podejmuje żadnej czynności na skutek pisma, od którego nie zostanie uiszczona należna opłata. Skarga, skarga kasacyjna, zażalenie oraz skarga o wznowienie postępowania, od których pomimo wezwania nie został uiszczony należny wpis, podlegają odrzuceniu przez sąd (§ 3 cytowanego przepisu).

Zgodnie z treścią art. 85 p.p.s.a. czynność w postępowaniu sądowym podjęta przez stronę po upływie terminu jest bezskuteczna.

W przedmiotowej sprawie wezwanie do uiszczenia wpisu zostało doręczone pełnomocnikowi do doręczeń skarżącej w dniu 14 września 2015 r. (vide k. 13). Skarżąca obowiązana była zatem uiścić ww. wpis w wyznaczonym 7-dniowym terminie, tj. do dnia 21 wrzesnia 2015 r.

Spółka uiściła wpis w wymaganej wysokości 100 zł, w dniu 23 września 2015 r., a więc po upływie ustawowego terminu do jego wniesienia. Skarżąca nie uzupełniła tym samym braków formalnych skargi - uiszczenie wpisu po upływie terminu jest czynnością bezskuteczną - a zatem należy uznać, że zachodzi podstawa do odrzucenia skargi.

Mając na względzie powyższe, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie - działając na podstawie art. 58 § 1 pkt 3 i § 3 w zw. z art. 220 § 3 p.p.s.a. - postanowił, jak w sentencji orzeczenia. W przedmiocie zwrotu wpisu sądowego orzeczono na podstawie art. 232 § 1 pkt 1 p.p.s.a.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.