VI SA/Wa 2022/14 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1745477

Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 9 lutego 2015 r. VI SA/Wa 2022/14

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Pamela Kuraś-Dębecka.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 9 lutego 2015 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku T. A. o wstrzymanie wykonania decyzji Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z (...) kwietnia 2014 r. nr (...) w sprawie ze skargi T. A. na decyzję Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z (...) kwietnia 2014 r. nr (...) w przedmiocie ustalenia obowiązku objęcia ubezpieczeniem zdrowotnym z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej postanowił: odmówić wstrzymania wykonania zaskarżonej decyzji.

Uzasadnienie faktyczne

Zaskarżoną do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie decyzją z (...) kwietnia 2014 r. Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia (dalej Prezes NFZ) utrzymał w mocy decyzję organu pierwszej instancji z (...) maja 2012 r., którą ustalono m.in., że T. A. (dalej skarżący) podlegał ubezpieczeniu zdrowotnemu z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej. W skardze skarżący wniósł m.in. o wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji podając, że jej wykonanie spowoduje trudne do odwrócenia skutki w postaci wydania przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych (dalej ZUS) decyzji, ustalającej wysokości składek na ww. ubezpieczenie zdrowotne.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył co następuje:

Przedmiotem wniosku o wstrzymanie skarżący uczynił w niniejszej sprawie decyzję Prezesa NFZ, którą ustalono, że podlegał on obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego.

Zgodnie z art. 61 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.), dalej p.p.s.a. sąd może na wniosek skarżącego wydać postanowienie o wstrzymaniu wykonania w całości lub w części aktu lub czynności, jeżeli zachodzi niebezpieczeństwo wyrządzenia znacznej szkody lub spowodowania trudnych do odwrócenia skutków, z wyjątkiem przepisów prawa miejscowego, które weszły w życie, chyba że ustawa szczególna wyłącza wstrzymanie ich wykonania.

Na wstępie należy wyjaśnić, że instytucja wstrzymania wykonania zaskarżonego aktu lub czynności może znaleźć zastosowanie jedynie w stosunku do takich aktów lub czynności, które nadają się do wykonania i wymagają wykonania. Przykładowo w postanowieniu z 28 września 2011 r., sygn. akt II OZ 852/11, Naczelny Sąd Administracyjny stwierdził, że przez wykonanie aktu administracyjnego należy rozumieć spowodowanie w sposób dobrowolny lub doprowadzenie w trybie przymusu państwowego (egzekucji) do takiego stanu rzeczy, który jest zgodny z rozstrzygnięciem zawartym w danym akcie. Natomiast w postanowieniu z 10 maja 2012 r., sygn. akt II FZ 358/12 Naczelny Sąd Administracyjny wyjaśnił, że problem wykonania aktu administracyjnego dotyczy aktów zobowiązujących, ustalających dla ich adresatów nakazy powinnego zachowania lub zakazy określonego zachowania, aktów, na podstawie których określony podmiot uzyskuje równocześnie uprawnienie i mocą którego zostają na niego nałożone określone obowiązki, oraz aktów, na postawie których jeden podmiot jest do czegoś zobowiązany, a drugi wyłącznie uprawniony.

W rozpoznawanej sprawie żądaniem wstrzymania wykonania została objęta decyzja ustalająca, że skarżący podlegał obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego. W ocenie Sądu decyzja ta, jako stwierdzająca istnienie obowiązku ubezpieczenia zdrowotnego, a więc potwierdzająca istnienie określonego stanu rzeczy, nie mieści się w katalogu aktów, które nadają się do wykonania i wykonania wymagają (por.m.in. postanowienia Naczelnego Sądu Administracyjnego z 11 grudnia 2012 r. sygn. akt II GSK 1927/12 oraz z 7 lutego 2014 r. sygn. akt II Gz 29/14). Decyzja objęta rozpoznawanym wnioskiem jest bowiem aktem, który nie nosi znamion wykonalności - nie zobowiązuje skarżącego do powinnego zachowania, wobec czego wniosek o jej wstrzymanie uznać należy za bezzasadny. Na koniec Sąd - mając na uwadze uzasadnienie rozpoznawanego wniosku, wyjaśnia, że ZUS stosowną decyzję o wymiarze składek wyda dopiero po wydaniu prawomocnego wyroku przez Sąd (por. postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego z 10 czerwca 2014 r. sygn. akt II GSK 1263/14).

Mając powyższe na uwadze Sąd, działając na podstawie art. 61 § 3 i § 5 p.p.s.a. orzekł, jak w sentencji postanowienia.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.