Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 707224

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 17 czerwca 2010 r.
VI SA/Wa 2022/09

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Magdalena Maliszewska.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 17 czerwca 2010 r. na posiedzeniu niejawnym skargi J. S. na decyzję Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia (...) września 2009 r. Nr (...) w przedmiocie ustalenia podlegania obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego postanawia: odrzucić skargę

Uzasadnienie faktyczne

Pismem z dnia (...) października 2009 r. skarżący - J. S. wniósł do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skargę na decyzję Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia (...) września 2009 r. Nr (...).

Zarządzeniem Przewodniczącego Wydziału VI z dnia 1 grudnia 2009 r. skarżący został wezwany do uiszczenia wpisu sądowego od skargi na ww. decyzję w kwocie 200 złotych (słownie dwieście złotych), w terminie siedmiu dni od daty doręczenia odpisu zarządzenia, pod rygorem odrzucenia skargi. Zarządzenie zostało doręczone skarżącemu w dniu 23 grudnia 2009 r.

Pismem z dnia 29 grudnia 2009 r. skarżący wniósł zażalenie na podane zarządzenie Przewodniczącego Wydziału VI stanowiące wezwanie do uiszczenia wpisu sądowego.

Postanowieniem z dnia 13 kwietnia 2010 r. Naczelny Sąd Administracyjny w sprawie o sygn. akt II GZ 56/10 oddalił zażalenie skarżącego na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału VI z dnia 1 grudnia 2009 r.

W związku z powyższym, zarządzeniem Sędziego z dnia 29 kwietnia 2010 r. skarżący został wezwany do uiszczenia wspomnianego wpisu sądowego, w terminie 7 dni od dnia doręczenia, pod rygorem odrzucenia skargi.

Zarządzenie zostało doręczone skarżącemu w dniu 12 maja 2010 r.

Z informacji udzielonych przez Oddział Finansowo-Budżetowy Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie wynika, że do dnia 27 maja 2010 r. w dokumentach księgowych dotyczących opłat sądowych nie odnotowano wpłaty podanej kwoty.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje:

Art. 230 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2002 r. Nr 153, poz. 1270 ze zm., nazywana dalej p.p.s.a.) stanowi, iż od pism wszczynających postępowanie przed sądem administracyjnym w danej instancji, w niniejszej sprawie jest to skarga na decyzję Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia (...) września 2009 r., pobiera się wpis stosunkowy lub stały. Zgodnie z treścią art. 220 § 1 i § 3 p.p.s.a., Sąd nie podejmie żadnej czynności na skutek pisma, od którego nie zostanie uiszczona należna opłata, a skarga, od której pomimo wezwania nie został uiszczony należny wpis, podlega odrzuceniu przez Sąd.

W niniejszej sprawie, zarządzenie Sędziego z dnia 29 kwietnia 2010 r. zobowiązujące do uiszczenia wpisu sądowego od skargi na decyzję organu administracji w kwocie 200 złotych zostało doręczone skarżącemu w dniu 12 maja 2010 r. (k. (...) akt sądowych). Skarżący powinien je wykonać w wyznaczonym siedmiodniowym terminie, który upływał z końcem dnia 19 maja 2010 r.

Z informacji udzielonych przez Oddział Finansowo - Budżetowy Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie wynika, że do dnia 27 maja 2010 r. żądana kwota nie została uiszczona.

Mając na uwadze podane powyżej okoliczności sprawy, Sąd na podstawie art. 220 § 3 p.p.s.a. orzekł jak w sentencji postanowienia.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.