Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 707223

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 25 maja 2010 r.
VI SA/Wa 2008/09

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Magdalena Maliszewska (spr.).

Sędziowie WSA: Dorota Wdowiak, Małgorzata Grzelak.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 25 maja 2010 r. sprawy ze skarg M. S.A. z siedzibą w W., O. Sp. z o.o. z siedzibą w W. oraz P. S.A. z siedzibą w W. na decyzję Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia (...) września 2009 r. nr (...) w przedmiocie zmiany koncesji na rozpowszechnianie programu telewizyjnego postanawia: zawiesić postępowanie przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie

Uzasadnienie faktyczne

Decyzją z dnia (...) września 2009 r. Nr (...) Przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji (KRRiT), na podstawie art. 33 ust. 2 i 3 oraz art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji (Dz. U. z 2004 r. Nr 253, poz. 2531 ze zm.) oraz art. 104 i art. 138 § 1 pkt 2 k.p.a. uchylił decyzję Nr (...) z dnia (...) lipca 2009 r. w części dotyczącej pkt 5-6 oraz nadał tym punktom następujące brzmienie:

5. "Zobowiązać Koncesjonariuszy: "T." S.A., "P." S.A., "N." S.A. oraz "U. " Sp. z o.o. do zachowania terminu jednoczesnego zaprzestania rozpowszechniania programów telewizyjnych w sposób analogowy i wykorzystywania częstotliwości użytkowanych obecnie zgodnie z harmonogramami ustalonymi w koncesjach.

Zastrzeżenie:

-

w przypadku niezachowania powyższego terminu przez któregokolwiek z ww. Koncesjonariuszy Przewodniczący KRRiT wyda w trybie art. 162 § 2 k.p.a., decyzję uchylającą decyzję Nr (...) z dnia (...) lipca 2009 r. w części dotyczącej tego Koncesjonariusza chyba, że niezachowanie tego terminu spowodowane będzie okolicznościami, za które nadawca nie ponosi odpowiedzialności, lub dalszym rozpowszechnianiem któregokolwiek z programów "T." S.A. w sposób analogowy na danym obszarze.

5a. W przypadku zmiany stanu faktycznego, polegającej na zwolnieniu części pojemności sygnału multipleksu pierwszego, w szczególności z powodu rezygnacji jednego lub kilku podmiotów z posiadanych uprawnień z tytułu koncesji lub z rezerwacji częstotliwości, pozostałe podmioty przedstawiają Przewodniczącemu KRRiT i Prezesowi UKE, w terminie jednego miesiąca od daty zaistnienia tej zmiany, uzgodniony sposób zagospodarowania zwolnionej części przepływności sygnału multipleksu pierwszego. W przypadku nieprzedstawienia sposobu zagospodarowania zwolnionej przepływności stosować się będzie odpowiednie przepisy ustawy o radiofonii i telewizji oraz ustawy - Prawo telekomunikacyjne,

6. Zobowiązać Koncesjonariuszy: "P." S.A., "M." S.A., "N." S.A. oraz "U." Sp. z o.o. do określenia i przekazania Prezesowi UKE i Przewodniczącemu KRRiT, przed wydaniem decyzji w sprawie zmiany rezerwacji, sposobu występowania o pozwolenie radiowe, w związku z rezerwacją częstotliwości na zasadzie określonej w art. 114 ust. 6 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne, w uzgodnieniu z pozostałymi podmiotami, których programy będą tworzyć sygnał multipleksu pierwszego, w tym ze spółką "T." S.A.

Zastrzeżenie:

-

w przypadku niewykonania powyższego obowiązku przez któregokolwiek z ww. Koncesjonariuszy Przewodniczący KRRiT wyda w trybie art. 162 § 2 k.p.a., decyzję uchylającą decyzję Nr (...) z dnia (...) lipca 2009 r. w części dotyczącej tego Koncesjonariusza".

Uprzednio na mocy decyzji Nr (...) z dnia (...) lipca 2009 r. Przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji na podstawie art. 33 ust. 2 i 3 oraz art. 37 ust. 1-3 ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji (Dz. U. z 2004 r. Nr 253, poz. 2531 ze. zm.) oraz art. 104 i art. 155 k.p.a. po rozpatrzeniu wniosków:

-

Nr (...) z dnia (...) kwietnia 2009 r. Spółki "P." S.A. z siedzibą w W.;

-

Nr (...) z dnia (...) kwietnia 2009 r. Spółki "M." S.A. z siedzibą w W.;

-

Nr (...) z dnia (...) kwietnia 2009 r. spółki "N." S.A. z siedzibą w W.;

-

Nr (...) z dnia (...) kwietnia 2009 r. spółki "U." Sp. z o.o. z siedzibą w W.;

-

Nr (...) z dnia (...) kwietnia 2009 r. spółki "O." Sp. z o.o. z siedzibą w W.

o zmianę (rozszerzenie) koncesji na rozpowszechnianie programu telewizyjnego, polegającą na przyznaniu prawa do rozpowszechniania programu za pomocą nowych częstotliwości, do wykorzystania na zasadach art. 114 ust. 6 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 171, poz. 1800 ze zm.), drogą rozsiewczą naziemną w sposób cyfrowy, w okresie do daty wygaśnięcia obecnie obowiązującej koncesji; złożonych w związku z Ogłoszeniem Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia (...) lutego 2009 r. o możliwości uzyskania koncesji na rozpowszechnianie programu telewizyjnego, opublikowanym w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski" z dnia 27 lutego 2009 r., Nr 12, poz. 153, po porozumieniu z Prezesem Urzędu Komunikacji Elektronicznej oraz w wykonaniu Uchwały Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji Nr (...) z dnia (...) kwietnia 2009 r. postanowił:

I. Zmienić koncesję Nr (...) z dnia (...) lutego 2004 r., wydaną Spółce "P." S.A. z siedzibą w W. na rozpowszechnianie programu telewizyjnego pod nazwą "P.", poprzez dodanie, po punkcie IXa, punktu IXb w następującym brzmieniu:

"IXb. Po dokonaniu, przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej, rezerwacji częstotliwości, program będzie rozpowszechniany drogą rozsiewczą naziemną w sposób cyfrowy przy zachowaniu następujących parametrów technicznych:

1. Częstotliwości wykorzystywane na zasadzie współużytkowania - kanały TV o szerokości (...) MHz wymienione w Załączniku nr 1 do niniejszej decyzji. Kanały wymienione w Załączniku nr 1 do niniejszej decyzji mogą zostać zmienione zgodnie z przepisami prawa, w szczególności na podstawie art. 123 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2004 r. Nr 171, poz. 1800 ze. zm.), uwzględniając konieczność dokonania niezbędnych uzgodnień międzynarodowych,

2. Stacje nadawcze mogą być zlokalizowane na poszczególnych obszarach wykorzystania częstotliwości wskazanych w Załączniku nr 1 do niniejszej decyzji lub poza tymi obszarami, w odległości nie większej jednak niż 50 (pięćdziesiąt) k.m. od granicy ww. obszarów,

3. Wartości parametrów technicznych stacji nadawczych, w tym mocy promieniowanej, będą zawierały się w takich granicach, aby dopuszczalny sumaryczny poziom natężenia pola sygnałów zakłócających, wyznaczony zgodnie z obowiązującymi zaleceniami Sektora Radiokomunikacji Międzynarodowego Związku Telekomunikacyjnego - ITU-R (Porozumienie Regionalne w sprawie planowania naziemnej radiodyfuzji cyfrowej w Regionie 1 (w części Regionu 1 położonej na zachód od południka 170°E i na północ od równoleżnika 40°S, z wyłączeniem terytorium Mongolii) oraz Islamskiej Republice Iranu, w pasmach częstotliwości 174-230 MHz oraz 470-862 MHz - Genewa 2006 - Akta Końcowe Regionalnej Konferencji Radiokomunikacyjnej RRC-06, 17 czerwca 2006 r.) tzn. obliczony metodą ITU-R P 1546 dla 1% czasu, 50% miejsc, na wysokości 10 m. n.p.t, nie przekraczał na granicy wspólno-kanałowego obszaru wykorzystania częstotliwości wartości 46dBuV/m.

4. System emisji - standard DVB-T (zgodnie z normą EN 300 744 V 1.6.1 2.009 Europejskiego Instytutu Standardów Telekomunikacyjnych ETSI -Telewizja cyfrowa (DVB). Struktura ramkowania, kodowanie kanałowe i modulacja dla naziemnej telewizji cyfrowej).

5. Standard kodowania sygnału wizji - H.264/AN/C (zgodnie z zaleceniem Sektora Telekomunikacji Międzynarodowego Związku Telekomunikacyjnego ITU-T H.264 -Zaawansowane kodowanie wizji dla źródłowych usług audiowizualnych) - MP@L3 dla standardowej rozdzielczości (SDTV),

6. Standard kodowania sygnału fonii podstawowej: MPEG-2 Layer II (zgodnie z normą ISO/IEC 13818-3:1998 - Technika informatyczna -Ogólne zasady kodowania obrazów ruchomych i towarzyszącej im informacji dźwiękowej; Część 3: Dźwięk.).

7. Standard kodowania sygnału dźwięku przestrzennego: E-AC-3 (Dolby Digital+), zgodnie z normą ETSI TS 102 366 V 1.1.1 z późn, zm. -Standard cyfrowej kompresji fonii /AC-3, Enhanced AC-3/),

8. Średnia przepływność strumienia danych przypadającego na jeden program - 1/7 przepływności całkowitego strumienia danych powstałego z kodowania wszystkich treści, który po procesie modulacji będzie tworzył sygnał multipleksu,

9. Rozpoczęcie rozpowszechniania programów telewizyjnych w sposób cyfrowy odbywać się będzie etapowo tj. w trzech etapach:

a)

etap pierwszy - nie później niż do dnia (...) września 2009 r. na następujących obszarach wykorzystania częstotliwości: Z., Z., W., P. oraz, w miarę możliwości technicznych, na następujących obszarach wykorzystania częstotliwości: R. i W.;

b)

etap drugi - nie później niż do dnia (...) marca 2010 r. na następujących obszarach wykorzystania częstotliwości: K., C., O., S., B., W., L., O., K., P., B., S., K., L., P., O., J., K., Z.-R., D., Z., E., G., I., jak również R. i W. - jeśli ww. dwa ostatnie obszary wykorzystania częstotliwości nie zostały uruchomione w etapie pierwszym;

c)

etap trzeci - nie później niż do dnia (...) lipca 2011 r. na wszystkich obszarach wykorzystania częstotliwości, o których mowa w Załączniku nr 1 do niniejszej decyzji, nie ujętych w poprzednich etapach,

10. Zaprzestanie rozpowszechniania programów telewizyjnych w sposób analogowy odbywać się będzie etapowo tj. w czterech etapach (wykaz stacji analogowych, które muszą zostać jednocześnie wyłączone przedstawia Załącznik nr 2 do niniejszej decyzji):

a)

etap pierwszy - nie później niż do (...) czerwca 2011 r. na następujących obszarach wykorzystania częstotliwości:Z., Z.;

b)

etap drugi - nie później niż do (...) września 2011 r. na następujących obszarach wykorzystania częstotliwości: S., K., L., P., B., S., P., K., K., Z., R., J., R., W., L., P.;

c)

etap trzeci - nie później niż do (...) września 2012 r. na następujących obszarach wykorzystania częstotliwości: W., P., K., C., O., B., W., L., O., O., D., Z., E., G., I.;

d)

etap czwarty - nie później niż do (...) lipca 2013 r. na następujących obszarach wykorzystania częstotliwości: G., K., L., G., O., S., K., T., S.-G., B., K., B., S.

Załączniki nr 1 i nr 2 powtarzają w całości i bez zmian załączniki Prezesa UKE do postanowienia nr (...) z dnia (...) czerwca 2009 r., sprostowanego postanowieniem nr (...) z dnia (...) czerwca 2009 r. oraz stanowią integralną część decyzji Nr (...) z dnia (...) lipca 2009 r."

Opłata za zmianę koncesji wynosiła (...) zł (słownie: (...)) złotych.

II. Zmienić koncesję Nr (...) z dnia (...) stycznia 2009 r., wydaną Spółce "M." S.A. z siedzibą w W. na rozpowszechnianie programu telewizyjnego pod nazwą "V.", poprzez dodanie, po punkcie II, punktu II a w następującym brzmieniu:

"II a. Po dokonaniu, przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej, rezerwacji częstotliwości, program będzie rozpowszechniany drogą rozsiewczą naziemną w sposób cyfrowy przy zachowaniu następujących parametrów technicznych:

1. Częstotliwości wykorzystywane na zasadzie współużytkowania - kanały TV o szerokości (...) MHz wymienione w Załączniku nr 1 do niniejszej decyzji. Kanały wymienione w Załączniku nr 1 do niniejszej decyzji mogą zostać zmienione zgodnie z przepisami prawa, w szczególności na podstawie art. 123 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2004 r. Nr 171, poz. 1800 ze. zm.), uwzględniając konieczność dokonania niezbędnych uzgodnień międzynarodowych,

2. Stacje nadawcze mogą być zlokalizowane na poszczególnych obszarach wykorzystania częstotliwości wskazanych w Załączniku nr 1 do niniejszej decyzji lub poza tymi obszarami, w odległości nie większej jednak niż 50 (pięćdziesiąt) k.m. od granicy ww. obszarów,

3. Wartości parametrów technicznych stacji nadawczych, w tym mocy promieniowanej, będą zawierały się w takich granicach, aby dopuszczalny sumaryczny poziom natężenia pola sygnałów zakłócających, wyznaczony zgodnie z obowiązującymi zaleceniami Sektora Radiokomunikacji Międzynarodowego Związku Telekomunikacyjnego ITU-R (Porozumienie Regionalne w sprawie planowania naziemnej radiodyfuzji cyfrowej w Regionie 1 (w części Regionu 1 położonej na zachód od południka 170°E i na północ od równoleżnika 40°S, z wyłączeniem terytorium Mongolii) oraz Islamskiej Republice Iranu, w pasmach częstotliwości 174-230 MHz oraz 470-862 MHz - Genewa 2006 - Akta Końcowe Regionalnej Konferencji Radiokomunikacyjnej RRC-06, 17 czerwca 2006 r.) tzn. obliczony metodą ITU-R P.1546 dla 1% czasu, 50% miejsc, na wysokości 10 m. n.p.t, nie przekraczał na granicy wspólno-kanałowego obszaru wykorzystania częstotliwości wartości 46dBuV/m,

4. System emisji - standard DVB-T (zgodnie z normą EN 300 744 V 1.6.1 2.009 Europejskiego Instytutu Standardów Telekomunikacyjnych ETSI -Telewizja cyfrowa (DVB). Struktura ramkowania, kodowanie kanałowe i modulacja dla naziemnej telewizji cyfrowej),

5. Standard kodowania sygnału wizji - H.264/AVC (zgodnie z zaleceniem Sektora Telekomunikacji Międzynarodowego Związku Telekomunikacyjnego ITU-T H.264 -Zaawansowane kodowanie wizji dla źródłowych usług audiowizualnych) - MP@L3 dla standardowej rozdzielczości (SDTV),

6. Standard kodowania sygnału fonii podstawowej: MPEG-2 Layer II (zgodnie z normą ISO/IEC 13818-3:1998 - Technika informatyczna -Ogólne zasady kodowania obrazów ruchomych i towarzyszącej im informacji dźwiękowej; Część 3: Dźwięk.),

7. Standard kodowania sygnału dźwięku przestrzennego: E-AC-3 (Dolby Digital+), zgodnie z normą ETSITS 102 366 V 1.1.1 ze zm. - Standard cyfrowej kompresji fonii /AC-3, Enhanced AC-3/),

8. Średnia przepływność strumienia danych przypadającego na jeden program - 1/7 przepływności całkowitego strumienia danych powstałego z kodowania wszystkich treści, który po procesie modulacji będzie tworzył sygnał multipleksu,

9. Rozpoczęcie rozpowszechniania programów telewizyjnych w sposób cyfrowy odbywać się będzie etapowo tj. w trzech etapach:

a)

etap pierwszy - nie później niż do dnia (...) września 2009 r. na następujących obszarach wykorzystania częstotliwości: Z., Z., W., P. oraz, w miarę możliwości technicznych, na następujących obszarach wykorzystania częstotliwości: R. i W.;

b)

etap drugi - nie później niż do dnia (...) marca 2010 r. na następujących obszarach wykorzystania częstotliwości: K., C., O., S., B., W., L., O., K., P., B., S., K., L., P., O., J., K., Z.-R., D., Z., E., G., I., jak również R. i W. - jeśli ww. dwa ostatnie obszary wykorzystania częstotliwości nie zostały uruchomione w etapie pierwszym;

c)

etap trzeci - nie później niż do dnia (...) lipca 2011 r. na wszystkich obszarach wykorzystania częstotliwości, o których mowa w Załączniku nr 1 do niniejszej decyzji, nie ujętych w poprzednich etapach.

10. Zaprzestanie rozpowszechniania programów telewizyjnych w sposób analogowy odbywać się będzie etapowo tj. w czterech etapach (wykaz stacji analogowych, które muszą zostać jednocześnie wyłączone przedstawia Załącznik nr 2 do niniejszej decyzji):

a)

etap pierwszy - nie później niż do (...) czerwca 2011 r. na następujących obszarach wykorzystania częstotliwości: Z., Z.;

b)

etap drugi - nie później niż do (...) września 2011 r. na następujących obszarach wykorzystania częstotliwości: S., K., L., P., B., S., P., K., K., R., J., R., W., L., P.;

c)

etap trzeci - nie później niż do (...) września 2012 r. na następujących obszarach wykorzystania częstotliwości: W., P., K., C., O., B., W., L., O., O., D., Z., E., G., I.;

d)

etap czwarty - nie później niż do (...) lipca 2013 r. na następujących obszarach wykorzystania częstotliwości: G., K., L., G., O., S., K., T., S.-G., B., K., B., S.

Załączniki nr 1 i nr 2 powtarzają w całości i bez zmian załączniki Prezesa UKE do postanowienia nr (...) z dnia (...) czerwca 2009 r. sprostowanego postanowieniem nr (...) z dnia (...) czerwca 2009 r. oraz stanowią integralną część decyzji Nr (...) z dnia (...) lipca 2009 r.".

Opłata za zmianę koncesji wyniesie (...) zł (słownie: (...)) złotych.

III. Zmienić koncesję Nr (...) z dnia (...) kwietnia 2004 r., wydaną Spółce "N." S.A. z siedzibą w W. na rozpowszechnianie programu telewizyjnego pod nazwą "N.", poprzez dodanie, po punkcie IXa, punktu IXb w następującym brzmieniu:

IXb. Po dokonaniu, przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej, rezerwacji częstotliwości, program będzie rozpowszechniany drogą rozsiewczą naziemną w sposób cyfrowy przy zachowaniu następujących parametrów technicznych:

1. Częstotliwości wykorzystywane na zasadzie współużytkowania - kanały TV o szerokości (...) MHz wymienione w Załączniku nr 1 do niniejszej decyzji. Kanały wymienione w Załączniku nr 1 do niniejszej decyzji mogą zostać zmienione zgodnie z przepisami prawa, w szczególności na podstawie art. 123 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2004 r. Nr 171, poz. 1800 ze. zm.), uwzględniając konieczność dokonania niezbędnych uzgodnień międzynarodowych,

2. Stacje nadawcze mogą być zlokalizowane na poszczególnych obszarach wykorzystania częstotliwości wskazanych w Załączniku nr 1 do niniejszej decyzji lub poza tymi obszarami, w odległości nie większej jednak niż 50 (pięćdziesiąt) k.m. od granicy ww. obszarów,

3. Wartości parametrów technicznych stacji nadawczych, w tym mocy promieniowanej, będą zawierały się w takich granicach, aby dopuszczalny sumaryczny poziom natężenia pola sygnałów zakłócających, wyznaczony zgodnie z obowiązującymi zaleceniami Sektora Radiokomunikacji Międzynarodowego Związku Telekomunikacyjnego - ITU-R (Porozumienie Regionalne w sprawie planowania naziemnej radiodyfuzji cyfrowej w Regionie 1 (w części Regionu 1 położonej na zachód od południka 170°E i na północ od równoleżnika 40°S, z wyłączeniem terytorium Mongolii) oraz Islamskiej Republice Iranu, w pasmach częstotliwości 174-230 MHz oraz 470-862 MHz - Genewa 2006 - Akta Końcowe Regionalnej Konferencji Radiokomunikacyjnej RRC-06, 17 czerwca 2006 r.), tzn. obliczony metodą ITU-R P.1546 dla 1% czasu, 50% miejsc, na wysokości 10 m. n.p.t, nie przekraczał na granicy wspólno-kanałowego obszaru wykorzystania częstotliwości wartości 46dBmV/m,

4. System emisji - standard DVB-T (zgodnie z normą EN 300 744 V 1.6.1 2.009 Europejskiego Instytutu Standardów Telekomunikacyjnych ETSI -Telewizja cyfrowa (DVB). Struktura ramkowania, kodowanie kanałowe i modulacja dla naziemnej telewizji cyfrowej),

5. Standard kodowania sygnału wizji - H.264/AN/C (zgodnie z zaleceniem Sektora Telekomunikacji Międzynarodowego Związku Telekomunikacyjnego ITU-T H.264 - Zaawansowane kodowanie wizji dla źródłowych usług audiowizualnych) -MP@L3 dla standardowej rozdzielczości (SDTV),

6. Standard kodowania sygnału fonii podstawowej: MPEG-2 Layer II (zgodnie z normą ISO/IEC 13818-3:1998 - Technika informatyczna -Ogólne zasady kodowania obrazów ruchomych i towarzyszącej im informacji dźwiękowej; Część 3: Dźwięk.),

7. Standard kodowania sygnału dźwięku przestrzennego: E-AC-3 (Dolby Digital+), zgodnie z normą ETSI TS 102 366 V 1.1.1 z późn, zm. -Standard cyfrowej kompresji fonii 7AC-3, Enhanced AC-3/),

8. Średnia przepływność strumienia danych przypadającego na jeden program - 1/7 przepływności całkowitego strumienia danych powstałego z kodowania wszystkich treści, który po procesie modulacji będzie tworzył sygnał multipleksu,

9. Rozpoczęcie rozpowszechniania programów telewizyjnych w sposób cyfrowy odbywać się będzie etapowo tj. w trzech etapach:

a)

etap pierwszy - nie później niż do dnia (...) września 2009 r. na następujących obszarach wykorzystania częstotliwości: Z., Z., W., P. oraz, w miarę możliwości technicznych, na następujących obszarach wykorzystania częstotliwości: R. i W.;

b)

etap drugi - nie później niż do dnia (...) marca 2010 r. na następujących obszarach wykorzystania częstotliwości: K., C., O., S., B., W., L., O., K., P., B., S., K., L., P., O., J., K., Z.-R., D., Z., E., G., I., jak również R. i W. - jeśli ww. dwa ostatnie obszary wykorzystania częstotliwości nie zostały uruchomione w etapie pierwszym;

c)

etap trzeci - nie później niż do dnia (...) lipca 2011 r. na wszystkich obszarach wykorzystania częstotliwości, o których mowa w Załączniku nr 1 do niniejszej decyzji, nie ujętych w poprzednich etapach,

10. Zaprzestanie rozpowszechniania programów telewizyjnych w sposób analogowy odbywać się będzie etapowo tj. w czterech etapach (wykaz stacji analogowych, które muszą zostać jednocześnie wyłączone przedstawia Załącznik nr 2 do niniejszej decyzji):

a)

etap pierwszy - nie później niż do (...) czerwca 2011 r. na następujących obszarach wykorzystania częstotliwości: Z., Z.;

b)

etap drugi - nie później niż do (...) września 2011 r. na następujących obszarach wykorzystania częstotliwości: S., K., L., P., B., S., P., K., K., Z. R., J., R., W., L., P.;

c)

etap trzeci - nie później niż do (...) września 2012 r. na następujących obszarach wykorzystania częstotliwości: W., P., K., C., O., B., W., L., O., O., D., Z., E., G., I.;

d)

etap czwarty - nie później niż do (...) lipca 2013 r. na następujących obszarach wykorzystania częstotliwości: G., K., L., G., O., S., K., T., S.-G., B., K., B., S.

Załączniki nr 1 i nr 2 powtarzają w całości i bez zmian załączniki Prezesa UKE do postanowienia nr (...) z dnia (...) czerwca 2009 r., sprostowanego postanowieniem nr (...) z dnia (...) czerwca 2009 r. oraz stanowią integralną część decyzji Nr (...) z dnia (...) lipca 2009 r.".

Opłata za zmianę koncesji wyniosła (...) zł (słownie: (...) złotych.

IV. Zmienić koncesję Nr (...) z dnia (...) listopada 2004 r., wydaną Spółce "U." Sp. z o.o. z siedzibą w W. na rozpowszechnianie programu telewizyjnego pod nazwą "U.", poprzez dodanie, po punkcie Xa, punktu Xb w następującym brzmieniu:

"Xb. Po dokonaniu, przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej, rezerwacji częstotliwości, program będzie rozpowszechniany drogą rozsiewczą naziemną w sposób cyfrowy przy zachowaniu następujących parametrów technicznych:

1. Częstotliwości wykorzystywane na zasadzie współużytkowania - kanały TV o szerokości (...) MHz wymienione w Załączniku nr 1 do niniejszej decyzji. Kanały wymienione w Załączniku nr 1 do niniejszej decyzji mogą zostać zmienione zgodnie z przepisami prawa, w szczególności na podstawie art. 123 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2004 r. Nr 171, poz. 1800 ze. zm.), uwzględniając konieczność dokonania niezbędnych uzgodnień międzynarodowych,

2. Stacje nadawcze mogą być zlokalizowane na poszczególnych obszarach wykorzystania częstotliwości wskazanych w Załączniku nr 1 do niniejszej decyzji lub poza tymi obszarami, w odległości nie większej jednak niż 50 (pięćdziesiąt) k.m. od granicy ww. obszarów,

3. Wartości parametrów technicznych stacji nadawczych, w tym mocy promieniowanej, będą zawierały się w takich granicach, aby dopuszczalny sumaryczny poziom natężenia pola sygnałów zakłócających, wyznaczony zgodnie z obowiązującymi zaleceniami Sektora Radiokomunikacji Międzynarodowego Związku Telekomunikacyjnego - ITU-R (Porozumienie Regionalne w sprawie planowania naziemnej radiodyfuzji cyfrowej w Regionie 1 (w części Regionu 1 położonej na zachód od południka 170°E i na północ od równoleżnika 40°S, z wyłączeniem terytorium Mongolii) oraz Islamskiej Republice Iranu, w pasmach częstotliwości 174-230 MHz oraz 470-862 MHz - Genewa 2006 - Akta Końcowe Regionalnej Konferencji Radiokomunikacyjnej RRC-06, 17 czerwca 2006 r.) tzn. obliczony metodą ITU-R dla 1% czasu, 50% miejsc, na wysokości 10 m. n.p.t, nie przekraczał granicy wspólno-kanałowego obszaru wykorzystania 46dBuV/m,

4. System emisji - standard DVB-T (zgodnie z normą EN 300 744 V 1.6.1. 2.009 Europejskiego Instytutu Standardów Telekomunikacyjnych ETSI - Telewizja cyfrowa (DVB). Struktura ramkowania, kodowanie kanałowe i modulacja dla naziemnej telewizji cyfrowej),

5. Standard kodowania sygnału wizji - H.264/AVC (zgodnie z zaleceniem Sektora Telekomunikacji Międzynarodowego Związku Telekomunikacyjnego ITU-T H.264 - Zaawansowane kodowanie wizji dla źródłowych usług audiowizualnych) - MP@L3 dla standardowej rozdzielczości (SDTV),

6. Standard kodowania sygnału fonii podstawowej: MPEG-2 Layer II (zgodnie z normą ISO/IEC 13818-3:1998 - Technika informatyczna -Ogólne zasady kodowania obrazów ruchomych i towarzyszącej im informacji dźwiękowej; Część 3: Dźwięk),

7. Standard kodowania sygnału dźwięku przestrzennego: E-AC-3 (Dolby Digital+), zgodnie z normą ETSITS 102 366 V 1.1.1 ze zm. -Standard cyfrowej kompresji fonii /AC-3, Enhanced AC-3/),

8. Średnia przepływność strumienia danych przypadającego na jeden program - 1/7 przepływności całkowitego strumienia danych powstałego z kodowania wszystkich treści, który po procesie modulacji będzie tworzył sygnał multipleksu,

9. Rozpoczęcie rozpowszechniania programów telewizyjnych w sposób cyfrowy odbywać się będzie etapowo tj. w trzech etapach:

a)

etap pierwszy - nie później niż do dnia (...) września 2009 r. na następujących obszarach wykorzystania częstotliwości: Z., Z., W., P. oraz, w miarę możliwości technicznych, na następujących obszarach wykorzystania częstotliwości: R. i W.;

etap drugi - nie później niż do dnia (...) marca 2010 r. na następujących obszarach wykorzystania częstotliwości: K., C., O., S., B., W., L., O., K., P., B., S., K., L., P., O., J., K., Z.-R., D., Z., E., G., I., jak również R. i W. - jeśli ww. dwa ostatnie obszary wykorzystania częstotliwości nie zostały uruchomione w etapie pierwszym;

c)

etap trzeci - nie później niż do dnia (...) lipca 2011 r. na wszystkich obszarach wykorzystania częstotliwości, o których mowa w Załączniku nr 1 do niniejszej decyzji, nie ujętych w poprzednich etapach,

10. Zaprzestanie rozpowszechniania programów telewizyjnych w sposób analogowy odbywać się będzie etapowo tj. w czterech etapach (wykaz stacji analogowych, które muszą zostać jednocześnie wyłączone przedstawia Załącznik nr 2 do niniejszej decyzji):

a)

etap pierwszy - nie później niż do (...) czerwca 2011 r. na następujących obszarach wykorzystania częstotliwości: Z., Z.;

b)

etap drugi - nie później niż do (...) września 2011 r. na następujących obszarach wykorzystania częstotliwości: S., K., L., P., B., S., P., K., K., Z., R., J., R., W., L., P.;

c)

etap trzeci - nie później niż do (...) września 2012 r. na następujących obszarach wykorzystania częstotliwości: W., P., K., C., O., B., W., L., O., O., D., Z., E., G., I.;

d)

etap czwarty - nie później niż do (...) lipca 2013 r. na następujących obszarach wykorzystania częstotliwości: G., K., L., G., O., S., K., T., S.-G., B., K., B., S.

Załączniki nr 1 i nr 2 powtarzają w całości i bez zmian załączniki Prezesa UKE do postanowienia nr (...) z dnia (...) czerwca 2009 r., sprostowanego postanowieniem nr (...) z dnia (...) czerwca 2009 r. oraz stanowią integralną część decyzji Nr (...) z dnia (...) lipca 2009 r.".

Opłata za zmianę koncesji wyniosła (...) zł (słownie: (...)) złotych.

Organ zobowiązał Koncesjonariuszy: "P." S.A., "M." S.A., "N." S.A. oraz "U." Sp. z o.o. do zachowania terminu jednoczesnego zaprzestania rozpowszechniania programów telewizyjnych w sposób analogowy i wykorzystywania częstotliwości użytkowanych obecnie w ten sposób, zgodnie z harmonogramami ustalonymi w koncesjach.

Zastrzeżenie:

-

w przypadku niezachowania powyższego terminu przez któregokolwiek z ww. Koncesjonariuszy Przewodniczący KRRiT wyda w trybie art. 162 § 2 k,pa, decyzję uchylającą decyzję Nr (...) z dnia (...) lipca 2009 r. w części dotyczącej tego Koncesjonariusza, chyba, że niezachowanie tego terminu spowodowane będzie okolicznościami, za które nadawca nie ponosi odpowiedzialności, lub rozpowszechnianiem któregokolwiek z programów "T." S.A. w sposób analogowy na danym obszarze.

Zobowiązał Koncesjonariuszy: "P." S.A., "M." S A., "N." S.A. oraz "U." Sp. z o.o. do określenia i przekazania Prezesowi UKE i Przewodniczącemu KRRiT, przed wydaniem decyzji w sprawie zmiany rezerwacji, sposobu występowania o pozwolenie radiowe, w związku z rezerwacją częstotliwości na zasadzie określonej w art. 114 ust. 6 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne, w uzgodnieniu z pozostałymi podmiotami, których programy będą tworzyć sygnał multipleksu pierwszego, w tym ze spółką "T." S.A.

Zastrzeżenie:

-

w przypadku niewykonania powyższego obowiązku przez któregokolwiek z ww. Koncesjonariuszy Przewodniczący KRRiT wyda w trybie art. 162 § 2 k.p.a., decyzję uchylającą decyzję Nr (...) z dnia (...) lipca 2009 r. w części dotyczącej tego Koncesjonariusza.

Przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji odmówił Spółce "O." Sp. z o.o. z siedzibą w W. zmiany (rozszerzenia) koncesji o numerach od (...) do (...) na rozpowszechnianie programów telewizyjnych, polegającej na przyznaniu prawa do rozpowszechniania programów za pomocą nowych częstotliwości drogą rozsiewczą naziemną w sposób cyfrowy.

Pismami z dnia (...) października 2009 r. i z dnia (...) października 2009 r. M. S.A. z siedzibą w W., O. Sp. z o.o. z siedzibą w W. oraz P. S.A. z siedzibą w W. wniosły do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skargi na decyzję Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia (...) września 2009 r. Nr (...).

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje:

Decyzją Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia (...) lipca 2009 r. Nr (...) opłaty za zmiany koncesji zostały ustalone w oparciu o przepis § 4c rozporządzenia Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 4 lutego 2000 r. w sprawie opłat za udzielenie koncesji na rozpowszechnianie programów radiowych i telewizyjnych (Dz. U. Nr 12, poz. 153 ze. zm.).

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w dniu 29 września 2008 r. w sprawie o sygn. akt: VI SA/Wa 702/08 skierował do Trybunału Konstytucyjnego pytanie prawne w kwestii zgodności art. 40 ust. 2 ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji (Dz. U. z 2004 r. Nr 253, poz. 2531 ze zm.), w zakresie w jakim ten przepis upoważnia Krajową Radę Radiofonii i Telewizji, działającą w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw finansów publicznych, do ustalenia, w drodze rozporządzenia wysokości opłaty za udzielenie koncesji, o której mowa w art. 40 ust. 1 ww. ustawy, jest zgodny z art. 92 ust. 1 Konstytucji RP w zw. z art. 2 Konstytucji RP, oraz czy rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 4 lutego 2000 r. w sprawie opłat za udzielenie koncesji na rozpowszechnianie programów radiowych i telewizyjnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 12, poz. 153 ze zm.), jest zgodne z art. 217 w zw. z art. 2 Konstytucji RP. Aktualnie sprawa zarejestrowana jest w Trybunale Konstytucyjnym pod sygn. akt P 9/09 i nie została dotychczas zakończona.

Sąd na rozprawie w dniu 25 maja 2010 r. postanowił, na podstawie art. 111 § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm., dalej nazywanej p.p.s.a.), połączyć sprawy o sygn. akt VI SA/Wa 2008/09, VI SA/Wa 2009/09 i VI SA/Wa 2010/09 do wspólnego rozpoznania oraz rozstrzygnięcie i prowadzić dalej pod sygn. akt VI SA/Wa 2008/09.

Na rozprawie strony wniosły o zawieszenie postępowania, organ administracji nie oponował przeciwko zawieszeniu postępowania.

Zgodnie z art. 125 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.), Sąd może zawiesić postępowanie z urzędu, jeżeli rozstrzygnięcie sprawy zależy od wyniku innego toczącego się postępowania administracyjnego, sądowoadministracyjnego, sądowego lub przed Trybunałem Konstytucyjnym.

Mając na uwadze, że przedmiotem badania przez Trybunał Konstytucyjny jest zgodność z konstytucją przepisów, które stanowiły podstawę wydania decyzji Przewodniczącego KRRiT w zakresie opłat za zmianę koncesji, Sąd uznał, że rozstrzygnięcie Trybunału Konstytucyjnego będzie miało istotny wpływ na wynik przedmiotowej sprawy.

W związku z powyższym Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, na podstawie art. 125 § 1 pkt 1 ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, orzekł jak w sentencji.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.