Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1967692

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 9 października 2015 r.
VI SA/Wa 1991/15

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Magdalena Maliszewska.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 9 października 2015 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi M. Z. na decyzję Głównego Inspektora Transportu Drogowego z dnia (...) maja 2015 r. nr (...) w przedmiocie nałożenia kary pieniężnej za wykonywanie przejazdu po drodze krajowej bez uiszczenia opłaty elektronicznej postanawia odrzucić skargę

Uzasadnienie faktyczne

Skarżący M. Z. wniósł do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skargę na Głównego Inspektora Transportu Drogowego z dnia (...) maja 2015 r. nr (...) w przedmiocie nałożenia kary pieniężnej za wykonywanie przejazdu po drodze krajowej bez uiszczenia opłaty elektronicznej.

Wpis sądowy od wniesionej skargi nie został uiszczony. Sąd przesłał na wskazany w skardze adres skarżącego zarządzenie z dnia 6 sierpnia 2015 r. wzywające go do uiszczenia wpisu w terminie siedmiu dni pod rygorem odrzucenia skargi.

Zarządzenie zostało doręczone skarżącemu w dniu 14 września 2015 r. Strona na wezwanie Sądu nie uiściła wpisu sądowego od skargi.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Przepis art. 220 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.) stanowi, że skarga, od której pomimo wezwania nie został uiszczony należny wpis, podlega odrzuceniu przez sąd.

Strona skarżąca nie uiściła wpisu sądowego od skargi na wezwanie Sądu.

W związku z powyższym, na podstawie art. 220 § 3 ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, skarga podlega odrzuceniu.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.