Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1975189

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 30 września 2015 r.
VI SA/Wa 1972/13

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Urszula Wilk.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 30 września 2015 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi B. Sp. z o.o. z siedzibą w W. na decyzję Głównego Inspektora Transportu Drogowego z dnia (...) kwietnia 2013 r. Nr (...) w przedmiocie nałożenia kary pieniężnej za naruszenie przepisów ustawy o transporcie drogowym postanawia: odrzucić skargę kasacyjną

Uzasadnienie faktyczne

Wyrokiem z dnia 3 września 2014 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie oddalił skargę spółki B. Sp. z o.o. z/s w W. na decyzję Głównego Inspektora Transportu Drogowego z dnia (...) kwietnia 2013 r. Nr (...) w przedmiocie nałożenia kary pieniężnej za naruszenie przepisów ustawy o transporcie drogowym.

Pismem z dnia (...) lutego 2015 r. (data stempla pocztowego) pełnomocnik skarżącej wniósł skargę kasacyjną od ww. wyroku WSA w Warszawie. W skardze kasacyjnej zawarty został wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowym obejmującym zwolnienie od wpisu sądowego od skargi kasacyjnej.

Postanowieniem z dnia 16 czerwca 2015 r. referendarz sądowy Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie odmówił przyznania skarżącej prawa pomocy we wnioskowanym zakresie.

W wykonaniu zarządzenia z dnia (...) sierpnia 2015 r. skarżąca została wezwana do uiszczenia wpisu sądowego od wniesionej skargi kasacyjnej. Jak wynika ze zwrotnego potwierdzenia odbioru, przesyłka zawierająca ww. zarządzenie została uznana za doręczoną w trybie art. 73 ustawy z 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270, z późn. zm.), cytowana dalej jako p.p.s.a., z dniem 7 września 2015 r.

Z informacji Oddziału Finansowo-Budżetowego Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia (...) września 2015 r. wynika, że do dnia (...) września 2015 r. w dokumentach księgowych dotyczących opłat sądowych nie odnotowano wpłaty do niniejszej sprawy.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje:

Zgodnie z dyspozycją art. 220 § 1 p.p.s.a., sąd nie podejmuje żadnej czynności na skutek pisma, od którego nie zostanie uiszczona należna opłata. Skarga, skarga kasacyjna, zażalenie oraz skarga o wznowienie postępowania, od których pomimo wezwania nie został uiszczony należny wpis, podlegają odrzuceniu przez sąd (§ 3 cytowanego przepisu). Nadto zgodnie z treścią art. 219 § 2 p.p.s.a. należny wpis winien zostać uiszczony gotówką w kasie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie lub na rachunek bankowy tegoż sądu.

Jak stanowi z kolei art. 178 p.p.s.a. wojewódzki sąd administracyjny odrzuci na posiedzeniu niejawnym skargę kasacyjną wniesioną po upływie terminu lub z innych przyczyn niedopuszczalną, jak również skargę kasacyjną, której braków strona nie uzupełniła w wyznaczonym terminie.

W rozpoznawanej sprawie, przesyłka zawierające zarządzenie z dnia (...) sierpnia 2015 r. uznana za doręczoną w trybie art. 73 p.p.s.a. z dniem 7 września 2015 r. Skarżąca obowiązana była zatem uiścić ww. wpis w wyznaczonym siedmiodniowym terminie, tj. do dnia (...) września 2015 r., a ponieważ w tym terminie nie uiściła wpisu, przez co nie uzupełniła braków formalnych skargi kasacyjnej - uznać należy, że zachodzi podstawa do odrzucenia skargi kasacyjnej.

Mając na względzie powyższe, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, działając na podstawie art. 178 p.p.s.a. w zw. z art. 220 § 3 p.p.s.a. - postanowił, jak w sentencji orzeczenia.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.