Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1967689

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 22 stycznia 2016 r.
VI SA/Wa 1972/13

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Urszula Wilk.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 22 stycznia 2016 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi B. Sp. z o.o. z siedzibą w W. na decyzję Głównego Inspektora Transportu Drogowego z dnia (...) kwietnia 2013 r. Nr (...) w przedmiocie nałożenia kary pieniężnej za naruszenie przepisów ustawy o transporcie drogowym postanawia: odrzucić zażalenie

Uzasadnienie faktyczne

UZASADNIENIE.

Postanowieniem z dnia (...) września 2015 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie odrzucił skargę kasacyjną spółki B. Sp. z o.o. z siedzibą w W. (również jako "skarżąca"), od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia z 3 września 2014 r. oddalającego skargę na decyzję Głównego Inspektora Transportu Drogowego z dnia (...) kwietnia 2013 r. Nr (...) w przedmiocie nałożenia kary pieniężnej za naruszenie przepisów ustawy o transporcie drogowym. Skarżąca z zachowaniem ustawowego terminu wniosła na ww. postanowienie zażalenie, podpisane przez J.K.

W wykonaniu zarządzenia z dnia (...) października 2015 r. skarżąca została wezwana do uzupełnienia braków formalnych zażalenia poprzez nadesłanie dokumentu wskazującego na sposób oraz osoby umocowane do reprezentacji strony skarżącej - pełnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, w terminie 7 dni od daty doręczenia odpisu zarządzenia, pod rygorem odrzucenia zażalenia. Jak wynika ze zwrotnego potwierdzenia odbioru ww. zarządzenie zostało prawidłowo doręczone skarżącej w dniu (...) listopada 2015 r.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Jak stanowi art. 178 p.p.s.a. wojewódzki sąd administracyjny odrzuci na posiedzeniu niejawnym skargę kasacyjną wniesioną po upływie terminu lub z innych przyczyn niedopuszczalną, jak również skargę kasacyjną, której braków strona nie uzupełniła w wyznaczonym terminie. Z kolei w myśl art. 197 § 2 p.p.s.a. do postępowania toczącego się na skutek zażalenia stosuje się odpowiednio przepisy o skardze kasacyjnej, z wyłączeniem art. 185 § 2 p.p.s.a.

W rozpoznawanej sprawie, przesyłka zawierająca zarządzenie z dnia (...) października 2015 r. została prawidłowo doręczona w dniu (...) listopada 2015 r. Skarżąca obowiązana była zatem w wyznaczonym siedmiodniowym terminie, tj. do dnia (...) listopada 2015 r. uzupełnić braki formalne zażalenia, a ponieważ w tym terminie ich nie uzupełniła - uznać należy, że zachodzi podstawa do odrzucenia zażalenia.

Mając powyższe na uwadze, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, na podstawie art. 178 w związku z art. 197 § 2 p.p.s.a., orzekł jak w sentencji.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.