Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1967691

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 2 października 2015 r.
VI SA/Wa 197/15

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Magdalena Maliszewska.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 2 października 2015 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi T. K. na decyzję Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia (...) listopada 2014 r. nr (...) w przedmiocie ustalenia podlegania obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego postanawia odrzucić skargę

Uzasadnienie faktyczne

Skarżący T. K. wniósł do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skargę na decyzję Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia (...) listopada 2014 r. nr (...) w przedmiocie ustalenia podlegania obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego.

Zarządzeniem z dnia 22 stycznia 2015 r. wezwano skarżącego do uiszczenia wpisu sądowego od przedmiotowej skargi w kwocie 200 zł. Skarżący złożył wniosek o częściowe zwolnienie go od kosztów sądowych.

Referendarz sądowy Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie postanowieniem z dnia 15 czerwca 2015 r. odmówił skarżącemu przyznania prawa pomocy we wnioskowanym zakresie. Skarżący nie złożył sprzeciwu od powyższego postanowienia.

Pismem z dnia 7 września 2015 r. Sąd poinformował skarżącego, iż w związku z prawomocnym postanowieniem referendarza sądowego z dnia 15 czerwca 2015 r., którym odmówiono skarżącemu prawa pomocy w zakresie częściowym obejmującym częściowe zwolnienie od kosztów sądowych, skarżący zobowiązany jest do uiszczenia w terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego pisma wpisu sądowego od skargi w kwocie 200 złotych. Jednocześnie poinformowano skarżącego, iż nieuiszczenie wpisu sądowego od skargi w ww. terminie skutkuje odrzuceniem skargi.

Pismo zostało doręczone skarżącemu w dniu 11 września 2015 r.

Skarżący nie uiścił wpisu sądowego od skargi.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje:

Przepis art. 220 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.), dalej cyt. jako p.p.s.a., stanowi, że skarga, od której pomimo wezwania nie został uiszczony należny wpis, podlega odrzuceniu przez sąd.

Na tle przedstawionych okoliczności faktycznych należy wyjaśnić, że zasadą jest, że z przymiotu prawomocności postanowienia w sprawie rozpoznania wniosku o zwolnienie od kosztów sądowych wypływa obowiązek strony uiszczenia wymaganego wpisu sądowego od skargi.

W sprawie niniejszej skarżący po odmowie przez referendarza sądowego Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie postanowieniem z dnia 15 czerwca 2015 r. przyznania mu prawa pomocy w zakresie częściowym obejmującym częściowe zwolnienie od kosztów sądowych, został poinformowany o konieczności uiszczenia wpisu sądowego od skargi. Powyższe wezwanie zostało prawidłowo doręczone skarżącemu w dniu 11 września 2015 r.

Skarżący nie uiścił wpisu sądowego od skargi.

W związku z powyższym Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, mając na uwadze, że zgodnie z art. 220 § 3 p.p.s.a. skarga podlega odrzuceniu, gdy w wyznaczonym terminie pomimo wezwania nie został uiszczony wpis, postanowił jak w sentencji.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.