Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1967687

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 27 października 2015 r.
VI SA/Wa 1968/15

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Sławomir Kozik.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 27 października 2015 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku A. P. o przywrócenie terminu do wniesienia skargi w sprawie ze skargi A. P. na decyzję Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia (...) maja 2015 r. Nr (...) w przedmiocie podlegania obowiązkowemu ubezpieczeniu zdrowotnemu postanawia: przywrócić termin do wniesienia skargi

Uzasadnienie faktyczne

Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia decyzją z (...) maja 2015 r. Nr (...) uchylił w całości decyzję dyrektora (...) Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia z (...) lutego 2011 r. i stwierdził, że A. P. (nazywany dalej: "Skarżącym") podlegał obowiązkowemu ubezpieczeniu zdrowotnemu jako osoba prowadząca pozarolniczą działalność gospodarczą w okresie: od 1 stycznia 1999 r. do 28 lutego 1999 r. oraz od 1 października 1999 r. do 31 marca 2003 r.

W pouczeniu decyzji poinformowano Skarżącego o przysługującym prawie do wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, którą należało wnieść za pośrednictwem Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia, na adres: ul. Grójecka 186, 02-390 Warszawa, w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia rozstrzygnięcia w sprawie.

Decyzja została doręczona Skarżącemu 18 maja 2015 r.

Pismem z 8 czerwca 2015 r., nadanym w urzędzie pocztowym 11 czerwca 2015 r., Skarżący wniósł do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skargę na ww. decyzję, podając na kopercie adres siedziby organu Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia: ul. Grójecka 186, 02-390 Warszawa.

Poczta Polska zwróciła 22 czerwca 2015 r. przesyłkę do adresata z adnotacją z 17 czerwca 2015 r. "brak dokładnego adresu: br. Nr lok."

Pismem z 29 czerwca 2015 r. skarżący złożył wniosek o przywrócenie terminu do wniesienia skargi na decyzję Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z (...) maja 2015 r. Nr (...) w przedmiocie podlegania obowiązkowemu ubezpieczeniu zdrowotnemu, nadany w urzędzie pocztowym 29 czerwca 2015 r., na co wskazuje data stempla pocztowego.

W uzasadnieniu Skarżący wyjaśnił, że skarga została wysłana na prawidłowy adres, wskazany w pouczeniu decyzji.

Do wniosku Skarżący załączył skargę oraz kopię koperty, w której złożył skargę do Sądu za pośrednictwem Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia, podając na kopercie adres: ul. Grójecka 186, 02-390 Warszawa.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 85 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. t. poz. 270 z późn. zm., nazywanej dalej: "p.p.s.a."), czynność w postępowaniu sądowym podjęta przez stronę po upływie terminu jest bezskuteczna. Jednakże, stosownie do art. 86 § 1 p.p.s.a., jeżeli strona nie dokonała w terminie czynności w postępowaniu sądowym bez swojej winy, Sąd na jej wniosek postanowi przywrócenie terminu. Tryb złożenia wniosku reguluje szczegółowo art. 87 p.p.s.a., zgodnie z którym pismo z wnioskiem o przywrócenie terminu wnosi się do Sądu, w którym czynność miała być dokonana, w ciągu siedmiu dni od czasu ustania przyczyny uchybienia terminu, z zastrzeżeniem wynikającym z § 3 art. 87 p.p.s.a., zgodnie z którym wniosek o przywrócenie terminu do wniesienia skargi wnosi się za pośrednictwem organu. Równocześnie z wnioskiem strona powinna dokonać czynności, której nie dokonała w terminie (art. 87 § 4 p.p.s.a.).

W rozpoznawanej sprawie wniosek o przywrócenie terminu został złożony w związku z uchybieniem terminu do złożenia skargi.

A zatem, w pierwszej kolejności należało ustalić, czy Skarżący dochował terminu do złożenia wniosku o przywrócenie terminu do wniesienia skargi, gdyż od spełnienia tego warunku zależy możliwość jego merytorycznego rozpoznania przez Sąd.

Z akt sprawy wynika, że skarga z 8 czerwca 2015 r., nadana w urzędzie pocztowym 11 czerwca 2015 r. została zwrócona Skarżącemu 22 czerwca 2015 r.

Wniosek o przywrócenie terminu do wniesienia skargi wraz ze skargą Skarżący złożył w urzędzie pocztowym 29 czerwca 2015 r. (na co wskazuje data stempla pocztowego).

Z powyższego wynika, że wniosek został złożony z zachowaniem siedmiodniowego terminu, o którym mowa w art. 87 § 1 p.p.s.a.

Przystępując do rozpatrzenia okoliczności podnoszonych we wniosku o przywrócenie terminu, należy podkreślić, że przywrócenie terminu ma charakter wyjątkowy i może nastąpić jedynie wówczas, gdy strona w sposób przekonujący uprawdopodobni brak swojej winy.

Z akt sprawy wynika, że Skarżący w ustawowo określonym terminie złożył w urzędzie pocztowym skargę do Sądu. Na koperta, w której przesłano skargę, Skarżący podał adresata przesyłki, jak również pełny adres siedziby organu: ul. Grójecka 186, 02-390 Warszawa, który był zgodny z adresem zawartym w pouczeniu decyzji Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia. Taki też adres widnieje na stronie internetowej organu. Niezrozumiałe w tym stanie rzeczy jest postępowanie osoby doręczającej przesyłkę, która jako powód jej niedoręczenia wskazała brak dokładnego adresu adresata poprzez wskazanie numeru lokalu.

W ocenie Sądu, wniosek Skarżącego o przywrócenie terminu jest uzasadniony i zasługuje na uwzględnienie. Okoliczności w nim przedstawione dostatecznie uprawdopodobniają, że do uchybienia terminu do wniesienia skargi doszło bez winy strony.

Biorąc pod uwagę powyższe okoliczności sprawy, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, na podstawie art. 86 § 1 p.p.s.a., orzekł jak w sentencji.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.