Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2161986

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 3 czerwca 2016 r.
VI SA/Wa 1918/15

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Jakub Linkowski.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 3 czerwca 2016 r. na posiedzeniu niejawnym zażalenia P. w S. na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 26 kwietnia 2016 r. sygn. akt VI SA/Wa 1918/15 o odmowie sporządzenia uzasadnienia wyroku w sprawie ze skargi P. w S. na uchwałę Rady Gminy W. z dnia (...) sierpnia 2003 r., nr (...) w przedmiocie zasad usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych postanawia: odrzucić zażalenie.

Uzasadnienie faktyczne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie postanowieniem z dnia 26 kwietnia 2016 r. po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym wniosku P. w S. (dalej skarżący) o sporządzenie uzasadnienia wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 16 marca 2016 r., sygn. akt VI SA/Wa 1918/15 odmówił sporządzenia uzasadnienia wyroku.

Odpis powyższego postanowienia wraz z uzasadnieniem i pouczeniem został doręczony skarżącemu 9 maja 2016 r. (k. 39 - zwrotne potwierdzenie odbioru). W punkcie 1 pouczenia wskazano, iż na postanowienie przysługuje zażalenie do Naczelnego Sądu Administracyjnego, w terminie 7 dni od daty doręczenia postanowienia, za pośrednictwem tutejszego Sądu, zażalenie wniesione po upływie tego terminu zostanie odrzucone (art. 178 w zw. z art. 197 § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm., dalej p.p.s.a.).

W dniu 16 maja 2016 r. skarżący wniósł zażalenie na powyższe postanowienie, jednakże na kopercie jako adresata wskazano Naczelny Sąd Administracyjny. W dniu 18 maja 2016 r. do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie wpłynęło powyższe zażalenie przekazane przez Naczelny Sąd Administracyjny.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 178 p.p.s.a., sąd odrzuci na posiedzeniu niejawnym skargę kasacyjną wniesioną po upływie terminu lub z innych przyczyn niedopuszczalną, jak również skargę kasacyjną, której braków strona nie uzupełniła w wyznaczonym terminie. Jednocześnie na podstawie art. 197 § 2 p.p.s.a. do postępowania toczącego się na skutek zażalenia stosuje się odpowiednio przepisy o skardze kasacyjnej (w wersji przed zmianami dokonanymi ustawą z dnia 9 kwietnia 2015 r. o zmianie ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2015 r. poz. 658 - albowiem skarga została wniesiona w czerwcu 2015 r.)

W niniejszej sprawie skarżący, prawidłowo pouczony, dnia 16 maja 2016 r. wniósł zażalenie na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z 26 kwietnia 2016 r., kierując je bezpośrednio do Naczelnego Sądu Administracyjnego. W tym miejscu należy wyjaśnić, że jak wynika z art. 177 § 1 p.p.s.a., 195 § 1 zd. 1 p.p.s.a. oraz art. 194 § 2 p.p.s.a. zażalenie na postanowienia wojewódzkiego sądu administracyjnego należy wnieść do Naczelnego Sądu Administracyjnego za pośrednictwem sądu, który je wydał, w terminie siedmiu dni od dnia doręczenia postanowienia.

Mylne oznaczenie sądu powoduje, że o dacie dokonania czynności decyduje dopiero data wpłynięcia pisma do sądu właściwego, ewentualnie data nadania pisma przez sąd niewłaściwy do sądu właściwego w polskim urzędzie pocztowym (por postanowienie NSA z 17 lipca 2006 r., I FZ 273/06, Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi Komentarz, pod red. Tadeusza Wosia, Warszawa 2011, s. 479).

Zatem wniesienie zażalenia przez skarżącego bezpośrednio do Naczelnego Sądu Administracyjnego skutkowało koniecznością przekazania go właściwemu sądowi tzn. Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w Warszawie a za datę wniesienia zażalenia w niniejszej sprawie uważa się dzień wpłynięcia pisma do sądu właściwego tzn. 18 maja 2016 r.

Wobec powyższego, w związku z doręczeniem skarżącemu 9 maja 2016 r. postanowienia o odmowie sporządzenia uzasadnienia, termin do wniesienia zażalenia na postanowienie upłynął w dniu 16 maja 2016 r., a zażalenie zostało wniesione z uchybieniem terminu dnia 18 maja 2016 r. (data wpływu zażalenia do WSA w Warszawie).

Mając powyższe na uwadze, Sąd działając na podstawie art. 178 w zw. z art. 197 § 2 p.p.s.a., orzekł jak w sentencji postanowienia.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.