Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2139042

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 6 października 2016 r.
VI SA/Wa 1916/16

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Andrzej Wieczorek.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 6 października 2016 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi W. S. na decyzję Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z (...) lipca 2016 r., Nr (...) w przedmiocie podlegania obowiązkowemu ubezpieczeniu zdrowotnemu postanawia odrzucić skargę

Uzasadnienie faktyczne

Pismem z 13 sierpnia 2016 r. (nadanym w Urzędzie Pocztowym (...) 1 w dniu 16 sierpnia 2016 r. - data stempla pocztowego) skarżący, W. S. wniósł do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skargę na decyzję Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z (...) lipca 2016 r., Nr (...) w przedmiocie podlegania obowiązkowemu ubezpieczeniu zdrowotnemu.

Zaskarżona decyzja została doręczona skarżącemu w dniu 12 lipca 2016 r. (zwrotne potwierdzenie odbioru w aktach administracyjnych sprawy).

W odpowiedzi na skargę organ wniósł o odrzucenie skargi wskazując, iż w jego ocenie, skarżący uchybił 30 dniowemu terminowi do jej wniesienia.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 53 § 1 ustawy z 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.; dalej p.p.s.a.), skargę wnosi się w terminie 30 dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie. Skargę należy wnieść za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 p.p.s.a.). Sąd odrzuci skargę wniesioną po upływie terminu do jej wniesienia (art.58 § 1 pkt 2 p.p.s.a.).

Na gruncie niniejszej sprawy termin do złożenia skargi na decyzję Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z (...) lipca 2016 r., Nr (...), doręczoną skarżącemu w dniu 12 lipca 2016 r., upływał 11 sierpnia 2016 r. Przedmiotowa skarga nadana została w Urzędzie Pocztowym (...) 1 w dniu 16 sierpnia 2016 r. (k. 5 akt sądowych), a więc z uchybieniem trzydziestodniowego terminu do jej wniesienia. Powyższe, stosownie do zapisów art. 58 § 1 pkt 2 i § 3 p.p.s.a. skutkować musiało odrzuceniem skargi.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.