Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2139041

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 12 października 2016 r.
VI SA/Wa 1915/16

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Grażyna Śliwińska.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 12 października 2016 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi C. D. na decyzję Ministra Sprawiedliwości z dnia (...) lipca 2016 r. nr (...) w przedmiocie zwolnienia z funkcji biegłego sądowego postanawia: odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

W dniu 13 sierpnia 2016 r. C. D. (dalej też jako skarżący) wniósł za pośrednictwem Ministra Sprawiedliwości skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie na decyzję Ministra Sprawiedliwości z dnia (...) lipca 2016 r. nr (...) w przedmiocie zwolnienia z funkcji biegłego sądowego.

Z załączonego do akt zwrotnego potwierdzenia odbioru zaskarżonej decyzji wynika, iż doręczono ją skarżącemu w dniu 12 lipca 2016 r.

W myśl art. 53 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 718 z późn. zm., dalej też jako p.p.s.a.) skargę wnosi się w terminie 30 dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie, o czym skarżący został przez organ pouczony.

Mając na względzie, iż zaskarżona decyzja Ministra Sprawiedliwości z dnia (...) lipca 2016 r. nr (...) doręczona została skarżącemu w dniu 12 lipca 2016 r. bieg terminu do złożenia skargi upłynął dnia 11 sierpnia 2016 r.

Tymczasem skarżący wniósł skargę do sądu administracyjnego nadając ją w placówce Poczty Polskiej w (...) dnia 13 sierpnia 2016 r. a więc po upływie terminu określonego w art. 53 § 1 ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.

Tym samym Sąd, mając na uwadze, że zgodnie z art. 58 § 1 pkt 2 ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi skarga wniesiona po upływie terminu do jej wniesienia podlega odrzuceniu, postanowił jak wyżej.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.