Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2139039

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 17 października 2016 r.
VI SA/Wa 1911/16

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Zdzisław Romanowski.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 17 października 2016 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi A. B. na decyzję Ministra Rozwoju z (...) czerwca 2016 r. Nr (...) w przedmiocie odmowy wykreślenia przedsiębiorcy z Centralne Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej postanawia odrzucić skargę

Uzasadnienie faktyczne

Decyzją z (...) czerwca 2016 r. Minister Rozwoju po rozpatrzeniu wniosku A. B. (dalej skarżący) o ponowne rozpatrzenie sprawy zakończonej decyzją Ministra Rozwoju z (...) kwietnia 2016 r. o odmowie wykreślenia przedsiębiorcy D. B. (NIP (...)) z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej utrzymał w mocy własną decyzję.

Jak wynika z akt administracyjnych przedmiotową decyzję doręczono skarżącemu 11 lipca 2016 r.

Pismem z 9 sierpnia 2016 r. nadanym 11 sierpnia 2016 r. skarżący wniósł skargę na ww. decyzję do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie. (k. 2,4)

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje:

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm., dalej p.p.s.a.), merytoryczne rozpoznanie zasadności skargi poprzedzone jest badaniem dopuszczalności jej wniesienia. Polega ono m.in. na sprawdzeniu czy skarga została wniesiona z zachowaniem terminu określonego w art. 53 § 1 p.p.s.a.

Ze zwrotnego potwierdzenia odbioru zaskarżonej decyzji wynika, że została ona doręczona skarżącemu 11 lipca 2016 r. Stosownie do pouczenia zawartego w decyzji, skarżący powinien wnieść skargę do Sądu za pośrednictwem właściwego organu we wskazanym trzydziestodniowym terminie, którego bieg kończył się 10 sierpnia 2016 r. Przedmiotową skargę skarżący wniósł natomiast dopiero 11 sierpnia 2016 r., czyli 1 dzień po upływie terminu.

W myśl art. 58 § 1 pkt 2 p.p.s.a. Sąd odrzuca skargę wniesioną po upływie terminu do jej wniesienia.

Biorąc powyższe pod uwagę, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie na podstawie powoływanego wyżej art. 58 § 1 pkt 2 p.p.s.a., orzekł jak w sentencji postanowienia.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.