Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 707219

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 17 maja 2010 r.
VI SA/Wa 1905/09

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Magdalena Maliszewska.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 17 maja 2010 r. na posiedzeniu niejawnym skargi "G." Sp. z o.o. z siedzibą w W. na postanowienie Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia (...) sierpnia 2009 r. Nr (...) w przedmiocie odmowy zawieszenia postępowania w sprawie cofnięcia koncesji na rozpowszechnianie programu radiowego pod nazwą "Z." postanawia

1.

umorzyć postępowanie przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie,

2.

zwrócić stronie skarżącej "G." Sp. z o.o. z siedzibą w W. kwotę 100 złotych (sto złotych) uiszczoną tytułem wpisu od skargi

Uzasadnienie faktyczne

Skarżąca - "G." Sp. z o.o. z siedzibą w W., reprezentowana przez radcę prawnego M. C., pismem z dnia (...) września 2009 r. wniosła do tutejszego Sądu skargę na postanowienie Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia (...) sierpnia 2009 r. Nr (...), którym organ administracji utrzymał w mocy postanowienie z dnia (...) marca 2009 r. Nr (...).

W skardze strona wniosła o uchylenie w całości zaskarżonego postanowienia Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia (...) sierpnia 2009 r. oraz poprzedzającego je postanowienia z dnia (...) marca 2009 r.

Pismem z dnia (...) kwietnia 2010 r. skarżąca cofnęła wspomnianą powyżej skargę, podając, że w dniu (...) kwietnia 2010 r., na podstawie uchwały Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji Nr (...) z dnia (...) marca 2010 r., Przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji wydał decyzję Nr (...) umarzającą postępowanie wszczęte na podstawie uchwały Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji Nr (...) z dnia (...) grudnia 2008 r. o cofnięcie koncesji Nr (...) z dnia (...) sierpnia 2003 r. Skarżąca podkreśliła, iż w tym stanie rzeczy rozpatrywanie skargi przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie stało się bezprzedmiotowe.

Pismem z dnia (...) maja 2010 r. Przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji złożył wniosek o umorzenie postępowania sądowego na podstawie art. 161 § 1 pkt 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) w związku z umorzeniem postępowania w sprawie cofnięcia koncesji Nr (...) z dnia (...) sierpnia 2003 r.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 161 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.), Sąd wydaje postanowienie o umorzeniu postępowania, jeżeli skarżący skutecznie cofnął skargę.

W myśl art. 60 ww. ustawy, skarżący może rozporządzać skargą. Oznacza to, że może zrezygnować z kontynuowania postępowania sądowego, cofając skargę. Cofnięcie skargi wiąże Sąd, chyba że zmierzałoby to do obejścia prawa lub spowodowałoby utrzymanie w mocy aktu lub czynności dotkniętych wadą nieważności, wówczas Sąd uzna cofnięcie skargi za niedopuszczalne.

W przedmiotowej sprawie skarżąca Spółka cofnęła skargę pismem z dnia (...) kwietnia 2010 r. Sąd uznał, że w sprawie nie zachodzą okoliczności, które czyniłyby wniosek skarżącej niedopuszczalnym. W związku z powyższym, cofnięcie skargi należało uznać za dopuszczalne i prawnie skuteczne.

W tej sytuacji, Sąd na podstawie art. 161 § 1 pkt 1 w związku z art. 60 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, orzekł jak w sentencji postanowienia.

Odnośnie pkt 2 sentencji postanowienia, Sąd orzekł na podstawie art. 232 § 1 pkt 1 p.p.s.a.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.