Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1975184

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 25 sierpnia 2015 r.
VI SA/Wa 1884/15

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Dorota Wdowiak.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 25 sierpnia 2015 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku o wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji w sprawie ze skargi Rady Izby Notarialnej w (...) na decyzję Ministra Sprawiedliwości z dnia (...) maja 2015 r. nr (...) w przedmiocie powołania na stanowisko notariusza i wyznaczenia siedziby kancelarii notarialnej postanawia: odmówić wstrzymania wykonania zaskarżonej decyzji

Uzasadnienie faktyczne

Rada Izby Notarialnej w (...), również jako skarżąca, wniosła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skargę na decyzję Ministra Sprawiedliwości z dnia (...) maja 2015 r. nr (...), utrzymującą w mocy decyzję własną z dnia (...) marca 2015 r. w przedmiocie powołania A. R. na stanowisko notariusza i wyznaczenia siedziby kancelarii notarialnej w K.

W przedmiotowej skardze Rada Izby Notarialnej w (...) zawarła wniosek o wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji. W uzasadnieniu skargi wskazała m.in. na uznaniowość decyzji o powołaniu, a także wagę przesłanek oceny kandydatów na notariuszy, jakimi jest posiadanie nieskazitelnego charakteru oraz dawanie rękojmi prawidłowego wykonywania zawodu. Wymienione przesłanki miałyby być jednoznaczna z gwarancją, iż zawód ten będzie wykonywany merytorycznie i etycznie bez zarzutu. Skarżąca podkreśliła również fakt, że A. R. odbył aplikację notarialną w wymiarze 2 lat i 6 miesięcy, a zatem nie odbył dodatkowych szkoleń praktycznych, ani nie był też asesorem notarialnym. W ocenie organu powyższe okoliczności nie stanowią wystarczającej podstawy do uznania, że posiada on wymagane doświadczenie i umiejętności.

Wskazując na mnogość błędów proceduralnych popełnionych przez organ w toku wydawania decyzji I jak i II instancji, jak również naruszeń przepisów prawa materialnego, skarżąca uznała, że zachodzi wysokie prawdopodobieństwo, iż zaskarżona decyzja zostanie wyeleminowana z obrotu prawnego. Podniosła, że niedopuszczalna jest sytuacja, w której zawód notariusza wykonuje osoba nie spełniająca wszystkich przesłanek warunkujących możliwość nabycia uprawnień zawodowych. Wskazała na możliwość bezpośredniego zagrożenia bezpieczeństwa obrotu prawnego i prawidłowości przeprowadzania czynności notarialnych.

W ocenie Ministra Sprawiedliwości wniosek skarżącej nie zasługuje na uwzględnienie, bowiem skarżąca nie powołała się na okoliczności wskazujące, że wykonanie zaskarżonej decyzji może spowodować trudne do odwrócenia skutki, lub że zachodzi niebezpieczeństwo wyrządzenia znacznej szkody. Podniosła, że skutki wykonania decyzji są odwracalne poprzez ewentualne przywrócenie stanu sprzed zapadnięcia zaskarżonej decyzji.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 61 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (j.t. Dz. U. z 2012 r. poz. 270 - dalej jako p.p.s.a.), katalog przesłanek warunkujących wstrzymanie wykonania zaskarżonego aktu lub czynności jest zamknięty. Sąd uprawniony jest do uwzględnienia wniosku, jeżeli zachodzi niebezpieczeństwo wyrządzenia znacznej szkody lub spowodowania trudnych do odwrócenia skutków.

Obowiązek przedstawienia okoliczności, które pozwolą sądowi na dokonanie oceny, czy spełnione zostały przesłanki uzasadniające wstrzymanie wykonania zaskarżonego aktu lub czynności spoczywa na wnioskodawcy. Do wykazania, że zachodzi niebezpieczeństwo wyrządzenia znacznej szkody lub spowodowania trudnych do odwrócenia skutków nie jest wystarczające samo stwierdzenie strony, jak i wyliczenie spodziewanych negatywnych skutków. Nie można uznać za wystarczające jedynie złożenie wniosku, ani również przytoczenie w jego uzasadnieniu okoliczności, które teoretycznie mogą pojawić się na etapie wykonywania zaskarżonej decyzji. Uzasadnienie takiego wniosku powinno odnosić się do konkretnych okoliczności pozwalających wywieść, że wstrzymanie zaskarżonego aktu lub czynności jest w stosunku do wnioskodawcy zasadne (za: orzeczenie NSA z dnia 17 listopada 2010 r. sygn. akt II OZ 1124/10, orzeczenie NSA z dnia 9 września 2010 r., sygn. akt I OZ 671/10).

Jednocześnie, należy zauważyć, że wobec braku należytego uzasadnienia wniosku o wstrzymanie wykonania zaskarżonego aktu rolą Sądu nie jest działanie za stronę i poszukiwanie dowodów na poparcie twierdzeń wnioskodawcy. To na skarżącej spoczywa obowiązek szczególnie wnikliwego uzasadnienia wniosku o wstrzymanie wykonania zaskarżonego aktu tj. wykazania, że zaskarżona decyzja w razie wykonania mogłaby narazić ją na niebezpieczeństwo wyrządzenia znacznej szkody lub spowodowania trudnych do odwrócenia skutków, tak aby przekonać Sąd o zasadności zastosowania ochrony tymczasowej (za: orzeczenie NSA z 6 marca 2012 r. sygn. akt I OZ 116/12).

Przenosząc powyższe na grunt niniejszej sprawy stwierdzić należy, iż skarżąca we wniosku o wstrzymanie wykonania decyzji nie podniosła żadnej argumentacji przemawiającej za tym, iż powołanie A. R. na stanowisko notariusza spowodowałoby dla skarżącej zaistnienie niebezpieczeństwa wyrządzenia znacznej szkody bądź wystąpienia trudnych do odwrócenia skutków, w rozumieniu art. 61 § 3 p.p.s.a. Nie zasługuje przy tym na uwzględnienie podnoszona przez skarżącą kwestia potencjalnego naruszenia bezpieczeństwa obrotu prawnego jak i prawidłowości przeprowadzania czynności notarialnych, wskutek wykonywania czynności zawodowych przez powołanego na to stanowisko A. R. Bezpieczeństwo obrotu prawnego należy w tym wypadku rozumieć jako szeroko pojęty interes społeczny. Jak natomiast podkreślił Naczelny Sąd Administracyjny w postanowieniu z dnia 27 listopada 2008 r. sygn. akt II FZ 529/08, "interes społeczny, nie stanowi przesłanki wstrzymania wykonania zaskarżonego aktu lub czynności. Te bowiem stanowi, w myśl art. 61 § 3 p.p.s.a., niebezpieczeństwo wyrządzenia znacznej szkody lub spowodowania trudnych do odwrócenia skutków." Ponadto na uwzględnienie zasługuje argument wysunięty przez organ w odpowiedzi na skargę, iż skutki wykonania zaskarżonej decyzji są bez wątpienia odwracalne. Ewentualne uchylenie przedmiotowej decyzji będzie skutkowało przywróceniem stanu sprzed zapadnięcia zaskarżonej decyzji.

Podkreślić również należy, że dla oceny zasadności wniosku o wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji bez znaczenia pozostaje kolejny zarzut skarżącej odnoszący się do wydania decyzji z naruszeniem prawa materialnego i procesowego, w stopniu wysoce uprawdopodabniającym jej wyeliminowanie z obrotu prawnego. Powyższy zarzut i wywody zawarte w skardze nie stanowią bowiem ustawowych przesłanek, w oparciu o które dokonuje się oceny zasadności wniosku o zastosowanie ochrony tymczasowej, przewidzianej w art. 61 § 3 p.p.s.a.

W tym stanie rzeczy, Sąd stanął na stanowisku, że skarżąca nie uzasadniła w należyty sposób wniosku o wstrzymanie wykonalności zaskarżonej decyzji, poprzez niewykazanie wystąpienia którejkolwiek z przesłanek zawartych w art. 61 § 3 p.p.s.a.

Sąd zauważa jednocześnie, że kwestia prawidłowości powołania A. R. na stanowisko notariusza i wyznaczenia siedziby kancelarii notarialnej w K. będzie badana na etapie rozpoznawania skargi.

Mając powyższe na uwadze, Sąd na podstawie art. 61 § 3 i 5 p.p.s.a. orzekł jak w sentencji postanowienia.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.