Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2139037

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 3 października 2016 r.
VI SA/Wa 1869/16

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Izabela Głowacka-Klimas.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, po rozpoznaniu w dniu 3 października 2016 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi L. R. na decyzję Głównego Inspektora Transportu Drogowego z dnia (...) lipca 2016 r., nr (...) w przedmiocie kary pieniężnej za przejazd pojazdem nienormatywnym bez zezwolenia postanawia odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

Skarżący - L. R. w dniu 17 sierpnia 2016 r. wniósł do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie za pośrednictwem Głównego Inspektora Transportu Drogowego, skargę na decyzję tego organu z dnia (...) lipca 2016 r., nr (...) w przedmiocie kary pieniężnej za przejazd pojazdem nienormatywnym bez zezwolenia. W dniu 19 sierpnia 2016 r., w uzupełnieniu ww. skargi, skarżący złożył na Poczcie podpisaną przez siebie skargę.

Wymieniona decyzja została odebrana przez skarżącego w dniu 14 lipca 2016 r. (por. pokwitowanie odbioru decyzji w tej dacie przez pełnoletniego domownika, w aktach administracyjnych). W swojej treści decyzja zawiera pouczenie o trybie i terminie jej zaskarżenia do sądu administracyjnego.

Kwestię terminu zaskarżenia decyzji reguluje art. 53 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (j.t. Dz. U. z 2016 r. poz. 718 z późn. zm.; dalej "p.p.s.a.") stanowiąc, że skargę do sądu administracyjnego wnosi się w terminie 30 dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie. Zgodnie zaś z art. 58 § 1 pkt 2 p.p.s.a. skarga wniesiona po upływie terminu do jej wniesienia podlega odrzuceniu.

Skoro zaskarżona decyzja organu została doręczona skarżącemu w dniu 14 lipca 2016 r., to trzydziestodniowy termin na wniesienie skargi upłynął z dniem 16 sierpnia 2016 r. (dzień 13 sierpnia 2016 r. przypadł w sobotę, natomiast dzień 15 sierpnia 2016 r. był dniem świątecznym, ustawowo wolnym od pracy). Oznacza to, że złożona przez skarżącego w dniu 17 sierpnia 2016 r. skarga

(por. data nadania skargi w urzędzie pocztowym, karta nr 6 akt), wniesiona została z uchybieniem tego terminu.

W tej sytuacji Sąd na podstawie art. 58 § 1 pkt 2 orzekł, jak w sentencji postanowienia.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.