Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1614643

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 27 października 2014 r.
VI SA/Wa 1866/14

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Magdalena Maliszewska.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 27 października 2014 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi A. S. na decyzję Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia (...) marca 2014 r. nr (...) w przedmiocie stwierdzenia niepodlegania polskiemu ustawodawstwu w zakresie świadczeń zdrowotnych postanawia odrzucić skargę

Uzasadnienie faktyczne

Skarżąca A. S. wniosła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skargę na Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia (...) marca 2014 r. nr (...) w przedmiocie stwierdzenia niepodlegania polskiemu ustawodawstwu w zakresie świadczeń zdrowotnych.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Decyzja Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia (...) marca 2014 r. jako decyzja organu odwoławczego była decyzją ostateczną. Stronie przysługiwało prawo wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie. Skargę wnosi się w terminie trzydziestu dni od dnia rozstrzygnięcia organu za pośrednictwem tego organu.

W niniejszej sprawie organ - Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia - zamieścił w swojej decyzji pouczenie o prawie i trybie wniesienia skargi.

Z załączonego do akt zwrotnego potwierdzenia odbioru zaskarżonej decyzji Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia (...) maja 2014 r. wynika, iż doręczono ją skarżącej, na adres pełnomocnika do doręczeń w Polsce F. S., w dniu 24 marca 2014 r. W myśl art. 53 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm., dalej cytowana jako p.p.s.a.) skargę wnosi się w terminie 30 dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie. W związku z powyższym termin na wniesienie skargi przez A. S. upłynął dnia 23 kwietnia 2014 r. Skarżąca wniosła skargę nadając ją w za pośrednictwem D. w dniu 25 kwietnia 2014 r. (data stempla pocztowego).

W myśl art. 83 § 3 p.p.s.a. oddanie pisma w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe pocztowym lub polskim urzędzie konsularnym jest równoznaczne z wniesieniem go do sądu. W orzecznictwie utrwalony jest pogląd, że jedynie nadanie pisma w polskim urzędzie pocztowym lub polskim urzędzie konsularnym jest wystarczające dla uznania, że został zachowany termin do jego złożenia. Natomiast w sytuacji, gdy strona składa pismo w zagranicznym urzędzie pocztowym, niezależnie od tego czy urząd ten znajduje się na terenie Unii Europejskiej, czy też poza jej granicami, o zachowaniu terminu nie decyduje data nadania za granicą, lecz data przekazania pisma polskiemu urzędowi pocztowemu lub polskiemu urzędowi konsularnemu (vide: postanowienie NSA z dnia 16 października 2013 r. sygn. akt II GSK 188/13). Z pisma Poczty Polskiej S. A. z dnia (...) października 2014 r. wynika, że przesyłkę zawierającą przedmiotową skargę urząd (...) przekazał polskiej placówce pocztowej w dniu 30 kwietnia 2014 r., a więc po terminie do wniesienia skargi.

Przepis art. 58 § 1 pkt 2 p.p.s.a. stanowi, że skarga wniesiona po upływie terminu do jej wniesienia podlega odrzuceniu. Zgodnie z art. 58 § 3 powyższej ustawy, sąd odrzuca skargę postanowieniem. Odrzucenie skargi może nastąpić na posiedzeniu niejawnym.

W związku z powyższym, Sąd na podstawie art. 58 § 1 pkt 2 ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, postanowił skargę odrzucić.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.