Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1967672

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 11 stycznia 2016 r.
VI SA/Wa 1861/15

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Aneta Lemiesz.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 11 stycznia 2016 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku A.D. o przywrócenie terminu do złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia wyroku w sprawie ze skargi A.D. na decyzję Ministra Gospodarki z dnia (...) maja 2015 r., nr (...) w przedmiocie wykreślenia z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej postanawia: odmówić przywrócenia terminu do złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 14 grudnia 2015 r., sygn. akt VI SA/Wa 1861/15

Uzasadnienie faktyczne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po przeprowadzeniu rozprawy wyrokiem z 14 grudnia 2015 r. oddalił skargę A.D. (dalej: "skarżąca") na decyzję Ministra Gospodarki (obecnie Minister Rozwoju) z (...) maja 2015 r., nr (...), w przedmiocie wykreślenia z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

Pismem z 31 grudnia 2015 r. (data nadania w placówce operatora pocztowego) skarżąca złożyła wniosek o przywrócenie terminu do złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia wyroku, składając jednocześnie wniosek o sporządzenie uzasadnienia. W uzasadnieniu wniosku o przywrócenie terminu skarżąca wskazała, że przyczyną niedochowania terminu złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia wyroku była rehabilitacja oraz problemy związane z komplikacjami po zabiegu operacyjnym. Do wniosku skarżąca załączyła sporządzoną (...) listopada 2015 r. kartę informacyjną leczenia szpitalnego.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje:

Art. 85 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270, z późn. zm.), dalej: "p.p.s.a.", wprowadził zasadę, że czynność w postępowaniu sądowym podjęta przez stronę po upływie terminu jest bezskuteczna, przy czym, w przypadku, jeżeli strona nie dokonała czynności bez swojej winy, sąd na jej wniosek postanowi przywrócenie terminu (art. 86 § 1 p.p.s.a.). Tryb złożenia wniosku szczegółowo reguluje art. 87 p.p.s.a. W myśl § 1 tego art. pismo z wnioskiem o przywrócenie terminu wnosi się do sądu, w którym czynność miała być dokonana, w ciągu siedmiu dni od czasu ustania przyczyny uchybienia terminu. Natomiast § 2 stanowi, że w piśmie tym należy uprawdopodobnić okoliczności wskazujące na brak winy w uchybieniu terminu.

W myśl art. 141 § 2 p.p.s.a. w sprawach, w których skargę oddalono, uzasadnienie wyroku sporządza się na wniosek strony, zgłoszony w terminie siedmiu dni od dnia ogłoszenia wyroku.

Rozprawa w niniejszej sprawie, na której zapadł wyrok oddalający skargę, odbyła się 14 grudnia 2015 r. Tym samym termin do złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia wyroku upłynął w dniu 21 grudnia 2015 r.

Jak wynika z pisma skarżącej z 31 grudnia 2015 r., niedochowanie powyższego terminu wynikało z trwającej rehabilitacji oraz problemów związanych z komplikacjami po zabiegu operacyjnym. W tym miejscu należy zauważyć, że do wniosku o przywrócenie terminu do złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia wyroku skarżąca załączyła jedynie kartę wypisu ze szpitala sporządzoną (...) listopada 2015 r., tj. przeszło miesiąc przed wydaniem wyroku w sprawie ze skargi skarżącej. Karta ta nie zawiera informacji, które uprawdopodabniałyby bezpośrednio okoliczności związane z niedochowaniem terminu do złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia wyroku. Jednocześnie zgodnie z treścią przedmiotowej karty w przypadku skarżącej dopuszczalne było chodzenie o kulach łokciowych z odciążeniem kończyny dolnej lewej, a skarżąca została skierowana do dalszego leczenia ambulatoryjnego.

W tym miejscu należy podkreślić, że przywrócenie uchybionego terminu ma charakter wyjątkowy i może nastąpić jedynie wtedy, gdy strona w sposób przekonujący zaprezentowaną argumentacją uprawdopodobni brak swojej winy, a przy tym wskaże, że niezależna od niej przyczyna istniała przez cały czas, aż do wniesienia prośby o przywrócenie terminu (tak Bogusław Dauter, Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Komentarz, Zakamycze, 2006, wyd. II, str. 211). Kryterium braku winy jako przesłanki zasadności wniosku o przywrócenie terminu wiąże się z obowiązkiem strony do szczególnej staranności przy dokonywaniu czynności procesowej. Przywrócenie terminu nie jest zatem dopuszczalne, gdy strona dopuściła się lekkiego choćby niedbalstwa. Samo uprawdopodobnienie braku winy, jako przesłanka zasadności wniosku o przywrócenie terminu, oznacza wykazanie takich okoliczności, które przy zachowaniu należytej staranności uniemożliwiły wnioskującemu terminowe dokonanie czynności i jednocześnie były nie do przewidzenia oraz nie do przezwyciężenia, nawet przy użyciu największego w danych warunkach wysiłku (por. postanowienia Naczelnego Sądu Administracyjnego z 20 stycznia 2015 r., sygn. akt II GZ 896/14, oraz z 12 lutego 2015 r., sygn. akt I OZ 91/15).

Przenosząc powyższe na grunt niniejszej sprawy, należy podkreślić, że w ocenie Sądu skarżąca nie uprawdopodobniła braku swojej winy w uchybieniu terminu. Skarżąca wskazał co prawda, że uchybienie terminu spowodowane zostało rehabilitacją i powikłaniami pooperacyjnymi, ale jednocześnie z karty informacyjnej leczenia szpitalnego wystawionej ponad miesiąc przed terminem rozprawy i wydania wyroku wynika, iż skarżąca mogła poruszać się o kulach przy zachowaniu odciążenia lewej nogi i nie przewidywano dalszej hospitalizacji a jedynie leczenie ambulatoryjne, tj. leczenie, zabiegi bądź badania wykonywane przez lekarzy i innych pracowników placówek medycznych bez konieczności przebywania w danej placówce ponad 24 godziny. Jednocześnie należy zwrócić uwagę na fakt, że skarżąca wskazując na fakt rehabilitacji oraz powikłań pooperacyjnych nie przedstawiła żadnych dokumentów czy zaświadczeń potwierdzających te okoliczności, których treść byłaby odmienna od przedstawionej przez skarżącą karty leczenia szpitalnego.

Uwzględniając powyższe, należy stwierdzić, że w niniejszej sprawie brak jest podstaw dla przyjęcia, iż skarżący uprawdopodobnił okoliczności wskazujące na brak winy w uchybieniu terminu do złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia wyroku.

Z powyższych względów, na mocy art. 86 § 1 w zw. z art. 88 p.p.s.a., Sąd orzekł jak w sentencji postanowienia.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.