Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 707215

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 22 kwietnia 2010 r.
VI SA/Wa 1861/09

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Zdzisław Romanowski.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, po rozpoznaniu w dniu 22 kwietnia 2010 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku "I." Spółka jawna K. z siedzibą w S. o sporządzenie i doręczenie uzasadnienia wyroku z dnia 11 stycznia 2010 r. w sprawie ze skargi "I." Spółka jawna K. z siedzibą w S. na decyzję Głównego Inspektora Transportu Drogowego z dnia (...) sierpnia 2009 r. nr (...) w przedmiocie nałożenia kary pieniężnej postanawia: odmówić sporządzenia uzasadnienia wyroku

Uzasadnienie faktyczne

Wyrokiem z dnia 11 stycznia 2010 r., tutejszy Sąd oddalił skargę "I." Spółka jawna K. z siedzibą w S. na decyzję Głównego Inspektora Transportu Drogowego z dnia (...) sierpnia 2009 r. nr (...) w przedmiocie nałożenia kary pieniężnej.

Wyrok ten zapadł po przeprowadzeniu wyznaczonej na dzień 11 stycznia 2010 r. rozprawy, o której skarżąca spółka była zawiadomiona pismem z dnia 11 grudnia 2009 r., doręczonym jej dnia 16 grudnia 2009 r. (por. k. 27 akt sądowych). Fakt otrzymania tego zawiadomienia został też potwierdzony przed rozprawą faxem, przez pracownika spółki S. S. (por. k. 22 akt sądowych). W piśmie z 11 grudnia 2009 r. zawarto również informację dotyczącą terminu i innych rygorów związanych ze zgłoszeniem wniosku o sporządzenie uzasadnienia wyroku. Wniosek o sporządzenie uzasadnienia wyroku został zgłoszony przez stronę skarżącą w dniu 14 kwietnia 2010 r. (data stempla pocztowego na kopercie).

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Wniosek strony skarżącej o sporządzenie uzasadnienia wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 11 stycznia 2010 r. nie zasługuje na uwzględnienie, bowiem został złożony po upływie terminu do jego wniesienia.

Przepis art. 141 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm. - zwanej dalej: p.p.s.a.) wprowadza zasadę sporządzania przez sąd administracyjny uzasadnień wyroków z urzędu. Stanowi on, że uzasadnienie wyroku sporządza się w terminie czternastu dni od dnia ogłoszenia wyroku albo od podpisania sentencji wyroku wydanego na posiedzeniu niejawnym.

Od wskazanej zasady przewidziano jednak istotny wyjątek.

Zgodnie bowiem z art. 141 § 2 p.p.s.a. w sprawach, w których skargę oddalono, uzasadnienie wyroku sporządza się na wniosek strony zgłoszony w terminie siedmiu dni od ogłoszenia wyroku albo doręczenia stronie sentencji wyroku. Ta ostatnia możliwość (doręczenie sentencji wyroku) dotyczy jednak tylko wypadków wydania wyroku na posiedzeniu niejawnym.

Zatem w sprawach w których skargę oddalono po przeprowadzeniu rozprawy (jak w niniejszej sprawie), uzasadnienie wyroku sporządzane jest wyłącznie wówczas, gdy strona postępowania zgłosi taki wniosek w ciągu siedmiu dni od ogłoszenia sentencji wyroku.

W niniejszej sprawie strona skarżąca nie zgłosiła wniosku o sporządzenie uzasadnienia w wymaganym terminie. Wyrok został bowiem ogłoszony w dniu 11 stycznia 2010 r., zaś skarżąca spółka wniosek o sporządzenie uzasadnienia wyroku złożyła dopiero w dniu 14 kwietnia 2010 r.

W sytuacji, gdy wniosek o sporządzenie uzasadnienia wyroku zostanie złożony po upływie terminu określonego w art. 141 § 2 p.p.s.a., skutkuje to wydaniem przez sąd administracyjny postanowienia o odmowie sporządzenia uzasadnienia wyroku, na podstawie art. 141 § 3 p.p.s.a.

Z uwagi na powyższe orzeczono jak w sentencji, na podstawie art. 141 § 3 p.p.s.a.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.