Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 707213

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 9 czerwca 2010 r.
VI SA/Wa 1841/09

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia Joanna Kruszewska-Grońska (sprawozdawca).

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie: po rozpoznaniu w dniu 9 czerwca 2010 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku A. A. reprezentowanego przez opiekuna prawnego D. G. o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych i ustanowienie adwokata w sprawie ze skargi A. A. reprezentowanego przez opiekuna prawnego D. G. na decyzję Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia (...) lipca 2009 r. nr (...) w przedmiocie odmowy uregulowania zaległej kwoty i refundacji kosztów leczenia poza granicami kraju postanawia: ustanowić adwokata dla skarżącego A. A. reprezentowanego przez opiekuna prawnego D. G.

Uzasadnienie faktyczne

D. G., będąca opiekunem prawnym małoletniego skarżącego - A. A., złożyła w dniu (...) maja 2010 r. (data stempla pocztowego) na urzędowym formularzu wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych oraz ustanowienie adwokata.

Z informacji podanych przez D. G. w formularzu wynika, że pozostaje ona we wspólnym gospodarstwie domowym z czteroletnim wnukiem A. A. (tj. skarżącym), sprawując nad nim opiekę prawną. Z tytułu zatrudnienia otrzymuje wynagrodzenie w kwocie 3.113 zł brutto. Otrzymuje również zasiłek z Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w kwocie 1.140 zł z tytułu rodziny zastępczej, a także rentę w wysokości 930 zł. Opiekun prawny skarżącego podniósł, iż sytuacja materialna nie pozwala mu na zatrudnienie adwokata z powodu dużych kosztów ponoszonych na leczenie skarżącego. W tym kontekście wskazał, że koszt badania (...) skarżącego wynosi 1.950 funtów brytyjskich, a koszty przelotu sięgają kwoty 2.000 zł. Opiekun prawny skarżącego nie dysponuje żadnymi oszczędnościami. Jako składniki majątkowe wymienił mieszkanie o powierzchni 51,7 m2, wyposażenie mieszkania (sprzęty codziennego użytku) oraz samochód marki (...) (rok produkcji 2000). Oświadczył ponadto, iż kuracja skarżącego (...) zmusiła go do zaciągnięcia pożyczek u pracodawcy i u rodziny.

Rozpoznając wniosek opiekuna prawnego skarżącego o przyznanie prawa pomocy, należy podnieść na wstępie, że stosownie do treści przepisu art. 239 pkt 1 lit. c ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm. (dalej p.p.s.a.), nie ma obowiązku uiszczenia kosztów sądowych strona skarżąca działanie lub bezczynność organu w sprawach dotyczących chorób zawodowych, świadczeń leczniczych oraz świadczeń rehabilitacyjnych. Mając na uwadze przedmiot niniejszej sprawy (refundacja kosztów leczenia), wniosek opiekuna prawnego skarżącego o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia go od kosztów sądowych pozostaje bezprzedmiotowy. Zatem rozpoznaniu będzie podlegać wyłącznie żądanie dotyczące ustanowienia adwokata.

Zgodnie z art. 246 § 1 pkt 2 p.p.s.a., przyznanie prawa pomocy osobie fizycznej następuje w zakresie częściowym, gdy osoba ta wykaże, że nie jest w stanie ponieść pełnych kosztów postępowania, bez uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie i rodziny.

Uwzględniając skalę wydatków związanych z leczeniem skarżącego poza granicami kraju, stwierdzić należy, iż nie jest możliwe poczynienie przez opiekuna prawnego skarżącego oszczędności w bieżących wydatkach celem pokrycia pełnych kosztów postępowania sądowego, bez uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie i skarżącego.

W tym stanie rzeczy, na podstawie art. 246 § 1 pkt 2 w zw. z art. 258 § 2 pkt 7 p.p.s.a., orzeczono jak w sentencji postanowienia.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.