Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2852158

Wyrok
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 25 lipca 2014 r.
VI SA/Wa 1839/13

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Dorota Wdowiak.

Sędziowie WSA: Pamela Kuraś-Dębecka (spr.), Zbigniew Rudnicki.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 25 lipca 2014 r. sprawy ze skargi P. Sp. z o.o. z siedzibą w W. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w (...) z dnia (...) kwietnia 2013 r. nr (...) w przedmiocie wygaśnięcia zezwolenia na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa) oddala skargę

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.