VI SA/Wa 1835/15 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2811979

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 16 maja 2016 r. VI SA/Wa 1835/15

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Sławomir Kozik.

Sędziowie WSA: Jacek Fronczyk, Pamela Kuraś-Dębecka (spr.).

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 16 maja 2016 r. sprawy ze skargi (...) Sp. z o.o. z siedzibą w. na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w W. z dnia (...) czerwca 2015 r. nr (...) w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania oddala skargę w całości

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.