Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 3010391

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 11 lutego 2020 r.
VI SA/Wa 1815/18

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Danuta Szydłowska.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 11 lutego 2020 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi Z. Sp. z o.o. z siedzibą w W. na decyzję Głównego Inspektora Transportu Drogowego z dnia (...) lipca 2018 r. nr (...) w przedmiocie kary pieniężnej postanawia: uchylić postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 23 stycznia 2020 r. sygn. akt VI SA/Wa 1815/18 stwierdzające w zakresie pkt 1 prawomocność wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 29 stycznia 2019 r.

Uzasadnienie faktyczne

Zgodnie z art. 165 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2019 r. poz. 2325 z późn. zm., dalej p.p.s.a.), postanowienia niekończące postępowania w sprawie mogą być uchylane i zmieniane wskutek zmiany okoliczności sprawy, mimo ich prawomocności. W rozpoznawanej sprawie, wyrokowi z 29 stycznia 2019 r., nadano walor prawomocności. Jednak wobec nierozpoznania złożonej w niniejszej sprawie skargi kasacyjnej konieczne stało się uchylenie postanowienia o stwierdzeniu prawomocności.

Mając na uwadze powołane okoliczności, Sąd działając na podstawie art. 165 p.p.s.a., orzekł jak w sentencji postanowienia.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.