Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 707212

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 26 kwietnia 2010 r.
VI SA/Wa 1814/09

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Piotr Borowiecki (spr.).

Sędziowie WSA: Małgorzata Grzelak, Urszula Wilk.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 7 kwietnia 2010 r. sprawy ze skargi A. Sp. z o.o. z siedzibą w C. na decyzję Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej z dnia (...) sierpnia 2009 r. nr (...) w przedmiocie odmowy udzielenia prawa ochronnego udzielonego na słowny znak towarowy "250 SUDOKU" postanawia:

1.

umorzyć postępowanie sądowoadministracyjne;

2.

zasądza od Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej na rzecz skarżącej A. Sp. z o.o. z siedzibą w C. kwotę 1617 (jeden tysiąc sześćset siedemnaście) złotych tytułem zwrotu kosztów sądowych.

Uzasadnienie faktyczne

Pismem z dnia (...) września 2009 r. skarżąca spółka A. Sp. z o.o. z siedzibą w (...), reprezentowana przez rzecznika patentowego, wniosła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skargę na decyzję Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej z dnia (...) sierpnia 2009 r., nr (...) utrzymującą w mocy wcześniejszą decyzję tego organu z dnia (...) lipca 2007 r. wydaną w przedmiocie odmowy udzielenia stronie skarżącej prawa ochronnego na słowny znak towarowy "250 SUDOKU". W petitum skargi strona wniosła o uchylenie zaskarżonej decyzji oraz zwrot kosztów zastępstwa procesowego według norm przepisanych.

W odpowiedzi na skargę Urząd Patentowy RP podniósł, iż uwzględnił w całości skargę A. Sp. z o.o., czego wyrazem jest decyzja tego organu z dnia (...) października 2009 r., nr (...), którą Urząd Patentowy RP uchylił zaskarżoną w niniejszym postępowaniu decyzję z dnia (...) sierpnia 2009 r.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje:

Zgodnie z treścią art. 54 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2002 r. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) - dalej p.p.s.a., organ, którego działanie lub bezczynność zaskarżono, może w zakresie swojej właściwości uwzględnić skargę w całości do dnia rozpoczęcia rozprawy. Jednocześnie w myśl przepisu art. 161 § 1 pkt 3 p.p.s.a., Sąd wydaje postanowienie o umorzeniu postępowania, gdy postępowanie z innych przyczyn stało się bezprzedmiotowe.

W tej sytuacji uznać należy, że skoro organ po przeprowadzeniu analizy zaskarżonego rozstrzygnięcia stwierdził, iż skarga zasługuje na uwzględnienie i w konsekwencji, działając w trybie autokontroli, na podstawie art. 249 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. - Prawo własności przemysłowej (Dz. U. z 2000 r. Nr 119, poz. 1117 ze zm.), uchylił zaskarżoną decyzję, to niniejsze postępowanie sądowoadministracyjne podlega umorzeniu na podstawie przepisu art. 161 § 1 pkt 3 w zw. z art. 54 § 3 p.p.s.a.

Należy ponadto zauważyć, iż w świetle art. 201 § 1 p.p.s.a. w razie umorzenia postępowania z przyczyny określonej w art. 54 § 3 p.p.s.a., skarżącej przysługuje od organu zwrot kosztów postępowania, przy czym przez koszty podlegające zwrotowi należy rozumieć koszty niezbędne do celowego dochodzenia praw (vide: art. 200 p.p.s.a.). Na koszty postępowania w niniejszej sprawie złożyły się wpis sądowy od skargi w kwocie 1.000 złotych, wynagrodzenie pełnomocnika skarżącej spółki, ustalone zgodnie z przepisem § 12 ust. 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 2 grudnia 2003 r. w sprawie opłat za czynności rzeczników patentowych (Dz. U. z 2003 r. Nr 212, poz. 2076 ze zm.) na kwotę 600 złotych oraz opłata skarbowa za pełnomocnictwo w wysokości 17 złotych.

Mając powyższe na względzie Sąd umorzył postępowanie na podstawie art. 161 § 1 pkt 3 p.p.s.a. w zw. z art. 54 § 3 p.p.s.a., o kosztach orzekając zgodnie z art. 200 p.p.s.a., art. 201 § 1 p.p.s.a. oraz art. 205 § 2, 3 i 4 p.p.s.a. w zw. z § 12 ust. 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie opłat za czynności rzeczników patentowych.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.