Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1975175

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 23 września 2015 r.
VI SA/Wa 1804/15

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Danuta Szydłowska.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 23 września 2015 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi F. Sp. z o.o. z siedzibą w W. na decyzję Głównego Inspektora Transportu Drogowego z dnia (...) kwietnia 2015 r. nr (...) w przedmiocie nałożenia kary pieniężnej postanawia:

1.

odrzucić skargę;

2.

zwrócić skarżącej kwotę 200 (dwieście) złotych uiszczoną tytułem wpisu od skargi

Uzasadnienie faktyczne

Pismem z dnia 8 czerwca 2015 r. F. Sp. z o.o. z siedzibą w W. wniosła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skargę na decyzję Głównego Inspektora Transportu Drogowego z dnia (...) kwietnia 2015 r. nr (...) w przedmiocie nałożenia kary pieniężnej.

Zarządzeniami z dnia 14 lipca 2015 r. wezwano skarżącą do uzupełnienia braków formalnych skargi poprzez złożenie dokumentu określającego umocowanie do reprezentowania strony skarżącej na dzień wniesienia skargi - wydanego przez Centralną Informację Krajowego Rejestru Sądowego oryginału pełnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego lub odpisu powyższego dokumentu oraz do uiszczenia wpisu sądowego od skargi w kwocie 200 (dwieście) złotych, w terminie siedmiu dni od daty doręczenia wezwań, pod rygorem odrzucenia skargi.

Powyższe zarządzenia zostały doręczone skarżącej w dniu 17 sierpnia 2015 r. (zwrotne potwierdzenie odbioru - k. 18 akt sądowych).

Wpis od skargi został uiszczony w dniu 24 sierpnia 2015 r. Nie został natomiast nadesłany dokument określający umocowanie do reprezentowania strony skarżącej.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje:

Zgodnie z przepisami ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm., dalej p.p.s.a.), merytoryczne rozpoznanie zasadności skargi poprzedzone jest badaniem dopuszczalności jej wniesienia. Skarga jest dopuszczalna, gdy przedmiot sprawy należy do właściwości sądu, skargę wniesie uprawniony podmiot, oraz gdy spełnia ona wymogi formalne i została złożona w terminie. Stwierdzenie braku którejkolwiek z wymienionych przesłanek dopuszczalności zaskarżenia, uniemożliwia nadanie skardze dalszego biegu, co prowadzi do jej odrzucenia.

W myśl art. 58 § 1 pkt 3 p.p.s.a., sąd odrzuca skargę, gdy nie uzupełniono w wyznaczonym terminie braków formalnych skargi. W niniejszej sprawie wezwanie do uzupełnienia braków formalnych skargi poprzez nadesłanie dokumentu wskazującego na osoby uprawnione do reprezentowania strony skarżącej, zostało doręczone skarżącej w dniu 17 sierpnia 2015 r. Termin do uzupełnienia braków formalnych skargi upływał zatem w dniu 24 sierpnia 2015 r., a ponieważ w zakreślonym terminie skarżąca nie wykonała powyższego wezwania Sądu, skargę należało odrzucić.

Mając powyższe na uwadze, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie na podstawie art. 58 § 1 pkt 3 p.p.s.a. orzekł jak w pkt 1 sentencji postanowienia. O zwrocie wpisu od skargi Sąd orzekł na podstawie art. 232 § 1 pkt 1 p.p.s.a.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.