Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 707211

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 18 czerwca 2010 r.
VI SA/Wa 1798/07

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia Joanna Kruszewska-Grońska (sprawozdawca).

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie: po rozpoznaniu w dniu 18 czerwca 2010 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku adwokat A. K. o przyznanie wynagrodzenia za zastępstwo prawne wykonane na zasadzie prawa pomocy w sprawie ze skargi M. W. na decyzję Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia (...) sierpnia 2007 r. nr (...) w przedmiocie stwierdzenia utraty statusu zakładu pracy chronionej postanawia: przyznać ze środków budżetowych Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie na rzecz adwokat A. K. koszty nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu w kwocie 240 zł (dwieście czterdzieści złotych) powiększone o kwotę 52,80 zł (pięćdziesiąt dwa złote i osiemdziesiąt groszy) stanowiącą 22% podatku VAT oraz kwotę 22,30 zł (dwadzieścia dwa złote i trzydzieści groszy) tytułem zwrotu wydatków.

Uzasadnienie faktyczne

Postanowieniem referendarza sądowego z dnia 14 maja 2008 r. odmówiono skarżącemu M. W. zwolnienia od kosztów sądowych oraz ustanowiono dla niego adwokata z urzędu. Na powyższe orzeczenie w części odmawiającej zwolnienia od kosztów sądowych skarżący wniósł sprzeciw. Po rozpoznaniu przez Sąd wniosku skarżącego o przyznanie prawa pomocy w tym zakresie, postanowieniem z dnia 9 czerwca 2008 r. skarżący został zwolniony od kosztów sądowych.

Z przesłanego do wiadomości Sądu pisma z dnia (...) lipca 2008 r. wynika, że Okręgowa Rada Adwokacka w W. wyznaczyła adwokat A. K. do udzielenia z urzędu pomocy prawnej skarżącemu.

W dniu (...) listopada 2008 r. pełnomocnik z urzędu skierowała do Sądu pismo, w którym wniosła o zasądzenie na jej rzecz kosztów nieopłaconej pomocy prawnej (powiększonych o podatek od towarów i usług) z uwagi na fakt, iż koszty te nie zostały opłacone w całości ani w części. Do powyższego pisma pełnomocnik załączyła zestawienie wydatków obejmujące kwotę 22,30 zł, z czego 18 zł stanowiły koszty opłacenia pełnomocnictwa (17 zł - opłata skarbowa od pełnomocnictwa oraz 1 zł - opłata za przelew bankowy - por. duplikat potwierdzenia wykonania przelewu (...) oraz duplikat potwierdzenia wykonania operacji obciążeniowej (...)), a 4,30 zł - znaki pocztowe.

Wyrokiem z dnia 7 stycznia 2009 r. Sąd uchylił zaskarżoną decyzję oraz utrzymaną nią w mocy decyzję Wojewody (...) nr (...) z dnia (...) kwietnia 2007 r., stwierdził, że uchylone decyzje nie podlegają wykonaniu oraz przyznał ze środków budżetowych Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie na rzecz pełnomocnika skarżącego z urzędu kwotę 240 zł tytułem nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu, kwotę 52,80 zł tytułem podatku VAT oraz kwotę 22,30 zł tytułem zwrotu wydatków. Na skutek wniesionej przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej skargi kasacyjnej, powyższe orzeczenie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie zostało uchylone wyrokiem Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 23 lutego 2010 r. (sygn. akt II GSK 389/09). Jednocześnie Naczelny Sąd Administracyjny oddalił skargę i odstąpił od zasądzenia zwrotu kosztów postępowania kasacyjnego. W konsekwencji uchylenia w całości orzeczenia Sądu pierwszej Instancji (w tym rozstrzygnięcia w przedmiocie kosztów), należało ponownie rozpoznać zawarty w piśmie z dnia (...) listopada 2008 r. wniosek pełnomocnika o zasądzenie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu.

Stosownie do treści art. 250 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm. (dalej p.p.s.a.), wyznaczony adwokat, radca prawny, doradca podatkowy albo rzecznik patentowy otrzymuje wynagrodzenie odpowiednio według zasad określonych w przepisach o opłatach za czynności adwokatów, radców prawnych, doradców podatkowych albo rzeczników patentowych w zakresie ponoszenia kosztów nieopłaconej pomocy prawnej oraz zwrotu niezbędnych i udokumentowanych wydatków. Zasady przyznawania wynagrodzenia adwokatowi reguluje rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 r. w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu - Dz. U. Nr 163, poz. 1348 ze zm. (dalej rozporządzenie). Zgodnie z przepisem § 18 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia, stawki minimalne wynoszą w postępowaniu przed sądami administracyjnymi w pierwszej instancji:

a)

w sprawie, której przedmiotem zaskarżenia jest należność pieniężna - stawkę obliczoną na podstawie § 6,

b)

za sporządzenie skargi i udział w rozprawie w sprawie skargi na decyzję lub postanowienie Urzędu Patentowego - 600 zł,

c)

w innej sprawie - 240 zł.

Przedmiotem zaskarżenia w niniejszej sprawie jest decyzja Ministra Pracy i Polityki Społecznej stwierdzająca utratę statusu zakładu pracy chronionej Zatem podstawę prawną do obliczenia wynagrodzenia dla adwokata (za udział w postępowaniu sądowoadministracyjnym w pierwszej instancji) stanowi przepis § 18 ust. 1 pkt 1 lit. c rozporządzenia.

Mając na uwadze, iż jedyną czynnością, podjętą w sprawie o sygn. akt VI SA/Wa 1798/07 przez ustanowioną z urzędu adwokat A. K. było sporządzenie w imieniu skarżącego pisma z dnia (...) listopada 2008 r., kwota należnego adwokatowi wynagrodzenia za czynności wykonane w ramach zastępstwa prawnego wynosi 240 zł, przy czym w myśl § 2 ust. 3 rozporządzenia kwotę tę należy podwyższyć o stawkę 22% podatku od towarów i usług, tj. o kwotę 52,80 zł. Ponadto należało uwzględnić niezbędne i udokumentowane wydatki pełnomocnika z urzędu obejmujące kwotę 22,30 zł.

W tym stanie rzeczy, na podstawie art. 250 w zw. z art. 258 § 2 pkt 8 p.p.s.a. orzeczono jak w sentencji postanowienia.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.