Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1975174

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 3 września 2015 r.
VI SA/Wa 1793/15

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Urszula Wilk.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 3 września 2015 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi D. Sp. z o.o. z/s w N. na decyzję Głównego Inspektora Transportu Drogowego z dnia (...) maja 2015 r. nr (...) w przedmiocie nałożenia kary pieniężnej za naruszenie przepisów ustawy o transporcie drogowym postanawia: odrzucić skargę

Uzasadnienie faktyczne

Pismem z dnia (...) czerwca 2015 r. (data stempla pocztowego) D. Sp. z o.o. wniosła skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie na decyzję Głównego Inspektora Transportu Drogowego z dnia (...) maja 2015 r. nr (...) w przedmiocie nałożenia kary pieniężnej za naruszenie przepisów ustawy o transporcie drogowym Z akt administracyjnych nadesłanych do niniejszej sprawy wynika, iż w Główny Inspektor Transportu Drogowego ww. decyzją utrzymał w mocy decyzję (...) Wojewódzkiego Inspektora Transportu Drogowego z dnia (...) stycznia 2015 r. nakładającą na skarżącą spółkę karę pieniężną w wysokości 9.000,00 zł za naruszenie przepisów ustawy o transporcie drogowym. Powyższa decyzja organu II instancji została skutecznie doręczona skarżącej w dniu 11 maja 2015 r.

Stosownie do treści art. 53 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (j.t. Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.) - dalej p.p.s.a., skargę wnosi się w terminie 30 dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie. Jak stanowi z kolei art. 58 § 1 pkt 2 p.p.s.a. skarga wniesiona po upływie terminu do jej wniesienia podlega odrzuceniu.

W niniejszej sprawie zaskarżona decyzja została skutecznie doręczona dnia 11 maja 2015 r., a zatem termin do wniesienia skargi upływał dnia 10 czerwca 2015 r. Skargę nadano w urzędzie pocztowym w dniu 16 czerwca 2015 r., a więc po upływie 30-dniowego terminu do jej wniesienia.

Mając powyższe na uwadze, na podstawie art. 58 § 1 pkt 2 Sąd orzekł jak w postanowieniu.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.