Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 707210

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 5 lipca 2010 r.
VI SA/Wa 1774/08

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Dorota Wdowiak.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 5 lipca 2010 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku J N. o sporządzenie uzasadnienia wyroku wydanego na rozprawie w dniu 5 grudnia 2008 r. w sprawie ze skargi J. N. na decyzję Głównego Inspektora Transportu Drogowego z dnia (...) czerwca 2008 r., nr (...) w przedmiocie kary pieniężnej postanawia: odmówić sporządzenia uzasadnienia wyroku

Uzasadnienie faktyczne

J. N. (dalej skarżący), wniósł do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skargę na decyzję Głównego Inspektora Transportu Drogowego z dnia (...) czerwca 2008 r. w przedmiocie nałożenia kary pieniężnej. Wyrokiem z dnia 5 grudnia 2008 r., Sąd oddalił skargę (k. 52 akt).

Pismem z 17 października 2009 r. (k. 56 akt) - nadanym w urzędzie pocztowym dnia 18 października 2009 r., skarżący wniósł o przywrócenie terminu do złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia ww. wyroku. Do wniosku o przywrócenie terminu załączył wniosek o sporządzenie uzasadnienia wyroku z 5 grudnia 2008 r. (k. 58 akt).

Postanowieniem z 18 stycznia 2010 r. (k. 61 akt) Sąd odmówił przywrócenia skarżącemu terminu do złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia wyroku.

Na powyższe postanowienie z 18 stycznia 2010 r. skarżący wniósł zażalenie (k. 72 akt), które Naczelny Sąd Administracyjny oddalił postanowieniem z 18 maja 2010 r. (k. 88 akt).

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył co następuje:

Zgodnie z przepisem art. 141 § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2002 r. Nr 153, poz. 1270 ze zm.), dalej p.p.s.a. w sprawach, w których skargę oddalono, uzasadnienie wyroku sporządza się na wniosek strony zgłoszony w terminie siedmiu dni od dnia ogłoszenia wyroku, albo doręczenia odpisu sentencji wyroku. A contrario jeżeli wniosek o sporządzenie uzasadnienia wyroku został wniesiony z uchybieniem terminu określonego w art. 141 § 2 p.p.s.a., Sąd wydaje postanowienie o odmowie sporządzenia uzasadnienia wyroku.

W świetle art. 86 p.p.s.a., jeżeli strona nie dokonała w terminie czynności w postępowaniu sądowym bez swej winy, sąd na jej wniosek postanowi przywrócenie terminu. Na podstawie art. 87 § 1 p.p.s.a. pismo z wnioskiem o przywrócenie terminu wnosi się do sądu, w którym czynność miała być dokonana, w ciągu siedmiu dni od czasu ustania przyczyny uchybienia terminu. W piśmie tym strona obowiązana jest uprawdopodobnić okoliczności wskazujące na brak winy w uchybieniu terminu (§ 2 cyt.). Równocześnie z wnioskiem strona powinna także dokonać czynności, której nie dokonała w terminie (§ 4 cyt.).

W niniejszej sprawie Sąd oddalił skargę wyrokiem z 5 grudnia 2008 r. Wobec tego skarżący był - zgodnie z art. 141 § 2 p.p.s.a., uprawniony do złożenia wniosku o sporządzenie jego uzasadnienia w terminie siedmiu dni od dnia ogłoszenia tego wyroku - tj. od dnia 5 grudnia 2008 r. Ostatnim dniem tego terminu był 12 grudnia 2008 r.

Skarżący uchybił powyższemu terminowi, ponieważ wniosek o sporządzenie uzasadnienia złożył w dniu 18 października 2009 r. (data stempla pocztowego), wnosząc jednocześnie o przywrócenie tego terminu. Wobec prawomocnego zakończenia postępowania zainicjowanego wnioskiem o przywrócenie terminu do złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia (vide: postanowienie NSA z dnia 18 maja 2010 r., oddalające zażalenie na postanowienie Sądu I instancji o odmowie przywrócenia terminu), należało na podstawie art. 141 § i § 3 p.p.s.a. odmówić sporządzenia uzasadnienia wyroku.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.