Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1975167

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 11 września 2015 r.
VI SA/Wa 1739/15

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Henryka Lewandowska-Kuraszkiewicz.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 11 września 2015 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi P. H. na postanowienie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia (...) kwietnia 2015 r., nr (...) w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności wniesienia odwołania postanawia: odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

Pismem z dnia (...) maja 2015 r. P. H. (dalej: skarżący) przesłanym na adres Centrum Obsługi Finansowej - Regionalnego Działu Obsługi i Dystrybucji w P. (Poczta Polska S.A.) przedstawił swoje stanowisko w sprawie opłaty należnej za użytkowanie odbiornika radiowego w lokalu, w którym stwierdzono prowadzenie przez skarżącego działalności gospodarczej. Pismo to zostało przesłane przez Pocztę Polską S.A. do Ministra Administracji i Cyfryzacji, który potraktował je jako skargę na postanowienie tego organu z dnia (...) kwietnia 2015 r., nr (...) w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności wniesienia odwołania.

Zarządzeniem z dnia (...) lipca 2015 r., doręczonym skarżącemu przy piśmie Sądu z dnia (...) lipca 2015 r., skarżący został wezwany do uiszczenia wpisu sądowego od skargi w wysokości 100 złotych, w terminie 7 dni od daty otrzymania wezwania, pod rygorem odrzucenia skargi.

Jak wynika z akt sprawy, doręczenie skarżącemu powyższego wezwania nastąpiło w dniu 3 sierpnia 2015 r. (vide: zwrotne potwierdzenie odbioru - karta nr 14 akt sądowych) i do dnia wydania niniejszego postanowienia skarżący nie dopełnił czynności określonej tym wezwaniem.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje:

Przepis art. 230 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.), dalej p.p.s.a., stanowi, że od pism wszczynających postępowanie przed sądem administracyjnym w danej instancji, w tym m.in. od skargi na postanowienie, pobiera się wpis stosunkowy lub stały.

Zgodnie z art. 220 § 3 p.p.s.a. skarga, skarga kasacyjna, zażalenie oraz skarga o wznowienie postępowania, od których pomimo wezwania nie został uiszczony należny wpis, podlegają odrzuceniu przez Sąd.

Z akt sprawy wynika, że pismo informujące skarżącego o obowiązku uiszczenia wpisu sądowego od skargi zostało prawidłowo doręczone mu w dniu 3 sierpnia 2015 r. (vide: zwrotne potwierdzenie odbioru - karta nr 14 akt sądowych), a więc termin do wykonania czynności określonej tym pismem upłynął w dniu 10 sierpnia 2015 r. Zważywszy, że w terminie tym wpis nie został uiszczony (vide: znajdująca się w aktach sądowych notatka służbowa z dnia 19 sierpnia 2015 r., karta nr 15 akt sądowych verte), Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie podstawie art. 220 § 3 p.p.s.a. orzekł, jak w sentencji postanowienia.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.