Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 707208

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 13 lipca 2010 r.
VI SA/Wa 1710/09

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Dorota Wdowiak.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 13 lipca 2010 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi kasacyjnej S. w P. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 11 maja 2010 r. (sygn. akt VI SA/Wa 1710/09) oddalającego skargę S. w P. na decyzję Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia (...) lipca 2009 r. nr (...) w przedmiocie rozstrzygnięcia konkursu ofert na zawieranie umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej postanawia odrzucić skargę kasacyjną

Uzasadnienie faktyczne

Wyrokiem z dnia 11 maja 2010 r. (sygn. akt. VI SA/Wa 1710/09) Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie oddalił skargę S. w P. na decyzję Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia (...) lipca 2009 r. nr (...) w przedmiocie rozstrzygnięcia konkursu ofert na zawieranie umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (k. 128).

W dniu (...) lipca 2010 r. do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie wpłynęła skarga kasacyjna od ww. wyroku, podpisana przez dyrektora skarżącego S. w P. - P. M.

Stosownie do treści art. 175 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2002 r. Nr 153, poz. 1270 ze zm. zwanej dalej p.p.s.a.) skarga kasacyjna powinna być sporządzona przez adwokata lub radcę prawnego, z zastrzeżeniem § 2 i 3. W myśl art. 175 § 2 p.p.s.a. przepis § 1 tego artykułu nie znajduje zastosowania, jeżeli skargę kasacyjną sporządza sędzia, prokurator, notariusz albo profesor lub doktor habilitowany nauk prawnych, będący stroną, jej przedstawicielem lub pełnomocnikiem albo jeżeli skargę kasacyjną wnosi prokurator lub Rzecznik Praw Obywatelskich. Ponadto skarga kasacyjna może być sporządzona przez doradcę podatkowego - w sprawach obowiązków podatkowych oraz rzecznika patentowego - w sprawach własności przemysłowej (art. 175 § 3 p.p.s.a.).

Natomiast w myśl art. 178 p.p.s.a. wojewódzki sąd administracyjny odrzuci na posiedzeniu niejawnym skargę kasacyjną wniesioną po upływie terminu lub z innych przyczyn niedopuszczalną, jak również skargę, której braków strona nie uzupełniła w wyznaczonym terminie.

W niniejszej sprawie skarga kasacyjna została podpisana osobiście przez dyrektora S. w P., który jak wynika z akt sprawy nie posiada kwalifikacji koniecznych do sporządzenia skargi kasacyjnej. Zgodnie z utrwalonym orzecznictwem wniesienie skargi kasacyjnej przez stronę, jeżeli nie ma ona kwalifikacji wymienionych w art. 175 § 1 p.p.s.a. nie jest brakiem formalnym podlegającym usunięciu, ale uzasadniającym odrzucenie skargi kasacyjnej (postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 14 stycznia 1997 r., ICZ 23/97 OSNC 1997/6-7/77; postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 28 stycznia 2004 r., FSK 3/04, M. Prawn. 2004/5/202).

Jednocześnie należy wskazać, że do skargi kasacyjnej strona skarżąca dołączyła pełnomocnictwo dla profesjonalnego pełnomocnika do sporządzenia i wniesienia skargi kasacyjnej, jednak jak wskazał Naczelny Sąd Administracyjny postanowieniu z dnia 22 grudnia 2004 r., sygn. akt OZ 859/04 (niepubl.): "Wniesienie skargi kasacyjnej przez samą stronę (osobiste jej podpisanie) oznacza, że nie został spełniony obowiązek ustawowy, z wszystkimi tego konsekwencjami. (...)Jeśli zatem skargę kasacyjną, (...) podpisała osobiście skarżąca to oznacza to, że również ją sporządziła".

Mając na uwadze powyższe działając w oparciu o art. 178 p.p.s.a., Sąd postanowił jak w sentencji.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.