Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1975163

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 29 września 2015 r.
VI SA/Wa 171/15

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Jacek Fronczyk.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 29 września 2015 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi J.L. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w (...) z dnia (...) listopada 2014 r. nr (...) w przedmiocie cofnięcia zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych postanawia odrzucić skargę

Uzasadnienie faktyczne

Pismem z dnia (...) grudnia 2014 r. J. L. (skarżąca w niniejszej sprawie) wniosła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skargę na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w (...) z dnia (...) listopada 2014 r. nr (...) w przedmiocie cofnięcia zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających od 4,5% do 18% alkoholu.

Zarządzeniem z dnia 21 stycznia 2015 r. skarżąca została wezwana do uiszczenia wpisu sądowego od skargi w kwocie 500 (pięćset) złotych, w terminie siedmiu dni od daty doręczenia odpisu zarządzenia, pod rygorem odrzucenia skargi.

W terminie do uiszczenia wpisu od skargi skarżąca złożyła wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych.

Postanowieniem referendarza sądowego Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 17 czerwca 2015 r. sygn. VI SA/Wa 171/15 odmówiono skarżącej przyznania prawa pomocy. Skarżąca nie wniosła sprzeciwu na powyższe postanowienie, w związku z czym stało się ono prawomocne.

Zarządzeniem z dnia 24 lipca 2015 r. poinformowano skarżącą o obowiązku uiszczenia wpisu sądowego od skargi w kwocie 500 (pięćset) złotych, w terminie siedmiu dni od daty doręczenia pisma informującego, pod rygorem odrzucenia skargi. Pismo informujące o obowiązku uiszczenia wpisu od skargi zostało doręczone skarżącej w dniu 7 września 2015 r. (zwrotne potwierdzenie odbioru - k. 33).

Zgodnie z informacją Oddziału Finansowo - Budżetowego Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 22 września 2015 r. należny wpis nie został uiszczony.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 220 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.), sąd nie podejmie żadnej czynności na skutek pisma, od którego nie zostanie uiszczona należna opłata. Artykuł 220 § 3 powołanej ustawy stanowi natomiast, że skarga, skarga kasacyjna, zażalenie oraz skarga o wznowienie postępowania, od których pomimo wezwania nie został uiszczony należny wpis, podlegają odrzuceniu przez sąd.

Stwierdzić należy, że skarżąca nie wykonała wezwania Sądu do uiszczenia wpisu sądowego w zakreślonym do tego terminie, co skutkuje odrzuceniem skargi. Pomimo prawidłowo doręczonego w dniu 7 września 2015 r. pisma informującego o obowiązku uiszczenia wpisu od skargi, wskazana kwota nie została uiszczona. Skarga zatem, jako nieopłacona, podlega odrzuceniu.

Z tych względów, na podstawie art. 220 § 3 powołanej ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie orzekł, jak w sentencji postanowienia.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.