Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 707207

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 13 kwietnia 2010 r.
VI SA/Wa 1709/09

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia Andrzej Siwek (sprawozdawca).

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 13 kwietnia 2010 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku T. T. o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych oraz ustanowienie radcy prawnego w sprawie ze skargi T. T. na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia (...) lipca 2009 r. nr (...) w przedmiocie odmowy sprostowania decyzji postanawia: - ustanowić dla skarżącego T. T. radcę prawnego

Uzasadnienie faktyczne

W dniu (...) marca 2010 r. wpłynął do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie złożony na urzędowym formularzu wniosek T.T. o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym obejmującym zwolnienie z kosztów sądowych oraz ustanowienie radcy prawnego w sprawie ze skargi na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia (...) lipca 2009 r. nr (...) w przedmiocie odmowy sprostowania decyzji, oddaloną wyrokiem Sądu z dnia 19 stycznia 2010 r.

W niniejszej sprawie na mocy postanowienia referendarza sądowego z dnia 5 listopada 2009 r. przyznano T.T. prawo pomocy w zakresie częściowym obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych. Z uzasadnienia aktualnego wniosku o ustanowienie radcy prawnego oraz pisma z dnia (...) marca 2010 r. wynika, iż jego sytuacja majątkowa nie uległa zmianie od chwili rozpoznania przez Sąd poprzedniego wniosku.

Skarżący nadal pozostaje więc we wspólnym gospodarstwie domowym wraz z żoną. skarżący otrzymuje rentę w wysokości 623 zł netto miesięcznie, natomiast żona skarżącego uzyskuje dochód z tytułu emerytury w kwocie 734 zł netto. W uzasadnieniu wniosku skarżący podniósł, iż jest osobą niepełnosprawną a oboje z żoną są osobami chorymi. Skarżący oświadczył nadto, iż jedynym składnikiem majątku jest mieszkanie, nie posiadają natomiast z żoną żadnego innego majątku nieruchomego, majątku ruchomego, zasobów pieniężnych ani przedmiotów wartościowych. Potwierdził przy tym, iż znana jest mu treść art. 233 § 1 Kodeksu karnego o odpowiedzialności karnej za podanie nieprawdziwych danych lub zatajenie prawdy.

Zgodnie z treścią art. 245 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.) prawo pomocy może być przyznane w zakresie całkowitym lub częściowym, przy czym prawo pomocy w zakresie całkowitym obejmuje zwolnienie od kosztów sądowych oraz ustanowienie adwokata. Mając na uwadze, iż T. T. został zwolniony od kosztów sądowych, aktualny wniosek o przyznanie prawa pomocy rozpatrywać należy w oparciu o przesłanki przyznania prawa pomocy w zakresie całkowitym.

W myśl art. 246 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.) przyznanie prawa pomocy osobie fizycznej w zakresie całkowitym następuje, gdy osoba ta wykaże, że nie jest w stanie ponieść jakichkolwiek kosztów postępowania.

Na gruncie niniejszej sprawy, biorąc pod uwagę, iż uzyskiwany przez skarżącego oraz jego żonę łączny dochód sięga kwoty 1.358 zł miesięcznie. Przy konieczności poniesienia bieżących kosztów utrzymania, w tym wydatków związanych ze stanem zdrowia obojga małżonków., zasadne jest ustanowienie dla skarżącego radcy prawnego. Kwota powyższa musi bowiem zaspokoić wszystkie wydatki niezbędne dla zabezpieczenia potrzeb rodziny, a jej wysokość nie pozwala na poczynienie oszczędności celem pokrycia kosztów postępowania sądowego.

W związku z powyższym uznając, iż skarżący nie jest w stanie ponieść jakichkolwiek kosztów postępowania, a tym samym spełnia przesłankę art. 246 § 1 pkt 1 ustawy - prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi orzeczono jak w sentencji.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.