VI SA/Wa 1700/15 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2812074

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 25 maja 2016 r. VI SA/Wa 1700/15

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Sławomir Kozik (spr.).

Sędziowie WSA: Grzegorz Nowecki, Agnieszka Łąpieś-Rosińska Pr.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w trybie uproszczonym w dniu 25 maja 2016 r. sprawy ze skargi E. W. na postanowienie Prezesa Głównego Urzędu Miar z dnia (...) grudnia 2014 r. nr (...) w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania oddala skargę w całości

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.