Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2839818

Wyrok
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 27 listopada 2015 r.
VI SA/Wa 1683/15

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Grzegorz Nowecki.

Sędziowie WSA: Jacek Fronczyk, Grażyna Śliwińska (spr.).

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 27 listopada 2015 r. sprawy ze skargi A. P. na uchwałę Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia (...) kwietnia 2015 r. nr (...) w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania oddala skargę w całości

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.