Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1521037

Wyrok
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 15 stycznia 2013 r.
VI SA/Wa 1679/12

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Magdalena Maliszewska.

Sędziowie WSA: Piotr Borowiecki (spr.), Dorota Wdowiak.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 15 stycznia 2013 r. sprawy ze skargi M. Sp. z o.o. z siedzibą w S. na postanowienie Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej z dnia (...) czerwca 2012 r. nr (...) w przedmiocie ograniczenia prawa wglądu do materiału dowodowego oddala skargę

Uzasadnienie faktyczne

Zaskarżonym postanowieniem z dnia (...) czerwca 2012 r., nr (...), Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej (dalej także: "Prezes UKE"), działając na podstawie art. 138 § 1 pkt 1 w związku z art. 144 i art. 127 § 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm. - dalej: "k.p.a.") w związku z art. 206 ust. 1 oraz art. 207 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 171, poz. 1800 ze. zm. - dalej także: "Pr.tel."), utrzymał w mocy swoje postanowienie z dnia (...) grudnia 2009 r., nr (...) ograniczające spółce (...) Sp. z o.o. z siedzibą w S. (dalej także: "skarżąca spółka" lub "strona skarżąca") prawo wglądu do materiału dowodowego obejmującego informacje zawarte w ofercie przetargowej złożonej w dniu (...) sierpnia 2009 r. przez spółkę (...) sp. z o.o. z siedzibą w W. (dalej także: "(...)" lub "uczestnik postępowania") w przetargu na rezerwację częstotliwości z zakresu 2570 - 2620 MHz.

Zaskarżone postanowienie Prezesa UKE zostało wydane w następującym stanie faktycznym i prawnym.

W dniu 21 maja 2009 r. Prezes UKE opublikował ogłoszenie o rozpoczęciu przetargu na rezerwację częstotliwości z zakresu 2570 - 2620 MHz, na obszarze całego kraju, przeznaczonych do świadczenia usług telekomunikacyjnych, w sieciach szerokopasmowego dostępu bezprzewodowego, w służbie ruchomej, na okres do dnia 31 grudnia 2024 r. (dalej także: "przetarg").

W odpowiedzi na powyższe ogłoszenie Prezesa UKE, oferty w przetargu złożyły: (...) oraz skarżąca spółka (...) Sp. z o.o. z siedzibą w S.

W dniu (...) października 2009 r. Prezes UKE opublikował na stronach Biuletynu Informacji Publicznej wyniki przetargu, zgodnie z którymi podmiotem wyłonionym w przetargu została (...).

W toku przetargu Prezes UKE uzyskał m.in. informacje zawarte w ofercie przetargowej złożonej w dniu (...) sierpnia 2009 r. przez (...).

Pismem z dnia (...) października 2009 r. skarżąca spółka złożyła wniosek o unieważnienie przetargu.

Następnie pismem z dnia (...) października 2009 r. Prezes UKE, działając zgodnie z art. 61 § 4 k.p.a., zawiadomił (...) o tym, że w terminie 21 dni od dnia ogłoszenia przez Prezesa UKE wyników wyżej wymienionego przetargu skarżąca spółka złożyła wniosek o unieważnienie przetargu.

Po wszczęciu postępowania o unieważnienie przetargu na rezerwację częstotliwości z zakresu 2570-2620 MHz, na obszarze całego kraju, przeznaczonych do świadczenia usług telekomunikacyjnych, w sieciach szerokopasmowego dostępu bezprzewodowego, w służbie ruchomej, złożonym przez stronę skarżącą, spółka (...) pismem z dnia (...) listopada 2009 r. zwróciła się do Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej z wnioskiem o ograniczenie pozostałym stronom i uczestnikom ww. postępowania przetargowego prawa wglądu do treści jej oferty w zakresie opisanym w siedmiu punktach, które nie zostały podane do wiadomości publicznej i stanowią tajemnice przedsiębiorstwa.

W wyniku powyższego wniosku uczestnika postępowania Prezes UKE, powołując się na przepisy z art. 206 ust. 1 oraz art. 207 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne - postanowieniem z dnia (...) grudnia 2009 r., nr (...) ograniczył skarżącej spółce (...) Sp. z o.o. prawo wglądu do materiału dowodowego w sprawie przetargu na rezerwację częstotliwości w następującym zakresie:

1. Część 1 Oferty - "Oświadczenia i zobowiązania" - w zakresie dotyczącym numeru rachunku bankowego (...)- strona 1;

2. Część 2 pkt 3 Oferty - "Dowód wpłaty wadium" - w zakresie dotyczącym numeru rachunku bankowego (...) - strona 28;

3. Część 2 pkt 4 Oferty - "Dowód wniesienia opłaty za nabycie dokumentacji przetargowej" - w zakresie dotyczącym numeru rachunku bankowego (...) - strona 29;

4. Część 4 pkt 1 Oferty - "Struktura kapitałowa uczestnika przetargu (...)" - strona 35;

5. Część 4 pkt 2 Oferty - "Schemat graficzny grapy kapitałowej, do której należy uczestnik przetargu (...)" - strona 36;

6. Część 4 pkt 3 Oferty - "Wykaz rynków telekomunikacyjnych (...), na których Uczestnik przetargu prowadzi działalność" - strona 37;

7. Część 4 pkt 4 Oferty - "Wykaz rynków telekomunikacyjnych (...), na których prowadzą działalność podmioty z grupy kapitałowej, do której przynależy uczestnik przetargu, a także udziałowcy/akcjonariusze posiadający co najmniej 10% głosów na zgromadzeniu wspólnikóww.alnym zgromadzeniu uczestnika przetargu (...)" - strona 38;

8. Część 4 pkt 5 Oferty - "Opis wyjaśniający, czy usługi świadczone z wykorzystaniem częstotliwości będących przedmiotem przetargu będą substytucyjne, komplementarne lub całkowicie niepowiązane z dotychczas świadczonymi usługami" - strona 39;

9. Część 4 pkt 6 Oferty - "Strategia konkurencyjna uczestnika przetargu na rynku świadczenia usług telekomunikacyjnych na obszarze, na którym częstotliwości będące przedmiotem przetargu będą wykorzystywane" - strony 40-72.

W uzasadnieniu wydanego postanowienia Prezes UKE uznał, że oferta złożona przez spółkę (...) Sp. z o.o., w zakresie wskazanym w sentencji przedmiotowego postanowienia, spełnia wszystkie przesłanki niezbędne do uznania ich za istotną tajemnicę przedsiębiorstwa i zostały objęte ograniczeniem prawa wglądu do nich. W ocenie Prezesa UKE, ujawnienie pozostałym stronom postępowania administracyjnego tych informacji pozwoliłoby podmiotom konkurencyjnym zapoznać się z modelem biznesowym przyjętym przez uczestnika postępowania, a także jego strategią inwestycyjną, a przez to mogłoby przyczynić się do osłabienia jego pozycji na rynku telekomunikacyjnym.

Prezes UKE zawarł w wydanym postanowieniu pouczenie, w którym poinformował, że stronie skarżącej nie przysługuje zażalenie.

Na powyższe postanowienie skarżąca spółka, po uprzednim wezwaniu organu do zmiany spornego postanowienia - wniosła skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, w której podniosła zarzut błędnej wykładni i niewłaściwe zastosowanie art. 11 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 z późn. zm. - dalej także: "u.z.n.k."), a ponadto niezastosowanie art. 1 u.z.n.k. oraz niewłaściwe zastosowanie przepisów art. 73 k.p.a. w zw. z art. 207 ustawy- Prawo telekomunikacyjne.

Postanowieniem z dnia 17 listopada 2011 r., sygn. akt VI SA/Wa 420/11, WSA w Warszawie odrzucił skargę spółki (...) z uwagi na okoliczność, iż przed złożeniem skargi, strona skarżąca nie złożyła wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy zakończonej zaskarżonym postanowieniem.

Mając na uwadze powyższe stanowisko WSA w Warszawie skarżąca spółka pismem z dnia (...) grudnia 2011 r. wystąpiła do Prezesa UKE o:

- przywrócenie terminu do złożenia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy zakończonej postanowieniem Prezesa UKE z dnia (...) grudnia 2009 r. nr (...);

- ponowne rozpatrzenie sprawy zakończonej ww. postanowieniem Prezesa UKE.

W uzasadnieniu wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy skarżąca spółka wskazała, że wydając sporne postanowienie z dnia (...) grudnia 2009 r. Prezes UKE pominął rzeczywiste brzmienie przepisu art. 11 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Zdaniem strony skarżącej, definicję "tajemnicy przedsiębiorstwa" należy bowiem utożsamiać z informacją, która spełnia łącznie następujące warunki: 1) powinna to być informacja o określonym charakterze, tj. techniczna, technologiczna, organizacyjna lub wszelka inna, 2) winna ona posiadać wartość gospodarczą, 3) charakteryzować się nieujawnialnością, oraz 4) przedsiębiorca musi podjąć niezbędne działania w celu zachowania poufności tej informacji. Strona skarżąca zwróciła uwagę, że nie sposób nie zauważyć braku obiektywnie istniejących cech tajemnicy przedsiębiorstwa (...) Sp. z o.o. Trudno, w ocenie skarżącej spółki, dać wiarę temu, że ujawnienie jej struktury kapitałowej, czy też schematu grupy kapitałowej uczestnika przetargu wyczerpuje pojęcie tajemnicy przedsiębiorstwa, podczas, gdy w sposób dozwolony i zwykłą drogą cel ten dla każdego może zostać osiągnięty. W ocenie strony skarżącej, tajemnicą przedsiębiorstwa nie jest też każda informacja. Ponadto skarżąca spółka podniosła, że zgodnie z art. 3 u.z.n.k., czynem nieuczciwej konkurencji jest jedynie takie działanie, które pozostaje sprzeczne z prawem lub dobrymi obyczajami, ale tylko wtedy, gdy zagraża lub narusza interes innego przedsiębiorcy, a tymczasem wniosek spółki (...) o ograniczenie prawa wglądu w ofertę w swym uzasadnieniu o żadnej informacji przedsiębiorstwa nie wspomina, a jedynie dość ogólnikowo podaje, że może zostać ona naruszona. W ocenie strony skarżącej, całokształt okoliczności w sprawie niewątpliwie przeczy zasadności ograniczenia prawa wglądu w akta sprawy, a zagrożenie rzekomych i nieznanych - zdaniem skarżącej - interesów spółki (...) jest nieudowodnione. Strona skarżąca zaznaczyła także, że ograniczenie to zostało wprowadzone dopiero po kolejnym żądaniu okazania akt sprawy z postępowania przetargowego.

Pismem z dnia (...) stycznia 2012 r. Prezes UKE poinformował uczestnika postępowania - spółkę (...) oraz skarżącą spółkę, że spółka (...) złożyła wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy. Jednocześnie organ pouczył obie strony postępowania, że na podstawie art. 73 § 1 k.p.a., mogą w każdym stadium postępowania przeglądać akta sprawy oraz sporządzać z nich notatki i odpisy, a także o prawach wynikających z przepisu art. 10 k.p.a. oraz o możliwości wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów.

Pismem z dnia (...) marca 2012 r. spółka (...) przedstawiła stanowisko wobec wniosku skarżącej spółki o ponowne rozpatrzenie sprawy zakończonej wydaniem postanowienia z dnia (...) grudnia 2009 r.

W ocenie (...), zarzuty formułowane pod adresem ww. postanowienia są bezzasadne. Zdaniem uczestnika postępowania, ograniczenie wglądu do materiału dowodowego w niniejszej sprawie było zasadne i znajdowało swoje oparcie w przepisie art. 207 ust. 1 Pr.tel. W ocenie uczestnika postępowania, informacje objęte ograniczeniem dostępu dla pozostałych uczestników postępowania spełniają bowiem przesłanki niezbędne do uznania ich za tajemnicę przedsiębiorstwa. Spółka (...) wyjaśniła, że powyższe informacje nie zostały ujawnione do wiadomości publicznej, nieznane są ogółowi przedsiębiorców oraz nie można dowiedzieć się o nich zwykłą i dozwoloną prawnie drogą. (...) podniosła również, że pełen wykaz informacji zawartych w ofercie jest zestawieniem informacji przekazanym wyłącznie do wiadomości organu prowadzącego postępowanie przetargowe.

Postanowieniem z dnia (...) marca 2012 r. Prezes UKE przywrócił termin do wniesienia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy zakończonej wydanym w dniu (...) grudnia 2009 r. postanowieniem Prezesa UKE.

W wyniku ponownego rozpatrzenia sprawy Prezes UKE, działając na podstawie art. 138 § 1 pkt 1 w związku z art. 144 i art. 127 § 3 k.p.a. w związku z art. 206 ust. 1 oraz art. 207 ust. 1 ustawy - Prawo telekomunikacyjne - postanowieniem z dnia (...) czerwca 2012 r. utrzymał w mocy swoje postanowienie z dnia (...) grudnia 2009 r. w przedmiocie ograniczenia skarżącej spółce prawa wglądu do materiału dowodowego (w postępowaniu o unieważnienie przetargu na rezerwację częstotliwości z zakresu 2570 - 2620 MHz) obejmującego informacje zawarte w ofercie przetargowej złożonej w dniu (...) sierpnia 2009 r. przez spółkę (...).

W uzasadnieniu postanowienia Prezes UKE wskazał, że z przepisu art. 73 § 1 k.p.a. wynika, że w każdym stadium postępowania organ administracji publicznej obowiązany jest umożliwić stronie przeglądanie akt sprawy oraz sporządzenia z nich notatek i odpisów. W ocenie organu, nie ulega wątpliwości, że prawo wglądu do akt postępowania w sprawie unieważnienia przetargu obejmuje prawo wglądu do dokumentów z prac komisji przetargowej oraz ofert złożonych w przetargu.

Organ wyjaśnił, że stosownie do art. 207 ust. 1 ustawy - Prawo telekomunikacyjne, Prezes UKE w postępowaniach prowadzonych na podstawie tej ustawy, w drodze postanowienia, może ograniczyć pozostałym stronom prawo wglądu do materiału dowodowego, jeżeli udostępnienie tego materiału grozi ujawnieniem tajemnicy przedsiębiorstwa, lub innych tajemnic prawnie chronionych. Prezes UKE podkreślił, że przepis art. 207 ust. 1 p.t. stanowi wyjątek od zasady jawności postępowania.

W opinii organu, przez tajemnicę przedsiębiorstwa, o której mowa w powyższym przepisie, należy rozumieć tajemnicę zdefiniowaną w ustawie o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Prezes UKE, powołując się na przepis art. 11 ust. 4 u.z.n.k. - wyjaśnił, że tajemnicą przedsiębiorstwa są nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności. Organ, wyjaśniając pojęcie tajemnicy przedsiębiorstwa, powołał się na orzecznictwo, z którego wynika, że tajemnicę przedsiębiorstwa, w rozumieniu art. 11 ust. 4 u.z.n.k., stanowią w szczególności "dane obrazujące wielkość produkcji i sprzedaży, a także źródła zaopatrzenia i zbytu. Przedsiębiorstwo załączające do akt sprawy materiały zawierające informacje stanowiące jego istotne tajemnice może żądać, stosownie do art. 21a ust. 1 ustawy z dnia 24 lutego 1990 r. o przeciwdziałaniu praktykom monopolistycznym, aby udostępnione osobom trzecim, a w szczególności konkurentom (por. postanowienie Sądu Antymonopolowego z dnia 30 października 1996 r., LEX nr 56452). Prezes UKE stwierdził, że w doktrynie do informacji mogących mieć taki charakter zalicza się "wiadomości dotyczące sposobów produkcji, planów technicznych, metod kontroli jakości, wzorów użytkowych i zdobniczych, wynalazków nadających się do opatentowania, jak też informacje związane z działalnością marketingową z pozyskiwaniem surowców, organizowaniem rynków zbytu czy informacje odnoszące się do struktury organizacyjnej, zasad finansowania działalności, wysokości wynagrodzeń pracowników. Do tajemnic przedsiębiorstwa zalicza się również tzw. poufne know-how, w tym zarówno tzw. know-how produkcyjne, jak i know-how handlowe" (M. Uliasz, Przestępstwo naruszenia tajemnicy przedsiębiorstwa, Monitor Prawniczy nr 22 z 2001 r.).

W ocenie Prezesa UKE, w ofercie - w zakresie wskazanym przez spółkę (...) w piśmie z dnia (...) listopada 2009 r., a następnie określonym w sentencji zaskarżonego postanowienia - zawarte zostały dane dotyczące przedsiębiorstwa prowadzonego przez spółkę (...), które wyczerpują wszelkie przesłanki art. 11 ust. 4 u.z.n.k., gdyż są one ściśle związane z prowadzoną przez spółkę (...) działalnością gospodarczą i mają dla niej niewątpliwą wartość gospodarczą. Oferta zawiera bowiem dokumenty zawierające:

- informacje o organizacji przedsiębiorstwa prowadzonego przez spółkę (...), a także inne informacje o niewątpliwej wartości gospodarczej dla ww. spółki, które co do zasady są w posiadaniu jedynie podmiotu wnioskującego o ograniczenie wglądu do oferty;

- informacje te nie zostały ujawnione do wiadomości publicznej, są one bowiem nieznane ogółowi oraz nie można dowiedzieć się o nich drogą "zwykłą i dozwoloną";

- podjęto w stosunku do nich niezbędne działania w celu zachowania ich poufności poprzez stworzenie sytuacji, w której chronione informacje nie mogą dotrzeć do wiadomości osób trzecich w normalnym toku zdarzeń, bez żadnych specjalnych starań z ich strony (por.m.in. wyrok Sądu Najwyższego z dnia 3 października 2000 r.; N I CKN 304/00; OSNC 2001/4/59).

Prezes UKE stwierdził, że informacje, o których mowa w sentencji spornego postanowienia z dnia (...) grudnia 2009 r., spełniają wszystkie przesłanki niezbędne do uznania ich za istotną tajemnicę przedsiębiorstwa (...), a także stwierdził, że udostępnienie tych informacji pozostałym podmiotom biorącym udział w postępowaniu administracyjnym (tekst jedn.: skarżącej spółce) groziłoby ujawnieniem tajemnicy przedsiębiorstwa (...). Zdaniem organu, ujawnienie pozostałym stronom postępowania administracyjnego tych informacji pozwoliłoby podmiotom konkurencyjnym zapoznać się z modelem biznesowym przyjętym przez (...), a także jej strategią inwestycyjną, a przez to mogłoby przyczynić się do osłabienia pozycji (...) na rynku telekomunikacyjnym.

Prezes UKE stwierdził, że informacje, do których prawo wglądu zostało ograniczone stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa (...), zaś ograniczenie prawa wglądu do oferty przetargowej było zasadne.

W ocenie organu, informacje dotyczące organizacji spółki (...) (jej struktury właścicielskiej, numeru rachunku bankowego, know-how) objęte ograniczeniem wobec skarżącej spółki poprzez ograniczenie prawa wglądu do materiału dowodowego, spełniają przesłanki niezbędne do uznania ich za tajemnicę przedsiębiorstwa, bowiem - wbrew twierdzeniom skarżącej spółki - nie można o nich dowiedzieć się zwykłą drogą i nie zostały one ujawnione do wiadomości publicznej.

Organ jednoczenie podkreślił, że podmiot składający ofertę podjął działania niezbędne w celu zachowania poufności informacji w zakresie wskazanym w postanowieniu Prezesa UKE z dnia (...) grudnia 2009 r. oraz nadal podtrzymuje żądanie ograniczenia prawa wglądu do materiału dowodowego dla pozostałych uczestników postępowania.

Pismem z dnia (...) lipca 2012 r. skarżąca spółka, działając za pośrednictwem organu, wniosła do WSA w Warszawie skargę na powyższe postanowienie Prezesa UKE.

Wnosząc o uchylenie zaskarżonego postanowienia Prezesa UKE, skarżąca spółka zarzuciła:

a)

błędną wykładnię i niewłaściwe zastosowanie artykułu 11 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,

b)

niezastosowanie art. 1 u.z.n.k.,

c)

niewłaściwe zastosowanie art. 73 k.p.a. w związku z art. 207 ustawy - Prawo telekomunikacyjne.

W uzasadnieniu skargi strona skarżąca zarzuciła, że - wbrew stanowisku organu - nie zachodzą żadne przesłanki racjonalności wprowadzenia ograniczenia wglądu w akta sprawy z jej udziałem.

Odnosząc zaprezentowaną definicję tajemnicy przedsiębiorstwa do okoliczności faktycznych niniejszej sprawy, strona skarżąca uznała, że nie sposób nie zauważyć braku obiektywnie istniejących cech tajemnicy przedsiębiorstwa (...) Sp. z o.o. Zdaniem skarżącej spółki, trudno bowiem dać wiarę temu, że ujawnienie stronie skarżącej struktury kapitałowej, czy też schematu grupy kapitałowej tego uczestnika przetargu wyczerpuje pojęcie tajemnicy przedsiębiorstwa, podczas, gdy w sposób dozwolony i zwykłą drogą cel ten dla każdego może zostać osiągnięty. Zdaniem strony skarżącej, przepisy regulujące istnienie i organizację podmiotów gospodarczych, niezależnie czy ustawa o krajowym rejestrze sądowym, czy też normy dotyczące działalności gospodarczej wykonywanej na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, wyraźnie przewidują jawność informacji zawartych w rejestrze przedsiębiorców (vide art. 38 i nast. ustawy o krajowym rejestrze sądowym). W ocenie skarżącej spółki, sporne dane w zwykłym trybie, przy pełnej jawności danych tam zamieszczanych, uprawniają każdy podmiot prawa cywilnego lub handlowego, do zapoznania się z nimi. Zdaniem strony skarżącej, nie istnieje zatem, w świetle obowiązków rejestracyjnych i ogłoszeniowych, uzasadniana faktycznie konieczność ograniczenia prawa wglądu w strukturę kapitałową (...) Sp z o.o., która może zostać wywiedziona z rejestrów powszechnie dostępnych. Tym samym nie istnieje przesłanka, o (nieujawnialność).

Zdaniem strony skarżącej, odnieść się też należy do rozumienia tajemnicy przedsiębiorstwa w pełnym jego brzmieniu, tj. obejmującym hipotezę przepisu art. 3 u.z.n.k., gdzie czynem nieuczciwej konkurencji jest jedynie takie działanie, które pozostaje sprzeczne z prawem lub dobrymi obyczajami, ale tylko wtedy, gdy zagraża lub narusza interes innego przedsiębiorcy. Tymczasem, zdaniem strony skarżącej, wniosek (...) Sp z o.o. o ograniczenie prawa wglądu w ofertę w swym uzasadnieniu o żadnej informacji przedsiębiorstwa nie wspomina, a jedynie dość ogólnikowo podaje, że może ona zostać naruszona (tryb przypuszczający). Według skarżącej spółki, tak lakoniczne stwierdzenie nakazuje daleko idącą ostrożność przy ocenie zasadności wprowadzenia skądinąd istotnego dla praw strony postępowania - ograniczenia. Ponadto strona skarżąca zarzuciła, że nie wiadomo, czy ta rzekoma tajemnica ma charakter techniczny, technologiczny czy może inny. Zdaniem strony, również wniosek uczestnika postępowania nie zawiera wykazania zagrożenia interesu przedsiębiorcy (...).

Skarżąca spółka, powołując się na orzecznictwo sądów administracyjnych, wskazała, że ujawnienie stronie prawa wglądu do akt obejmujących tajemnicę przedsiębiorstwa, nie stanowi jeszcze ujawnienia informacji w niej zawartych do publicznej wiadomości. Zdaniem strony skarżącej, dla nadania klauzuli "zastrzeżone", nie wystarczy, aby dokumenty opatrzone były przez przedsiębiorcę klauzulami "zastrzeżone" i "tajemnica", bowiem w ten sposób strona może opatrzyć każdy swój dokument. Zdaniem skarżącej spółki, rzeczą organu administracji publicznej jest zweryfikować postępowanie strony tak, aby mogły być zrealizowane podstawowe zasady postępowania wyrażone w art. 8 i art. 10 k.p.a., a udział strony postępowania nie był fikcją.

Strona skarżąca stwierdziła w konsekwencji, że całokształt okoliczności występujących w niniejszej sprawie niewątpliwie przeczy zasadności ograniczenia prawa wglądu w akta sprawy, całkowicie nieudowodnionego zagrożenia rzekomych i nieznanych interesów (...) Sp. z o.o. Ponadto strona zarzuciła, że ograniczenie to zostało wprowadzone dopiero po kolejnym żądaniu okazania akt sprawy z postępowania przetargowego, jako prawo strony, immanentnie związane z realizacją procesowej pozycji strony postępowania, gwarantującej należyte procedowanie, stanowiące gwarancję zabezpieczenia jej interesów, jak choćby ocenę rzeczywistych motywów rozstrzygnięcia organu administracyjnego, wnoszenia, czy też odstąpienia od sporządzenia środka zaskarżenia (tu: nieważności postępowania) aż po efektywny a nie pozorny udział w trybie odwoławczym.

Zdaniem strony skarżącej, oferta (...) Sp. z o.o. niewątpliwie jest częścią akt konkretnej sprawy administracyjnej, w której skarżąca, jako konkretny podmiot uczestniczy i żąda udostępnienia jej tych akt, gdzie akta sprawy nie mogą być dzielone na w części dostępne i w części niedostępne to odmowa ich udostępnienia, jak również wprowadzone ad hoc ich ograniczenie powinno zostać zbadane przez Wysoki Sąd, w ramach przedmiotowej skargi administracyjnej.

W odpowiedzi na skargę Prezes UKE wniósł o jej oddalenie, podtrzymując swoje dotychczasowe stanowisko wyrażone w uzasadnieniu zaskarżonego postanowienia.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje.

Zgodnie z art. 1 § 1 i 2 ustawy z dnia 25 lipca 2002 r. - Prawo o ustroju sądów administracyjnych (Dz. U. z 2002 r. Nr 153, poz. 1269 z późn. zm.), sądy administracyjne sprawują wymiar sprawiedliwości przez kontrolę działalności administracji publicznej, przy czym kontrola ta sprawowana jest pod względem zgodności z prawem, jeżeli ustawy nie stanowią inaczej.

W świetle powołanych przepisów cyt. ustawy, Wojewódzki Sąd Administracyjny w zakresie swojej właściwości ocenia zaskarżoną decyzję administracyjną, postanowienie, czy też inny akt lub czynność z zakresu administracji publicznej z punktu widzenia ich zgodności z prawem materialnym i przepisami postępowania administracyjnego, według stanu faktycznego i prawnego obowiązującego w dacie wydania tego aktu.

Ponadto, co wymaga podkreślenia, Sąd rozstrzyga w granicach danej sprawy, nie będąc jednak związany zarzutami i wnioskami skargi oraz powołaną podstawą prawną (vide: art. 134 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.).

W ocenie Sądu, analizowana pod tym kątem skarga spółki (...) Sp. z o.o. z siedzibą w S. nie zasługuje na uwzględnienie, albowiem zaskarżone postanowienie Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej z dnia (...) czerwca 2012 r., nr (...) oraz utrzymane nim w mocy postanowienie tego organu z dnia (...) grudnia 2009 r. - nie naruszają przepisów prawa.

Przedmiotowe postanowienia Prezesa UKE nie naruszają - zdaniem Sądu - zarówno norm prawa materialnego wyrażonych w przepisach ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne, w tym w szczególności art. 207 ust. 1 cyt. ustawy, jak również nie uchybiają przepisom postępowania administracyjnego, w tym przede wszystkim art. 73 § 1 k.p.a. w zw. z art. 206 ust. 1 ustawy - Prawo telekomunikacyjne.

Analizując oba sporne postanowienia, Sąd uznał ponadto, że Prezes UKE nie dopuścił się również naruszenia przepisów art. 1 i art. 11 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

W ocenie Sądu, organ regulacyjny, rozstrzygając w niniejszej sprawie - nie dopuścił się ponadto obrazy przepisów art. 7 k.p.a., art. 8 k.p.a., art. 77 § 1 k.p.a. oraz art. 107 § 3 k.p.a. w zw. z art. 206 ust. 1 ustawy - Prawo telekomunikacyjne w stopniu, jakim mogłoby to mieć istotny wpływ na ostateczny wynik sprawy.

Odnosząc się do zarzutów skarżącej spółki należy podnieść na wstępie, że w świetle przepisu art. 206 ust. 1 ustawy - Prawo telekomunikacyjne, postępowanie przed Prezesem UKE toczy się na podstawie przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego z późn. zm. wynikającymi z tej ustawy oraz ustawy z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych.

Niewątpliwie zmiany wynikające z przepisów ustawy - Prawo telekomunikacyjne, stanowiące odstępstwo od uregulowań zamieszczonych w Kodeksie postępowania administracyjnego, mają różnorodny charakter. Należy tu wymienić m.in. pewne kategorie postępowań przewidzianych tylko w ustawie - Prawo telekomunikacyjne.

Co do zasady - przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego zapewniają stronie postępowania czynny udział w każdym stadium postępowania (art. 10 k.p.a.), co oznacza m.in. możliwość przeglądania akt sprawy oraz umożliwienia sporządzania z nich notatek (art. 73 § 1 k.p.a.).

Zgodnie z poglądami doktryny oraz orzecznictwem sądów administracyjnych udostępnianie akt jest przejawem tzw. jawności wewnętrznej postępowania administracyjnego, a więc jawności wobec stron oraz uczestników na prawach strony (tak m.in. G. Łaszczyca (w:) G. Łaszczyca, Cz. Marzysz, A. Matan, Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz. Tom I, Zakamycze 2005, s. 655).

Stosownie do art. 207 ust. 1 ustawy - Prawo telekomunikacyjne, Prezes UKE w postępowaniach prowadzonych na podstawie tej ustawy, w drodze postanowienia, może ograniczyć pozostałym stronom prawo wglądu do materiału dowodowego, jeżeli udostępnienie tego materiału grozi ujawnieniem tajemnicy przedsiębiorstwa, lub innych tajemnic prawnie chronionych.

Wskazany przepis art. 207 ust. 1 Pr. tel. stanowi wyjątek od zasady jawności postępowania.

W przedmiotowej sprawie zasadniczą kwestią sporną pomiędzy Prezesem UKE, jako organem regulacyjnym, a skarżącą spółką jest prawidłowość zastosowania przez organ wyłączenia wspomnianej wyżej generalnej zasady jawności wewnętrznej postępowania administracyjnego poprzez ograniczenie stronie skarżącej prawa wglądu do materiału dowodowego obejmującego informacje zawarte w ofercie przetargowej złożonej w dniu (...) sierpnia 2009 r. przez spółkę (...) sp. z o.o. z siedzibą w W. w przetargu na rezerwację częstotliwości z zakresu 2570 - 2620 MHz.

Prezes UKE stanął na stanowisku, że w niniejszej sprawie zachodzą wszelkie podstawy do zastosowania art. 207 ust. 1 ustawy - Prawo telekomunikacyjne, albowiem udostępnienie skarżącej spółce zebranego w sprawie materiału dowodowego (oferty przetargowej spółki (...) sp. z o.o.) grozi ujawnieniem stronie skarżącej tajemnicy przedsiębiorstwa wspomnianej spółki (...).

Zdaniem składu Sądu orzekającego w niniejszej sprawie, Prezes UKE prawidłowo uznał, że przez tajemnicę przedsiębiorstwa, o której mowa w powyższym przepisie, należy rozumieć tajemnicę zdefiniowaną w ustawie o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

Zgodnie z przepisem art. 11 ust. 4 u.z.n.k., tajemnicą przedsiębiorstwa są nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności.

Należy zauważyć, że informację można uznać za chronioną na podstawie ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji tylko wówczas, jeśli jest ona poufna. Pozostałe przesłanki w postaci braku ujawnienia informacji i podjęcia działań zabezpieczających są jedynie konsekwencją przesłanki poufności. W rezultacie, interpretując przepis art. 11 u.z.n.k., można powiedzieć, że tajemnicę przedsiębiorstwa stanowi poufna informacja posiadająca wartość gospodarczą, a w szczególności informacja techniczna, technologiczna lub organizacyjna (tak m.in. A. Michalak (w:) M. Zdyb (red.), A. Michalak, M. Mioduszewski, J. Raglewski, J. Rasiewicz, M. Sieradzka, J. Sroczyński, M. Szydło, M. Wyrwiński, Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Komentarz, LEX, 2011).

Według Sądu, organ regulacyjny prawidłowo uznał, że informacje, o których zastrzeżenie wniosła spółka (...) są informacjami organizacyjnymi przedsiębiorstwa (struktura kapitałowa, schemat graficzny grupy kapitałowej, wykaz rynków telekomunikacyjnych, na których (...), a także uczestnicy grupy kapitałowej prowadzą działalność, opis wyjaśniający, czy usługi świadczone z wykorzystaniem przetargu będą substytucyjne, komplementarne lub całkowicie niepowiązane z dotychczas świadczonymi usługami oraz strategia konkurencyjna (...) na rynku świadczenia usług telekomunikacyjnych na obszarze, na którym częstotliwości będące przedmiotem przetargu będą wykorzystywane) lub innymi informacjami posiadającymi wartość gospodarczą (jak numer rachunku bankowego przedsiębiorcy).

Zdaniem Sądu, z powyższego wynika, że wspomniane przez uczestnika postępowania informacje mieszczą się w zakresie przedmiotowym informacji mogących stanowić tajemnicę przedsiębiorstwa, gdyż są ściśle związane z prowadzoną prze spółkę (...) działalnością gospodarczą i mają dla niej wartość gospodarczą oraz podjęto w stosunku do nich niezbędne działania w celu dochowania ich poufności.

Prezes UKE zasadnie stwierdził ponadto, że powyższe informacje nie zostały ujawnione do wiadomości publicznej, są one bowiem nieznane ogółowi oraz nie można się o nich dowiedzieć drogą "zwykłą i dozwoloną", w szczególności przeglądając dostępne dokumenty w Krajowym Rejestrze Sądowym, stronę internetową spółki (...), czy też z innych źródeł.

Mając powyższe okoliczności na uwadze, uznać trzeba, że Prezes UKE słusznie przyjął, że - wbrew stanowisku skarżącej spółki - schemat grupy kapitałowej nie może być udostępniony każdemu na drodze "dozwolonej i zwykłej", ponieważ przepisy regulujące rejestry podmiotów gospodarczych nie przewidują jawność danych grupy kapitałowej, która jako taka nie podlega wpisowi do żadnego z rejestrów jawnych, prowadzonych zgodnie z polskim prawem. Wprawdzie niektóre organy państwowe mogą domagać się od danego przedsiębiorcy informacji dotyczących struktury grupy kapitałowej, w skład której wchodzi ten przedsiębiorca, jednakże nie zmienia to faktu, że jej struktura może być zakwalifikowana jako tajemnica przedsiębiorcy, W rozumieniu art. 11 ust. 4 u.z.n.k.

W ocenie Sądu, podobna sytuacja występuje w przypadku numeru rachunku bankowego, który również nie może być udostępniony każdemu na drodze "dozwolonej i zwykłej".

Konkludując, należy uznać, że informacje dotyczące zarówno organizacji spółki (...), jej struktury właścicielskiej, numeru rachunku bankowego, a także know-how, objęte ograniczeniem prawa wglądu do materiału dowodowego, spełniają przesłanki niezbędne do uznania ich za tajemnicę przedsiębiorstwa, albowiem - wbrew twierdzeniom skarżącej spółki - nie można o nich dowiedzieć się zwykłą drogą i nie zostały one ujawnione do wiadomości publicznej.

Prezes UKE prawidłowo wskazał ponadto, że uczestnik postępowania podjął stosowne działania niezbędne w celu zachowania ich poufności, a także - co również istotne - nadal podtrzymuje żądanie ograniczeniu prawa wglądu do materiału dowodowego dla pozostałych uczestników postępowania, czego dowodem jest wyraźne stanowisko wyrażone przez spółkę (...) w piśmie z dnia (...) marca 2012 r.

Ustosunkowując się do zarzutu naruszenia art. 73 k.p.a., wskazać należy, że przepis ten nie był podstawą prawną do wydania przez Prezesa UKE spornego postanowienia w przedmiocie ograniczenia prawa wglądu do materiału dowodowego. Wydając wspomniane rozstrzygnięcie, organ orzekał na podstawie szczególnej regulacji zawartej w ustawie - Prawo telekomunikacyjne, a mianowicie w oparciu o przepis art. 207 Pr.tel.

Zdaniem Sądu, organ regulacyjny słusznie przyjął, że skarżąca spółka błędnie zarzuciła, iż ograniczenie stronie prawa wglądu do materiału dowodowego w oparciu o przepis art. 207 Prawa telekomunikacyjnego, a zatem ze względu na konieczność ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa lub innych prawnie chronionych tajemnic, jest równoznaczne z odmową udostępnienia akt w rozumieniu art. 73 k.p.a. Organ zasadnie stwierdził, że brak jest podstaw do utożsamiania tych dwóch uprawnień - strony do przeglądania akt sprawy oraz innej strony postępowania do złożenia wniosku do Prezesa UKE o graniczenie pozostałym strony prawa wglądu w określoną cześć materiału dowodowego. Niewątpliwie pełnią one zupełnie inną rolę w postępowaniu administracyjnym, gdyż udostępnienie akt sprawy ma na celu umożliwienie stronom zapoznanie się z materiałem dowodowym zgromadzonym w sprawie, zaś ograniczenie prawa wglądu w materiał dowodowy zawierający tajemnicę danego przedsiębiorstwa służy uchronieniu tego podmiotu przed przedostaniem się do wiadomości jego konkurentów, bądź innego kręgu podmiotów, wspomnianych informacji mających wartość gospodarczą.

Mając na uwadze powyższe, wskazać należy, że - wbrew zarzutom strony skarżącej - w postępowaniu o unieważnienie przetargu, w toku którego zostało również wydane oba sporne postanowienia Prezesa UKE, organ regulacyjny zadbał o zapewnienie uprawnień strony skarżącej wynikających zarówno z art. 73 k.p.a. Z akt postępowania wynika bowiem jednoznacznie, że w jego toku organ regulacyjny udostępnił akta administracyjne sprawy o unieważnienia przetargu wraz z aktami dotyczącymi przetargu pełnomocnikowi skarżącej spółki w dniu (...) stycznia 2010 r. (vide: notatka służbowa - w aktach administracyjnych sprawy). Nie jest także prawdą, że Prezes UKE odmówił skarżącej spółce wglądu w dokumentację przetargową w dniu 7 października 2009 r. Zdaniem Sądu, ze znajdującej się w aktach sprawy notatki służbowej sporządzonej w dniu (...) października 2009 r. przez pracownika Urzędu Komunikacji Elektronicznej, w obecności przedstawicieli strony skarżącej, wynika, że upoważnionym przedstawicielom strony skarżącej udostępniono akta sprawy. Ponadto, z akt administracyjnych sprawy wynika, że Prezes UKE informował strony postępowania o unieważnienie przetargu o przy sługujących im uprawnieniach do przeglądania akt sprawy oraz czynnego uczestniczenia w tym postępowaniu, a więc o uprawnieniach proceduralnych wynikających z przepisów art. 10 k.p.a. i art. 73 k.p.a.

Mając powyższe na względzie należy stwierdzić, że Prezes UKE, ograniczając skarżącej spółce prawo wglądu do materiału dowodowego obejmującego informacje zawarte w ofercie przetargowej złożonej w dniu (...) sierpnia 2009 r. przez spółkę (...) sp. z o.o. z siedzibą w W. w przetargu na rezerwację częstotliwości z zakresu 2570 - 2620 MHz, nie naruszył przepisu art. 73 k.p.a.

Zdaniem Sądu, uznać należy, że Prezes UKE wszechstronnie zebrał i ocenił cały materiał zgromadzony w sprawie, zaś w treści obu spornych postanowień prawidłowo przywołał niezbędne dla uzasadnienia prawnego przepisy, wyjaśniając dokładnie ich znaczenie i skutki prawne dla strony skarżącej, co w pełni odpowiada wymogom wskazanym w przepisie art. 107 § 3 k.p.a.

Biorąc powyższe pod uwagę, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie stwierdził, że skarga nie zasługuje na uwzględnienie i z tej przyczyny podlega oddaleniu na podstawie przepisu art. 151 ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.