VI SA/Wa 1667/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 3009946

Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 25 lutego 2020 r. VI SA/Wa 1667/19

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Grażyna Śliwińska.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 25 lutego 2020 r. na posiedzeniu niejawnym w sprawie ze skargi R. P. postanowienie Ministra Sprawiedliwości z dnia (...) czerwca 2019 r. nr (...) w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności zażaleń postanawia: odrzucić skargę

Uzasadnienie faktyczne

R. P. wniósł do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skargę na postanowienie Ministra Sprawiedliwości z dnia (...) czerwca 2019 r. nr (...) w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności zażaleń. Sąd przesłał skarżącemu zarządzenie z dnia 21 stycznia 2020 r. wzywające do uiszczenia wpisu sądowego od skargi w terminie siedmiu dni pod rygorem odrzucenia skargi. Zarządzenie zostało doręczone skarżącemu w dniu 13 lutego 2020 r. Skarżący na wezwanie Sądu nie uiścił wpisu sądowego od skargi.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Przepis art. 220 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2019 r. poz. 2325, nazywanej dalej "p.p.s.a.") stanowi, skarga, od której pomimo wezwania nie został uiszczony należny wpis, podlega odrzuceniu przez sąd.

W niniejszej sprawie odpis zarządzenia w sprawie wezwania do uiszczenia wpisu sądowego od skargi doręczono skarżącemu w dniu 13 lutego 2020 r. Termin do uiszczenia wpisu sądowego upłynął w dniu 20 lutego 2020 r. W zakreślonym terminie wpis nie został jednak uiszczony wobec czego skarga podlega odrzuceniu.

W związku z powyższym, na podstawie art. 220 § 3 ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, skarga podlega odrzuceniu.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.