Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1939966

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 27 listopada 2015 r.
VI SA/Wa 1627/15

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Agnieszka Łąpieś-Rosińska.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 27 listopada 2015 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi T. K. na decyzję Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia (...) kwietnia 2015 r., nr (...) w przedmiocie podlegania obowiązkowemu ubezpieczeniu zdrowotnemu postanawia odrzucić skargę

Uzasadnienie faktyczne

Pismem z dnia 13 maja 2015 r. T. K. (dalej także: "skarżący") wniósł skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie na decyzję Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia (...) kwietnia 2015 r., nr (...) w przedmiocie podlegania obowiązkowemu ubezpieczeniu zdrowotnemu.

W dniu 9 lipca 2015 r. doręczono skarżącemu odpis zarządzenia Przewodniczącego Wydziału o wezwaniu do uiszczenia wpisu sądowego od skargi w kwocie 200 zł. Jednocześnie w treści zarządzenia pouczono, że kwotę wpisu sądowego należy uiścić - w terminie 7 dni - od daty doręczenia odpisu zarządzenia o wezwaniu do uiszczenia wpisu sądowego, pod rygorem odrzucenia skargi.

Skarżący do dnia 10 sierpnia 2015 r. nie uiścił należnego w sprawie wpisu sądowego od powyższej skargi.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie postanowił, co następuje.

Zgodnie z art. 220 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm., dalej: "p.p.s.a.") skarga, skarga kasacyjna, zażalenie oraz skarga o wznowienie postępowania, od których pomimo wezwania nie został uiszczony należny wpis podlegają odrzuceniu przez Sąd.

W rozpoznawanej sprawie w dniu 9 lipca 2015 r. skarżącemu doręczono odpis zarządzenia Przewodniczącego Wydziału o wezwaniu do uiszczenie wpisu sądowego od skargi w kwocie 200 zł (karta nr 16 akt sądowych). Siedmiodniowy termin rozpoczął bieg 10 lipca 2015 r. i upłynął z dniem 16 lipca 2015 r. Zgodnie z aktami sprawy (karta nr 17 akt sądowych) skarżący do dnia 10 sierpnia 2015 r. nie uiścił należnego w sprawie wpisu sądowego od skargi, a więc siedmiodniowym terminie zakreślonym przez Przewodniczącego Wydziału.

Wobec powyższego, Sąd na podstawie art. 220 § 3 oraz art. 58 § 3 p.p.s.a. postanowił jak w sentencji.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.